Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: Microsoft Access stöder inte import av Excel-data med en använd känslighetsetikett. Som en lösning kan du ta bort etiketten innan du importerar och sedan tillämpa etiketten igen efter importen. Mer information finns i Använda känslighetsetiketter för filer och e-post i Office.

Du kan importera data från en Excel-arbetsbok till Access-databaser på flera sätt. Du kan kopiera data från ett öppet kalkylblad och sedan klistra in det i ett Access-kalkylblad, importera ett kalkylblad till en ny eller befintlig tabell eller länka data till ett kalkylblad från en Access-databas.

Det här avsnittet innehåller utförliga instruktioner om hur du importerar eller länkar till Excel-data från Access-skrivbordsdatabaser.

Vad vill du göra?

Förstå hur data importeras från Excel

Om du vill spara ett eller flera Excel-kalkylblads information i Access kan du importera kalkylbladens innehåll till en ny eller befintlig Access-databas. När du importerar informationen till Access kopieras den till en ny eller befintlig tabell, utan att det ursprungliga Excel-kalkylbladet ändras.

Vanliga scenarier för import av Excel-data till Access

 • Du är en van Excel-användare, men nu vill du gå vidare och börja hantera information i Access. Därför vill du överföra informationen från Excel-kalkylblad till en eller flera nya Access-databaser.

 • Du och dina medarbetare använder Access, men ibland tar ni emot Excel-data som måste läggas till i Access-databaserna. Därför vill du importera Excel-kalkylbladen till databasen.

 • Du hanterar data i Access, men de veckorapporter som dina medarbetare ger dig är Excel-arbetsböcker. Du vill effektivisera importprocessen genom att säkerställa att informationen importeras till din databas vid en viss tidpunkt varje vecka.

Om det här är första gången som du importerar data från Excel

 • Det går inte att spara en Excel-arbetsbok som en Access-databas. Excel har inga funktioner för att skapa Access-databaser från Excel-data.

 • När du öppnar en Excel-arbetsbok i Access (i dialogrutan Öppna ändrar du listrutan Filformat till Microsoft Office Excel-filer och väljer den fil du vill ha), skapar Access en länk till arbetsboken i stället för att importera data. Att länka till en arbetsbok skiljer sig från att importera ett kalkylblad till en databas. Mer information om hur du länkar finns i avsnittet Länka till data i Excel längre fram i den här artikeln.

Importera data från Excel

I anvisningarna i det här avsnittet förklaras hur du förbereder och kör en importåtgärd, och hur du sparar importinställningarna som en specifikation du kan använda senare. Kom ihåg att du bara kan importera data från ett kalkylblad i taget. Du kan inte importera alla data från en hel arbetsbok på en gång.

Förbereda kalkylbladet

 1. Leta reda på källfilen och välj det kalkylblad som innehåller den information som ska importeras till Access. Om bara en del av kalkylbladets information ska importeras kan du definiera ett namngivet område för de celler som ska importeras.

  Definiera ett namngivet område (valfritt)   

  1. Växla till Excel och öppna kalkylbladet som har de data du vill importera.

  2. Markera området med celler som innehåller de data du vill importera.

  3. Högerklicka i det markerade området och klicka sedan på Namnge ett område eller Definiera namn.

  4. Ange ett namn för området i rutan Namn i dialogrutan Nytt namn och klicka sedan på OK.

   Kom ihåg att det bara går att importera ett kalkylblad åt gången. Om du vill importera data från flera kalkylblad måste importåtgärden upprepas för varje kalkylblad.

 2. Granska källinformationen och vidta åtgärder enligt följande tabell.

  Element

  Beskrivning

  Antal kolumner

  Antalet källkolumner för import får inte överstiga än 255, eftersom Access har stöd för högst 255 fält i en tabell.

  Hoppa över kolumner och rader

  Det är en bra metod att i källkalkylbladet eller det namngivna området bara inkludera de rader och kolumner som ska importeras.

  Rader    Det går inte att filtrera eller hoppa över rader under importen.

  Kolumner    Det går inte att hoppa över kolumner under importen om du väljer att lägga till data i en befintlig tabell.

  Tabellformat

  Kontrollera att cellerna är i tabellformat. Om kalkylbladet eller det namngivna området innehåller sammanfogade celler placeras innehållet i cellen i fältet som motsvarar kolumnen längst till vänster och de andra fälten lämnas tomma.

  Tomma kolumner, rader och celler

  Ta bort alla onödiga och tomma kolumner och rader i kalkylbladet eller området. Om kalkylbladet eller området innehåller tomma celler kan du försöka lägga till saknade data i dem. Om du vill lägga till poster i en befintlig tabell, kontrollera att motsvarande fält i tabellen har stöd för null-värden (saknade eller okända värden). Null-värden godkänns i fält där Nej har angetts för fältegenskapen Obligatorisk och där null-värden inte förhindras av egenskapsinställningen Verifieringsuttryck.

  Felvärden

  Om kalkylbladet eller området har celler som innehåller felaktiga värden, till exempel #NUM och #DIV, bör du korrigera värdena innan du startar importen. Om ett källkalkylblad eller källområde innehåller felaktiga värden infogas null-värden i motsvarande tabellfält i Access. Mer information om hur du korrigerar dessa fel finns i avsnittet Felsöka saknade eller felaktiga värden, senare i den här artikeln.

  Datatyp

  Undvik importfel genom att kontrollera att alla källkolumner innehåller samma typ av data i alla rader. Datatypen för de åtta första källraderna kontrolleras för bestämning av tabellfältens datatyp. Vi rekommenderar att du kontrollerar att de åtta första källraderna innehåller värden av samma datatyp för alla kolumner. Annars kanske Access inte tilldelar rätt datatyp för kolumnen.

  Det är också en god idé att formatera alla källkolumner i Excel genom att tilldela dem ett visst dataformat innan du startar importen. Formatering rekommenderas särskilt om en kolumn innehåller värden av skilda datatyper. I ett kalkylblad kanske till exempel kolumnen FlygNr innehåller både numeriska värden och text, som 871, AA90 eller 171. Så här undviker du saknade eller felaktiga värden:

  1. Högerklicka i kolumnhuvudet och klicka sedan på Formatera celler.

  2. Välj ett format under Kategori på fliken Tal. För kolumnen FlygNr skulle det vara lämpligt att välja Text.

  3. Klicka på OK.

  Om källkolumnen är formaterad, men ändå innehåller blandade värden i raderna efter den åttonde raden, kanske värden hoppas över eller konverteras felaktigt vid importen. Information om felsökning finns i stycket Felsöka saknade eller felaktiga värden.

  Första raden

  Om informationen på kalkylbladets eller det namngivna områdets första rad är kolumnnamn kan du ange att de ska användas som fältnamn. Om det inte finns kolumnnamn i källkalkylbladet rekommenderar vi att du lägger till det före importen.

  Obs!: Om du vill lägga till data i en befintlig tabell bör du kontrollera att varje kolumns namn överensstämmer exakt med motsvarande fälts namn. Om namnen inte överensstämmer misslyckas importen. Du visar fältnamnen genom att öppna tabellen i designvyn i Access.

 3. Stäng källarbetsboken om den är öppen. Om källfilen är öppen kan datakonverteringen under importen misslyckas.

Förbereda måldatabasen

 1. Öppna den Access-databas där den importerade informationen ska lagras. Kontrollera att databasen inte är skrivskyddad och att du har behörigheter för att ändra i databasen.

  -eller-

  Om du inte vill lagra data i en befintlig databas skapar du en tom databas. Gör så här:.

  Klicka på Ny på fliken Arkiv och klicka sedan på Tom databas.

 2. Innan du börjar importera ska du bestämma om du vill lagra data i en ny eller befintlig tabell.

  Skapa en ny tabell    Om du väljer att lagra informationen i en ny tabell skapas en Access-tabell, där den importerade informationen sparas. Om det redan finns en tabell med det angivna namnet skrivs den befintliga tabellens innehåll över med den importerade informationen.

  Lägg till i en befintlig tabell    Om du väljer att lägga till informationen i en befintlig tabell läggs Excel-kalkylbladets rader till i den angivna tabellen.

  Kom ihåg att det vanligaste felet som inträffar vid tilläggsåtgärder beror på att källinformationen inte överensstämmer med måltabellens struktur och fältinställningar. Sådana fel undviker du genom att öppna måltabellen i designvyn och kontrollera följande:

  • Första raden    Om den första raden i källkalkylbladet eller det namngivna området inte innehåller kolumnrubriker, kontrollera att varje kolumns position och datatyp överensstämmer med motsvarande fält i tabellen. Om den första raden innehåller kolumnrubriker behöver kolumnordningen inte motsvara fältordningen, men namnet och datatypen för varje kolumn i källkalkylbladet måste överensstämma exakt med motsvarande fälts namn och datatyp.

  • Saknade eller extra fält    Om ett eller flera fält i källkalkylbladet saknas i måltabellen måste de läggas till innan du startar importen. Fält som inte finns i källan behöver däremot inte tas bort från tabellen om fälten har stöd för null-värden.

   Tips: Fält har stöd för null-värden om Nej har angetts för fältegenskapen Obligatorisk och om null-värden inte förhindras av egenskapsinställningen Verifieringsuttryck.

  • Primärnyckel    Om tabellen innehåller ett primärnyckelfält måste källkalkylbladet eller källområdet ha en kolumn som innehåller värden som är kompatibla med primärnyckelfältet och de importerade nyckelvärdena måste vara unika. Om en importerad post innehåller ett primärnyckelvärde som redan finns i måltabellen visar importen ett felmeddelande.

  • Indexerade fält    Om Ja (inga dubbletter) har angetts för egenskapen Indexerat för ett fält i tabellen, måste motsvarande kolumn in källkalkylbladet eller källområdet innehålla unika värden.

   Gå till nästa steg och kör importåtgärden.

Starta importåtgärden

 1. Du hittar guiden för att importera och koppla på något olika platser beroende på vilken version av Access du använder. Välj anvisningarna som matchar din Access-version:

  • Om du använder den senaste versionen av Microsoft 365, Access 2021 eller Access 2019 klickar du på Ny datakälla > Från fil > Excel i gruppen Importera & Länk på fliken Externa data.

  • Om du använder Access 2016 klickar du på Excel i gruppen Importera & Länk på fliken Externa data.

  Obs!: Fliken Externa data är bara tillgänglig om en databas är öppen.

 2. I dialogrutan Hämta externa data - Excel-kalkylblad i rutan Filnamn anger du namnet på den Excel-fil som innehåller de data som ska importeras.

  -eller-

  Klicka på Bläddra och leta reda på filen som du vill importera i dialogrutan Öppna.

 3. Ange hur du vill lagra importerade data.

  Om du vill lagra data i en ny tabell väljer du Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen. Senare ombeds du namnge den här tabellen.

  Om du vill lägga till data i en befintlig tabell väljer du Lägg till en kopia av posterna i tabellen och markerar en tabell i listrutan. Det här alternativet är inte tillgängligt om databasen inte innehåller några tabeller.

  Information om hur du länkar till datakällan genom att skapa en länkad tabell finns i Länka till data i Excel senare i den här artikeln.

 4. Klicka på OK.

  Guiden Importera kalkylblad startas och leder dig genom importen. Gå till nästa uppsättning instruktioner.

Använda guiden Importera kalkylblad

 1. På den första sidan i guiden väljer du det kalkylblad som innehåller de data som ska importeras. Klicka sedan på Nästa.

 2. På den andra sidan i guiden klickar du på Visa blad eller Visa namngivet område, markerar kalkylbladet eller det namngivna området som du vill importera och klickar på Nästa.

 3. Om den första raden i källkalkylbladet eller källområdet innehåller fältnamn markerar du Första raden innehåller kolumnrubriker. Klicka på Nästa.

  Om du importerar data till en ny tabell används kolumnrubrikerna som fältnamn i tabellen. Du kan ändra namnen under importen eller när den har slutförts. Om du lägger till data i en befintlig tabell bör du kontrollera att kolumnrubrikerna överensstämmer exakt med fältnamnen i måltabellen.

  Fortsätt med steg 6 om du lägger till data i en befintlig tabell. Om du lägger till data i en ny tabell utför du resten av stegen.

 4. Du blir ombedd att granska fältegenskaperna. Klicka på en kolumn nere på sidan för att visa motsvarande fältegenskaper. Du kan också göra något av följande:

  • Kontrollera och ändra eventuellt målfältets namn och datatyp.

   I Access kontrolleras de åtta första radernas datatyp för bestämning av motsvarande fälts datatyp. Om de första åtta raderna i kalkylbladets kolumn innehåller olika typer av värden, till exempel text och tal, föreslås en datatyp som är kompatibel med alla värden kolumnen, vilket oftast gäller för datatypen Text. Du kan välja en annan datatyp, men kom ihåg att värden som inte är kompatibla med den valda datatypen förbises eller konverteras felaktigt under importen. Mer information om hur du korrigerar saknade eller felaktiga värden finns i avsnittet Felsöka saknade eller felaktiga värden senare i den här artikeln.

  • Ange Ja för Indexerat om du vill skapa ett index för fältet.

  • Om du vill hoppa över en källkolumn helt markerar du kryssrutan Ingen import av fält (Hoppa över).

   Klicka på Nästa när du har valt alternativen.

 5. På nästa skärm anger du en primärnyckel för tabellen. Om du markerar Låt Access tilldela en primärnyckel läggs ett fält av typen Räknare till som måltabellens första fält, och där infogas unika ID-värden från 1 och uppåt. Klicka på Nästa.

 6. På den sista skärmen i guiden anger du ett namn för måltabellen. I rutan Importera till tabell anger du tabellens namn. Om tabellen redan finns visas en fråga i Access om du vill skriva över det befintliga innehållet i tabellen. Klicka på Ja om du vill fortsätta eller om du vill ange ett annat namn för måltabellen och klicka sedan på Slutför för att importera data.

  Om informationen eller en del av den importerades till Access, visas importåtgärdens status på en ny sida i guiden. Där kan du välja att spara åtgärdens inställningar i en specifikation som du kan använda för andra importer. Om importen misslyckades visas meddelandet Ett fel uppstod vid försök att importera filen.

 7. Klicka på Ja om du vill spara uppgifterna om åtgärden för framtida bruk. Genom att spara uppgifterna kan du upprepa åtgärden vid senare tillfällen, utan att använda guiden.

Se Spara information om en import- eller exportåtgärd som en specifikation för att lära dig hur du sparar din specifikationsinformation.

Se Köra en sparad import- eller exportspecifikation för att lära dig hur du kör en sparad import- eller länkspecifikation.

Se Schemalägga en import- eller exportspecifikation för att lära dig hur du schemalägger import- och länkaktiviteter att köra vid bestämda tidpunkter.

Felsök efter saknade eller felaktiga värden

Importåtgärden har misslyckats om meddelandet Ett fel uppstod vid försök att importera filen visas. I annat fall visas en dialogruta där du kan välja att spara inställningarna för åtgärden, vilket innebär att alla eller vissa data har importerats. I statusmeddelandet anges också namnet på en felloggtabell, där eventuella importfel beskrivs.

Viktigt!: Även om statusmeddelandet om en slutförd åtgärd visas bör du kontrollera att tabellens innehåll och struktur stämmer så att du inte börjar använda en felaktig tabell.

 • Öppna måltabellen i databladsvyn och kontrollera att alla data har lagts till i tabellen.

 • Öppna tabellen i designvyn och kontrollera fältens datatyper och andra inställningar.

I tabellen nedan beskrivs vad du ska göra för att korrigera saknade eller felaktiga värden.

Tips: Om du upptäcker att bara några värden saknas när du felsöker resultatet kan du lägga till värdena manuellt i tabellen. Om du däremot upptäcker att hela kolumner eller många värden saknas eller är felaktiga bör du korrigera problemet i källfilen. Upprepa importåtgärden när du har korrigerat alla kända problem.

Problem

Lösning

Grafiska element

Det går inte att importera grafiska element, till exempel logotyper, diagram och bilder. Lägg till dem manuellt i databasen när du har slutfört importåtgärden.

Beräknade värden

Resultatet av beräkningar i kolumner eller celler importeras, men inte den underliggande beräkningsformeln. När du importerar kan du ange en datatyp som är kompatibel med beräkningsresultatet, till exempel datatypen Tal.

SANT eller FALSKT och värdena -1 eller 0

Om källkalkylbladet eller källområdet innehåller en kolumn som bara innehåller SANT- eller FALSKT-värden skapas ett Ja/Nej-fält för kolumnen och värdena -1 eller 0 infogas i fältet. Men om källkalkylbladet eller källområdet innehåller en kolumn som bara innehåller -1- eller 0-värden skapar Access som standard ett numeriskt fält för kolumnen. Du kan ändra datatypen för fältet till Ja/Nej under importen för att undvika det här problemet.

Flervärdesfält

Om du importerar data till en ny eller befintlig tabell har Access inte stöd för flera värden i ett fält, även om källkolumnen innehåller en lista med värden som avgränsas med semikolon (;). Listan med värden behandlas som ett enda värde och placeras i ett textfält.

Trunkerade data

Om data trunkeras i en kolumn i Access-tabellen kan du prova med att öka kolumnens bredd i databladsvyn. Om inte det hjälper är informationen i den numeriska Excel-kolumnen för lång i förhållande till målfältets storlek i Access. Exempel: För målfältet i Access-databasen kanske Byte har angetts för egenskapen Fältstorlek, medan källinformationen innehåller ett värde som är högre än 255. Korrigera värdena i källfilen och gör om importen.

Visningsformat

Egenskapen Format kanske måste anges för vissa fält i designvyn, om värdena ska visas med rätt format i databladsvyn. Exempel:

 • I ett Ja/Nej-fält visas -1 och 0 i databladsvyn när importen har slutförts. Du kan åtgärda det genom att ställa in egenskapen Format för fältet till Ja/Nej så att kryssrutor visas i stället när importen är klar.

 • Långa och medellånga datum kanske visas som korta datum i Access. Det korrigerar du genom att öppna måltabellen i designvyn i Access och sedan ange Långt datum eller Medellångt datum för fältegenskapen Format.

Obs!: Om källkalkylbladet innehåller RTF-formatering, till exempel fet, understruken eller kursiv text, importeras texten utan formatering.

Dubblettvärden (nyckelfel)

Poster som importeras kan innehålla dubblettvärden som inte går att lagra i måltabellens primärnyckelfält eller i fält där Ja (inga dubbletter) har angetts för egenskapen Indexerat. Ta bort dubblettvärden i källfilen och utför sedan importen igen.

Datumvärden som har förskjutits fyra år

Datumfälten som importeras från ett Excel-kalkylblad är förskjutna med fyra år. Excel för Windows kan använda två datumsystem:

 • 1904-datumsystemet (där serienumren sträcker sig mellan 0 och 63 918), som motsvarar datumen 1 januari 1904 till och med 31 december 2078.

 • Datumsystemet 1900 (där serienumren varierar mellan 1 och 65 380), som motsvarar datumen 1 januari 1900 till 31 december 2078.

Du kan ange datumsystemet i Excel-alternativ: Arkiv > Alternativ > Avancerat > Använd datumsystemet 1904.

Obs!    Om du importerar från en .xlsb-arbetsbok används alltid 1900-datumsystemet oavsett inställningen för datumsystemet.

Ändra Excel-arbetsbokens datumsystem innan du importerar informationen eller utför en uppdateringsfråga med uttrycket [datumfältnamn] + 1462 efter det att du har lagt till informationen.

Excel för Macintosh använder bara 1904-datumsystemet.

Null-värden

Efter importen kanske ett meddelande om borttagna eller förlorade data visas eller också kanske du själv upptäcker att det saknas data när du öppnar tabellen i databladsvyn. Om källkolumnerna i Excel inte är formaterade eller om de åtta första raderna innehåller värden av olika datatyper, öppnar du källkalkylbladet och gör följande:

 • Formatera källkolumnerna.

 • Flytta raderna, så att de åtta första raderna i varje kolumn innehåller värden av samma datatyp.

 • Välj rätt datatyp för varje fält när du importerar. Om fel datatyp väljs kanske null-värden eller felaktiga värden infogas i hela kolumnen när importen har slutförts.

Med nedanstående åtgärder kan du förhindra att null-värden infogas. I följande tabell beskrivs situationer då null-värden infogas:

De saknade värdena är av typen...

Vid import till...

Och målfältet har typen...

Lös så här...

Text

En ny tabell

Datum

Ersätt alla textvärden med datumvärden och importera sedan igen.

Text

En befintlig tabell

Numerisk eller Datum

Ersätt alla textvärden med värden som överensstämmer med målfältets datatyp. Utför sedan importen igen.

Datumvärden har ersatts av numeriska värden

I följande situationer kan till synes slumpmässiga femsiffriga tal visas i stället för de verkliga datumvärdena:

 • Källkolumnen i kalkylbladet innehåller bara numeriska värden på de åtta första raderna, men på efterföljande rader finns det några datumvärden. Datumvärdena konverteras inte som de ska.

 • Källkolumnen innehåller datumvärden på vissa av de åtta första raderna och du försökte importera kolumnen till ett numeriskt fält. De aktuella datumvärdena konverteras inte som de ska.

  Undvik problemet genom att byta datumvärdena mot numeriska värden i källkolumnen. Utför sedan importen igen.

  Om en kolumn som mestadels innehåller datumvärden även innehåller flera textvärden kan det hända att alla datumvärden visas som femsiffriga slumptal. Det undviker du genom att byta textvärdena mot datumvärden och sedan importera igen.

Numeriska värden har ersatts av datumvärden

I följande situationer kan slumpmässiga datumvärden visas i stället för de verkliga numeriska värdena:

 • Källkolumnen innehåller bara datumvärden på de åtta första raderna, men på efterföljande rader finns det några numeriska värden. De aktuella numeriska värdena konverteras inte som de ska.

 • Källkolumnen innehåller numeriska värden på vissa av de första åtta raderna och du försökte importera kolumnen till ett datumfält. De aktuella numeriska värdena konverteras inte som de ska.

Undvik problemet genom att byta de numeriska värdena mot datumvärden i källkolumnen och utför sedan importen igen.

Det är också en god idé att granska felloggtabellen (som nämns på den sista sidan i guiden) i databladsvyn. Loggtabellen har tre fält: Fel, Fält och Rad. Varje rad innehåller information om ett visst fel, och med hjälp av innehållet i fältet Fel kan du felsöka problemet.

Lista med felsträngar och felsökningstips

Fel

Beskrivning

Trunkerat fält

Ett värde i filen är längre än vad som har angetts i egenskapen Fältstorlek för fältet.

Typkonverteringsfel

Ett värde i kalkylbladet har en datatyp som inte passar i fältet. Värdet kanske saknas eller inte visas som det ska i målfältet. I den föregående tabellen finns mer information om hur du felsöker problemet.

Felaktiga nycklar

Postens primärnyckelvärde är en dubblett – det finns redan i tabellen.

Felaktigt verifieringsuttryck

Ett värde uppfyller inte uttrycket som angetts i egenskapen Verifieringsuttryck för fältet eller tabellen.

Null i obligatoriskt fält

Värdet Null tillåts inte i fältet eftersom egenskapen Obligatorisk har angetts till Ja.

Null-värde i Räknare-fält

Den information som du importerar innehåller ett null-värde som du försökte lägga till i ett fält av typen Räknare.

Post inte läsbar

Ett textvärde innehåller ett textavgränsningstecken (vanligtvis dubbla citattecken). Om ett värde innehåller ett avgränsningstecken måste detta upprepas två gånger i textfilen, t ex:

4 1/2"" diameter

Överst på sidan

Felsöka #NUM!- och andra felaktiga värden i en länkad tabell

Även om meddelandet Tabellen har länkats visas bör du öppna tabellen i databladsvyn och kontrollera att informationen i raderna och kolumnerna stämmer.

Om du ser fel eller felaktiga data någonstans i tabellen vidtar du rätt åtgärd enligt beskrivningen i följande tabell och försöker sedan länka igen. Kom ihåg att du inte kan lägga till värdena direkt i den länkade tabellen eftersom tabellen är skrivskyddad.

Problem

Lösning

Grafiska element

I Access går det inte att länka till Excel-kalkylbladets grafiska element, till exempel logotyper, diagram och bilder.

Visningsformat

Egenskapen Format kanske måste anges för vissa fält i designvyn om värdena ska visas med rätt format i databladsvyn.

Beräknade värden

Resultatet av beräkningar i kolumner eller celler visas i motsvarande fält, men det går inte att visa formeln (eller uttrycket) i Access.

Trunkerade textvärden

Öka kolumnens bredd i databladsvyn. Om värdet trunkeras ändå kan det bero på att det är längre än 255 tecken. Eftersom Access bara har stöd för länkning till de första 255 tecknen, bör du importera informationen i stället för att länka den.

Meddelande om spillfel i numeriskt fält

Informationen i den länkade tabellen verkar stämma, men om du kör en fråga mot tabellen visas ett meddelande om ett spillfel i ett numeriskt fält. Det kan bero på att datatypen för ett fält i den länkade tabellen inte överensstämmer med det lagrade värdet i det aktuella fältet.

SANT eller FALSKT och värdena -1 eller 0

Om källkalkylbladet eller källområdet innehåller en kolumn som bara innehåller SANT- eller FALSKT-värden skapas ett Ja/Nej-fält för kolumnen i den länkade tabellen. Men om källkalkylbladet eller källområdet innehåller en kolumn som bara innehåller -1- eller 0-värden skapar Access som standard ett numeriskt fält för kolumnen och du kan inte ändra datatypen för motsvarande fält i tabellen. Om du vill ha ett Ja/Nej-fält i den länkade tabellen kontrollerar du att källkolumnen innehåller SANT- och FALSKT-värden.

Flervärdesfält

Access har inte stöd för flera värden i ett fält, även om källkolumnen innehåller en lista med värden som avgränsas med semikolon (;). Listan med värden behandlas som ett enda värde och placeras i ett textfält.

#NUM!

I följande situationer visas felvärdet #NUM! i stället för fältets verkliga information:

 • Om det finns ett fåtal numeriska värden eller datumvärden i en kolumn som mestadels innehåller textvärden, importeras inte de numeriska värdena och datumvärdena.

 • Om det finns ett fåtal textvärden i en kolumn som mestadels innehåller numeriska värden, importeras inte textvärdena.

 • Om det finns ett fåtal textvärden i en kolumn som mestadels innehåller datumvärden, importeras inte textvärdena.

Så här minimerar du antalet förekomster av null-värden i tabellen:

 1. Kontrollera att källkolumnen inte innehåller värden av olika datatyper.

 2. Formatera kolumnerna i Excel-kalkylbladet.

 3. Välj rätt datatyp för varje fält när du länkar. Om fel datatyp väljs kanske #NUM! infogas på alla rader i den nya kolumnen.

Numeriska värden i stället för datumvärden

Om ett till synes slumpmässigt femsiffrigt tal visas i ett fält, kontrollera om källkolumnen mestadels innehåller numeriska värden, men även några datumvärden. Datumvärden i numeriska kolumner konverteras felaktigt till tal. Byt datumvärden mot numeriska värden och utför länkningen igen.

Datumvärden i stället för numeriska värden

Om ett till synes slumpmässigt datumvärde visas i ett fält, kontrollera om källkolumnen mestadels innehåller datumvärden, men också några numeriska värden. Numeriska värden i datumkolumner konverteras felaktigt till datum. Byt numeriska värden mot datumvärden och utför länkningen igen.


Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×