Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Skriptet som är tillgängligt i den här artikeln är en medföljande information om hur du hanterar ändringarna i Netlogon-anslutningar med säker kanal som är kopplade till CVE-2020-1472. Den tillhandahålls som den är.

Skriptet bearbetar EVTX-filer som exporter ATS från logg boken och skapar ett Microsoft Excel-kalkylblad med pivottabeller för de olika problemen och enheterna i miljön som utlöste händelserna. Skriptet kräver PowerShell och Microsoft Excel 2013 eller senare (64-bitars rekommenderas för större data uppsättningar).

Användning

Du måste exportera EVTX filer från de domänkontrollanter som du övervakar för problem som beskrivs i KB4557222. Om du vill göra det öppnar du logg boken genom att välja Start, Skriv logg boken och markera den. När logg boken öppnas trycker du på Windows-loggar, högerklickar eller håller ned på system och väljer Spara alla händelser som... och spara filen på ett ställe för att tillåta bearbetning av filen.

Skriptet kan bearbeta mer än en EVTX fil i taget om du vill. Det kan ta lång tid att slutföra skriptet i stora data mängder. Vi rekommenderar även att du använder de EVTX lokala filerna på samma enhet som kör skriptet, för att under lätta bearbetningen av filerna.

Du måste köra skriptet i en PowerShell-kommandotolk. Den behöver inte köras som administratör. Skriptet körs genom uppmaningar som du kan svara på om det behövs, om du inte har angett det $mcScriptPrompts$false . Om EVTX filerna finns i samma mapp som skriptet behöver du inte ange en sökväg till filerna.

Anpassa skriptet

Modellvariabeln

Beskrivning

$mcScriptPrompts

Egenskapsvärde $true,$false

Beskriv Standardvärdet är $true och kräver indata/interaktion från användaren. Kan ställas in på $false om EVTX filerna finns i samma mapp som skriptet och alla andra inställningar ska köras som standard.

$mcMaxExport

Standardvärde: 50000

Beskriv Med standardinställningarna kommer skriptet att sluta bearbeta varje EVTX fil när du har exporterat 50000 händelser till CSV filer. Om du får fel meddelanden som rör minne från Microsoft Excel måste du minska antalet eller ändra vilka data som ska behandlas, t. ex. genom att ändra $mcStartTime .

$mcMaxImport

Standardvärde: 50000

Beskriv Med standardinställningarna kommer skriptet att sluta bearbeta händelser efter aktuell CSV-fil som bearbetas när det når det maximala antalet händelser 50000. Det innebär att när det träffar det maximala antalet händelser slutförs den aktuella CSV filen som påbörjas, men ingen ny fil påbörjas CSV .

$mcStartTime

Standardvärde: '2020/05/26 11:06'

Beskriv Med den här variabeln kan du ange en start tid och skriptet bearbetar bara händelser efter det datumet och tidpunkten. Om du redan har adresserat till en viss plats kan du bara rikta dig mot händelser som du ännu inte har löst.

$mcMaxThreads

Standardvärde: 4

Beskriv Med den här variabeln kan du öka eller minska antalet trådar som används vid import av händelser från EVXT filerna till CSV filerna.

 

Kommando

Nedan hittar du det PowerShell-skript som du kan använda efter att ha anpassats till miljön. Du måste kopiera och klistra in skriptet i en CVE-2020-1472EventReader.ps1 fil på enheten som du använder för att bearbeta händelserna.

# ---------------------------------
# CVE-2020-1472 Event Reader v1.0 8/4/2020
# This script will:
#    1. Scan system evtx in input file folder for event 5827, 5828,5829,5830 and 5831, exact data fields, export to 582#-*.CSV.
#    2. Calls Excel to import resulting 582#-*.CSV, create pivot tables for common secure RPC analysis scenarios. Delete 582#-*.CSV afterward. 
#   Feel free to modify to fit your need.
# ---------------------------------
# Script requires Excel 2013 or later.
#   64 bits Excel will allow creation of larger data import to XLS. 
# ---------------------------------
# To use the script:
#  1. Save system log as system.evtx to file.
#  2. Follow on screen prompt to enter Path containing *.evtx and final xlsx.
#
# More info https://support.microsoft.com/kb/4557222


#---------------------------------------
#Script Globals/ Tuning variables.
#---------------------------------------
#   - $mcScriptPrompts > when set to $false, script will process all evtx in the script file folder without prompting. Good for dropping evtx,  right-click script to "Run with powershell"
#   - $mcMaxExport > max events to export per EVTX, set to low number for quick sample/spot checks.
#   - $mcMaxImport > max events to import into excel, script will finish current file and stop importing next file(s). Set to lower number if Excel is returning memory error during import. 
#   - $mcStartTime > Earliest event to export, in the form of 'yyyy/MM/dd HH:mm', where HH 13 is 1pm, example: '2017/05/26 13:01'. Use this to filter progress.  
#   - $mcMaxThreads > max number of evtx files to export at the same time. 4 default, set to 8 and experiment if you have fast SSD HDD. 
#
# Script variables block, modify to fit your need ---------------------------------------------------------------------
  $mcScriptPrompts = $True            #Script default, $false for non-interactive input & output.
  $mcMaxExport = 50000                #50000 Max events to export per each EVTX, modify this if we are getting Excel memory error (or we just need first few evt for samples)
  $mcMaxImport = 50000                #50000 max events to import into excel, ##NOTE##: Once maxed out, script will finish current import file and stop future import(s).
  $mcStartTime = '2020/05/26 11:06'   #Earliest 582* event to export, in the form of 'yyyy/MM/dd HH:mm', where HH 13 is 1pm, example: '2020/05/26 11:06' will list events starting 05/26 11:06, use this to filter new events.
  $mcMaxThreads = 4                   #Max concurrent Evt to CSV export threads (jobs)

# Internal values init, do not modify  -------------------------------------------------------------------------------------
  $mcCSVImport = $true
  $mcEvtPath = $null
  $mcStartTime=[datetime]::ParseExact($mcStartTime,'yyyy/MM/dd HH:mm',$null)  #Convert string to timestamp
  $mcProgressBarDelay = 0             #Delay in seconds after each ProgressBar update

#----Functions--------------------------
Function mcSetPivotField($mcPivotFieldSetting) { #Set pivot field attributes per MSDN https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff820762.aspx
  if ($mcPivotFieldSetting[1] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Orientation  = $mcPivotFieldSetting[1]} # 1 Orientation { $xlRowField | $xlDataField |$xlColumnField }, in XlPivotFieldOrientation
  if ($mcPivotFieldSetting[2] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].NumberFormat = $mcPivotFieldSetting[2]} # 2 NumberFormat { $mcNumberF | $mcPercentF } 
  if ($mcPivotFieldSetting[3] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Function     = $mcPivotFieldSetting[3]} # 3 Function { $xlAverage | $xlSum | $xlCount }, in XlConsolidationFunction
  if ($mcPivotFieldSetting[4] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Calculation  = $mcPivotFieldSetting[4]} # 4 Calculation { $xlPercentOfTotal | $xlPercentRunningTotal }, in XlPivotFieldCalculation
  if ($mcPivotFieldSetting[5] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].BaseField    = $mcPivotFieldSetting[5]} # 5 BaseField  <String>
  if ($mcPivotFieldSetting[6] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Name         = $mcPivotFieldSetting[6]} # 6 Name <String>
  if ($mcPivotFieldSetting[7] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Position     = $mcPivotFieldSetting[7]} # 7 Position
}

Function mcSetPivotTableFormat($mcPivotTable) { # Set pivotTable cosmetics and sheet name     
  $mcPT=$mcPivotTable[0].PivotTables($mcPivotTable[1])
    $mcPT.HasAutoFormat = $False #2.turn of AutoColumnWidth
  for ($i=2; $i -lt 9; $i++) { #3. SetColumnWidth for Sheet($mcPivotTable[0]),PivotTable($mcPivotTable[1]),Column($mcPivotTable[2-8])
    if ($mcPivotTable[$i] -ne $null) { $mcPivotTable[0].columns.item(($i-1)).columnWidth = $mcPivotTable[$i]}
  }
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.SplitRow = 3
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.SplitColumn = 2
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.FreezePanes = $true #1.Freeze R1C1
  $mcPivotTable[0].Cells.Item(1,1)="Filter"
  $mcPivotTable[0].Cells.Item(3,1)=$mcPivotTable[9] #4 set TXT at R3C1 with PivotTableName$mcPivotTable[9]
  $mcPivotTable[0].Name=$mcPivotTable[10] #5 Set Sheet Name to $mcPivotTable[10]
    $mcRC = ($mcPivotTable[0].UsedRange.Cells).Rows.Count-1
  if ($mcPivotTable[11] -ne $null) { # $mcPivotTable[11] Set ColorScale
    $mColorScaleRange='$'+$mcPivotTable[11]+'$4:$'+$mcPivotTable[11]+'$'+$mcRC        
    [Void]$mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.AddColorScale(3) #$mcPivotTable[11]=ColorScale
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(1).type = 1 #xlConditionValueLowestValue
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(1).FormatColor.Color = 8109667
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(2).FormatColor.Color = 8711167
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(3).type = 2 #xlConditionValueHighestValue
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(3).FormatColor.Color = 7039480
  }
  if ($mcPivotTable[12] -ne $null) { # $mcPivotTable[12] Set DataBar
    $mcDataBarRange='$'+$mcPivotTable[12]+'$4:$'+$mcPivotTable[12]+'$'+$mcRC  
    [void]$mcPivotTable[0].Range($mcDataBarRange).FormatConditions.AddDatabar() #$mcPivotTable[12]:Set DataBar
  }
}

Function mcSortPivotFields($mcPF) { #Sort on $mcPF and collapse later pivot fields
  for ($i=2; $i -lt 5; $i++) { #collapse later pivot fields
    if ($mcPF[$i] -ne $null) { 
      $mcPF[$i].showDetail = $false 
    }
  }
  [void]($mcPF[0].Cells.Item(4, 2)).sort(($mcPF[0].Cells.Item(4, 2)), 2) 
    [void]($mcPF[0].Cells.Item(4, 1)).sort(($mcPF[0].Cells.Item(4, 1)), 1)
}

Function mcSetPivotTableHeaderColor($mcSheet) { #Set PiviotTable Header Color for easier reading
  for ($i=1; $i -lt 5; $i++) { #Set header(s) color
    if ($mcSheet[$i] -ne $null) { $mcSheet[0].Range(($mcSheet[$i]+"3")).interior.Colorindex = 37 }          
  }
}

#----Main---------
#----   script info-------
$mcScriptPath = Split-Path ((Get-Variable MyInvocation -Scope 0).Value).MyCommand.Path
  if ($mcScriptPrompts) {  #Interactive mcScriptPrompts
    $mcEvtPath = Read-Host "Enter local, mapped or UNC path to saved system evtx or previously generated 582-*.csv. Be sure to remove trailing blank. For Example (c:\EventData)`n Or press [Enter] if script is in the same file folder as evtx or csv.`n" 
    if ($mcEvtPath -eq '') { #If there is no Path entered, we will use the same file folder as script path.
      $mcEvtPath= $mcScriptPath
      Write-Output "No path entered, default to " $mcEvtPath
    }
  } else {
    $mcEvtPath= $mcScriptPath #Non-interactive script uses script path for Event path    
  }
#----   Export evtx to CSV---------------------------------------------------
Write-Output 'Convert evtx to csv.'
  $mcFiles = Get-ChildItem -Path $mcEvtPath |  Where {$_.name -clike '*.evtx'}
  ForEach ($mcFile in $mcFiles) { #Loop through *.evtx
    $mcFile | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MaxEvents -force -Value $mcMaxExport
    $mcFile | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name StartTime -force -Value $mcStartTime
#Job [ #Job start code 1
    Start-Job -ArgumentList (,$mcFile) -ScriptBlock { #Start-Job for reading each files
      param ($mcFile)
#Job ]         
      Write-Output "Reading $mcFile"
      $mc582s = Get-WinEvent -FilterHashtable @{Path=$mcfile.FullName; LogName="System"; Level=3,4; StartTime=$mcFile.StartTime; id=5827,5828,5829,5830,5831} -MaxEvents $mcFile.MaxEvents -ErrorAction SilentlyContinue
      If ($mc582s -ne $null) {
        $mcOutFile = $mcFile.DirectoryName+'\582-'+$mcFile.Name+'.csv'
        Write-Output " Event 5826-28 found, generating $mcOutFile" 
        $mc582sOut = @() #Array for exporting CSV items
        ForEach ($mc582 in $mc582s) {
            $mcObject = New-Object System.Object
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventSource -force -value $mc582.MachineName
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventTime -force -value $mc582.TimeCreated
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventID -force -value $mc582.ID
                switch ($mc582.ID) {
                    5827 { #Denided Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '2 - Denied Unsecure NRPC Evt:5827,5828'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }
                    5829 { #Temp Allowed Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '1 - TempAllowed Unsecure NRPC Evt:5829'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }
                    5830 { #Allowed Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '3 - Allowed Unsecure NRPC Evt:5830,5831'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }                        
                    5828 { #Temp Allowed Unsecure RPC trust
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '2 - Denied Unsecure NRPC Evt:5827,5828'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value 'Domain Trust'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value 'N/A'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value 'N/A'
                        }
                    5831 { #Allowed Unsecure RPC trust
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '3 - Allowed Unsecure NRPC Evt:5830,5831'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value 'Domain Trust'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value 'N/A'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value 'N/A'
                        }
                }
                $mcObject.Name = $mcObject.Name.Trim()
                $mcObject.DomainName = $mcObject.DomainName.Trim()
                $mcObject.AccountType = $mcObject.AccountType.Trim()
                $mcObject.MachineOS = $mcObject.MachineOS.Trim()
                $mcObject.MachineOsBuild = $mcObject.MachineOsBuild.Trim()
                $mcObject.MachineOsServicePack = $mcObject.MachineOsServicePack.Trim()
                  $mc582sOut += $mcObject
        }
        $mc582sout | ConvertTo-Csv -NoTypeInformation | Out-File $mcOutFile
      } 
#Job [ # Maxthread code 2/3      
    } | Out-Null #Job output
      Write-Output "   Processing: $mcFile" 
      While((Get-Job -State 'Running').Count -ge $mcMaxThreads) { Start-Sleep -Milliseconds 10 } # Pause, only run $mcMaxThreads number of jobs.
#Job ]
  }
#Job [ # Job clean out code 3/3
    While((Get-Job -State 'Running').Count -gt 0) { 
        Write-Progress -Activity "Exporting evtx" -PercentComplete ((($mcfiles.Count-(Get-Job -State 'Running').Count)/$mcfiles.Count)*100)
        Start-Sleep -Milliseconds 10 
    } # wait for last job to complete
    #Get-Job | Receive-Job
    Get-Job -State Completed | Remove-Job 
#Job ]
#----   Import csv to excel-----------------------------------------------------
  if ($mcCSVImport -eq $true) { #Debug only, perforem CSV to Excel import
    $mcFiles = Get-ChildItem -Path $mcEvtPath | Where {$_.name -clike '582-*.csv'}
    If ($mcFiles -ne $null) { #Create a new Excel workbook if there are CSV in directory. 
      cd $mcEvtPath #for Import-Csv to read all files.
      $mcObject = Import-Csv $mcfiles -Delimiter ','
      cd $mcScriptPath #Back to script path
      #Write-Output 'Import csv to excel.'
        $mcExcel = New-Object -ComObject excel.application 
        $mcWorkbooks = $mcExcel.Workbooks.Add()
        $Sheet1 = $mcWorkbooks.worksheets.Item(1)
          $mcCurrentRow = $mcFileProcessed = 1
      ForEach ($mcFile in $mcFiles) { #Define Excel TXT connector and import/append
        Write-Progress -Activity "Importing $mcFile" -PercentComplete (($mcFileProcessed/$mcfiles.Count)*100)
           Sleep $mcProgressBarDelay
           $mcFileProcessed=$mcFileProcessed+1
        if ($mcCurrentRow -le $mcMaxImport){ #Import only up to $mcMaxImport number of records.
          $mcConnector = $Sheet1.QueryTables.add(("TEXT;" + $mcEvtPath+'\'+$mcFile),$Sheet1.Range(('a'+($mcCurrentRow))))
          $Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).TextFileCommaDelimiter = $True
          $Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).TextFileParseType  = 1
          [void]$Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).Refresh() 
            if ($mcCurrentRow -ne 1) { [void]($Sheet1.Cells.Item($mcCurrentRow,1).entireRow).delete()} # Delete header on 2nd and later CSV.
            $mcCurrentRow = $Sheet1.UsedRange.EntireRow.Count+1
        } else {
          Write-Output "    *** Max [ $mcMaxImport ] import events reached, skipping: $mcfile"
        }
      }
#----   Customize XLS, Excel Globals--------------------------------------------------------   
    #Write-Output 'Customizing XLS.' #https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb241425(v=office.12).aspx, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff838592.aspx   
      $xlRowField = 1 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlPageField = 3 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlDataField = 4 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlColumnField = 2 #XlPivotFieldOrientation
      $xlAverage = -4106 #XlConsolidationFunction
      $xlSum = -4157 #XlConsolidationFunction 
      $xlCount = -4112 #XlConsolidationFunction 
      $xlPercentOfTotal = 8 #XlPivotFieldCalculation 
      $xlPercentRunningTotal = 13 #XlPivotFieldCalculation 
      $mcNumberF = "###,###,###,###,###"
      $mcPercentF = "#0.00%"
      $mcDateF = "yyyy/m/d h:mm"
      $mcDateGroupFlags=($false, $false, $true, $true, $true, $false, $false) # Months, Days, Hours, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff839808.aspx
  #-------#Sheet1 - RawData---------------------------------------------------------------
        $Sheet1.Range("A1").Autofilter() | Out-Null
        $Sheet1.Application.ActiveWindow.SplitRow = 1
        $Sheet1.Application.ActiveWindow.FreezePanes = $true
          #Write-Output 'Tab 0.5826, 5827, 5828 events imported'
          Write-Progress -Activity "Created 0.Raw RPC events Tab" -PercentComplete 30  
            Sleep $mcProgressBarDelay  
  #-------#Sheet2 - PivotTable1---------------------------------------------------------------
        $Sheet2 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable1 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable1.CreatePivotTable("Sheet2!R1C1") | Out-Null
          $mcPF00 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("EventSource")
          mcSetPivotField($mcPF00, $xlPageField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF0 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("NRPCType")
            mcSetPivotField($mcPF0, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF1 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("MachineOS")
            mcSetPivotField($mcPF1, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF2 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("DomainName")
            mcSetPivotField($mcPF2, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF3 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Name")
            mcSetPivotField($mcPF3, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("EventTime")
            mcSetPivotField($mcPF, $xlDataField, $mcNumberF, $null, $null, $null, "Event Count",1)
        mcSetPivotTableFormat($Sheet2, "PivotTable1", 60, 15, $null, $null, $null, $null, $null,"NRPC Type", "1.OS,Domain,Client", $null, $null)
        mcSortPivotFields($sheet2,$mcPF,$mcPF0)
        mcSetPivotTableHeaderColor($Sheet2, "A")
        $Sheet2.Cells.Item(1,1).Formula='Source DC'
        #Write-Output '  Tab 1.NRPCType-OS,Domain,Client Done'
        Write-Progress -Activity "Created Tab 1.NRPCType-OS,Domain,Client pivot table" -PercentComplete 60 
          Sleep $mcProgressBarDelay
  #-------#Sheet3 - PivotTable2---------------------------------------------------------------
        $Sheet3 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable2 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable2.CreatePivotTable("Sheet3!R1C1") | Out-Null
          $mcPF00 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("EventSource")
          mcSetPivotField($mcPF00, $xlPageField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF0 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("NRPCType")
            mcSetPivotField($mcPF0, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF1 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("DomainName")
            mcSetPivotField($mcPF1, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF2 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("Name")
            mcSetPivotField($mcPF2, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("EventTime")
            mcSetPivotField($mcPF, $xlDataField, $mcNumberF, $null, $null, $null, "Event Count",1)
        mcSetPivotTableFormat($Sheet3, "PivotTable2", 60, 15, $null, $null, $null, $null, $null,"NRPC Type", "2.Domain,Client", $null, $null)
        mcSortPivotFields($Sheet3,$mcPF,$mcPF0)
        mcSetPivotTableHeaderColor($Sheet3, "A")
        $Sheet3.Cells.Item(1,1).Formula='Source DC'
        #Write-Output '  Tab 2.NRPCType-Domain,Client Done'
        Write-Progress -Activity "Created Tab 2.NRPCType-Domain,Client pivot table" -PercentComplete 90 
          Sleep $mcProgressBarDelay
  #-------#$Sheet4 - $PivotTable3---------------------------------------------------------------
        $Sheet4 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable3 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable3.CreatePivotTable("Sheet4!R1C1") | Out-Null
        $Sheet4.name = "3.CustomPivot"       
      #Set Sort sheet names in reverse 
      $Sheet1.Name = "0.Raw RPC events"
      $Sheet2.Tab.ColorIndex = $Sheet3.Tab.ColorIndex =35
      $mcWorkSheetNames = New-Object System.Collections.ArrayList
        foreach ($mcWorkSheet in $mcWorkbooks.Worksheets) { $mcWorkSheetNames.add($mcWorkSheet.Name) | Out-null }
        $mctmp = $mcWorkSheetNames.Sort() | Out-Null
        For ($i=0; $i -lt $mcWorkSheetNames.Count-1; $i++){ #Sort name. 
          $mcTmp = $mcWorkSheetNames[$i]
          $mcBefore = $mcWorkbooks.Worksheets.Item($mcTmp)
          $mcAfter = $mcWorkbooks.Worksheets.Item($i+1)
          $mcBefore.Move($mcAfter)
        }
        $Sheet1.Activate()
        Write-Progress -Activity "Creating Excel sheets" -PercentComplete 100
          Sleep $mcProgressBarDelay
        if ($mcScriptPrompts) { #SaveAsFile
          $mcFileName = Read-Host "Enter a FileName to save extracted event 582 xlsx.`n"
          if ($mcFileName) {
            Write-Output "Saving file to $mcEvtPath\$mcFileName.xlsx"
            $mcWorkbooks.SaveAs($mcEvtPath+'\'+$mcFileName)
          }
          $mcCleanup = Read-Host "Delete 582-*.CSV? ([Enter]/[Y] to delete, [N] to keep csv)`n"
          if ($mcCleanup -ne 'N') {
            Get-ChildItem -Path $mcEvtPath | Where {$_.name -clike '582-*.csv'} | foreach ($_) {
              Remove-Item $mcEvtPath'\'$_
              Write-Output "    $_ deleted."
            }
          }
        }
        $mcExcel.visible = $true 
    } else { #end of mcFiles
      Write-Output "    No 582-*.csv found in specified $mcEvtPath."
    }
  }
Write-Output 'Script completed.'

 

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×