Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

OM DU BOR I (ELLER ÄR ETT FÖRETAG MED ETT HUVUDFÖRETAG I) USA LÄSER DU AVSNITTET "BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN" NEDAN. DET PÅVERKAR HUR TVISTER LÖSES.

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller något av dess koncernbolag). De gäller för programvaran ovan och eventuella Microsoft-tjänster eller programuppdateringar (utom i den utsträckning sådana tjänster eller uppdateringar åtföljs av nya eller ytterligare villkor, i vilket fall dessa olika villkor gäller potentiellt och inte ändrar dina eller Microsofts rättigheter avseende föruppdaterad programvara eller tjänster). OM DU FÖLJER DESSA LICENSVILLKOR HAR DU RÄTTIGHETERNA NEDAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. De allmänna. Du kan göra en säkerhetskopia av programvaran endast i syfte att installera om programvaran. Du kan installera och köra en instans av programvaran på upp till tio av dina Windows 11 enheter som är kopplade till det Microsoft-konto som är kopplat till ditt Windows Store-konto, och endast för användning i Windows.

  2. Microsoft-program ingår. Programvaran kan innehålla andra Microsoft-program. Dessa licensvillkor gäller för de program som ingår, om inte andra licensvillkor tillhandahålls med de andra Microsoft-programmen.

  3. Geolokaliseringsdata. Program som använder geolokaliseringsdata måste följa villkoren i Bing Maps användningsvillkor för Plattforms-API:er för Microsoft Bing-kartor – Microsoft Mapping Solutions  

  4. Komponenter från tredje part. Programvaran kan innehålla komponenter från tredje part med separata juridiska meddelanden eller som regleras av andra avtal, som kan beskrivas i ThirdPartyNotices-filen eller -filerna, inklusive tredjepartslicenser och System WebView-licenser, som medföljer programvaran.

  5. Villkor för Microsoft-tjänster. Vissa funktioner i programvaran kan ge åtkomst till, eller förlita sig på, onlinetjänster. Användningen av dessa tjänster (men inte programvaran) regleras av de separata villkoren och sekretesspolicyerna i Villkor för Microsoft-tjänster på https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Läs dem. Tjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla regioner.

 2. DATA.

  1. Datainsamling. Programvaran kan samla in information om dig och din användning av programvaran och skicka den till Microsoft. Microsoft kan använda den här informationen för att tillhandahålla tjänster och förbättra våra produkter och tjänster. Du kan välja bort många av dessa scenarier, men inte alla, enligt beskrivningen i produktdokumentationen.  Det kan också finnas vissa funktioner i programvaran som gör att du kan samla in data från användare av dina program. Om du använder dessa funktioner för att möjliggöra insamling av data i dina program måste du följa tillämplig lag, inklusive att tillhandahålla lämpliga meddelanden till användare av dina program. Du kan läsa mer om insamling och användning av data i hjälpdokumentationen och sekretesspolicyn på https://aka.ms/privacy. Din användning av programvaran fungerar som ditt samtycke till dessa metoder.

  2. Behandling av personuppgifter. I den mån Microsoft är personuppgiftsbiträde eller underordnat personuppgiftsbiträde för personuppgifter i samband med programvaran åtar sig Microsoft i eu:s allmänna dataskyddsförordningsvillkoren i villkoren för onlinetjänster till alla kunder från och med den 25 maj 2018, på https://docs.microsoft.com/en-us/legal/gdpr.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran licensieras, den säljs inte. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag trots denna begränsning ger dig fler rättigheter kommer du inte (och har ingen rätt att):

  1. använda programvaran i något kommersiellt syfte.

  2. kringgå eventuella tekniska begränsningar i programvaran som bara tillåter dig att använda den på vissa sätt;

  3. bakåtkompilera, dekompilera eller ta isär programvaran eller på annat sätt försöka härleda källkoden för programvaran, förutom i den utsträckning som krävs enligt licensvillkor från tredje part som reglerar användningen av vissa öppen källkod komponenter som kan ingå i programvaran;

  4. ta bort, minimera, blockera eller ändra meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer i programvaran;

  5. använda programvaran på något sätt som strider mot lagen eller för att skapa eller sprida skadlig kod; Eller

  6. dela, publicera, distribuera eller leasa programvaran, tillhandahålla programvaran som ett fristående erbjudande för andra att använda, eller överföra programvaran eller detta avtal till tredje part.

 4. VIDEO CODECS. DEN HÄR PRODUKTEN LICENSIERAS ENLIGT AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING AV EN KONSUMENT ELLER ANNAN ANVÄNDNING DÄR DEN INTE FÅR ERSÄTTNING FÖR (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC STANDARD ("AVC VIDEO") OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIG AKTIVITET OCH/ELLER ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM LICENSIERATS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

 5. EXPORTRESTRIKTIONER. Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar som gäller för programvaran, som omfattar restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information om exportbegränsningar finns i https://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft är inte skyldigt enligt detta avtal att tillhandahålla några supporttjänster för programvaran. All support som tillhandahålls är "i befintligt fall", "med alla fel" och utan några som helst garantier.

 7. UPPDATERINGAR. Programvaran kan regelbundet söka efter uppdateringar och ladda ned och installera dem åt dig. Du kan endast hämta uppdateringar från Microsoft eller auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt system för att kunna tillhandahålla uppdateringar. Du samtycker till att få dessa automatiska uppdateringar utan något ytterligare meddelande. Uppdateringar kanske inte inkluderar eller stöder alla befintliga programvarufunktioner, tjänster eller kringutrustning.

 8. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Det här avsnittet gäller om du bor i (eller, om ett företag, ditt huvudsakliga verksamhetsställe finns i) USA.Om du och Microsoft har en tvist samtycker du och Microsoft till att försöka lösa den informellt i 60 dagar. Om du och Microsoft inte kan det samtycker du och Microsoft till bindande enskilt skiljeförfarande inför American Arbitration Association enligt Federal Arbitration Act ("FAA") och att inte väcka talan inför en domare eller jury. I stället kommer en neutral skiljedomare att besluta. Grupptalan, grupptalan, gruppövergripande skiljeförfaranden, privata justitieministeråtgärder och andra förfaranden där någon agerar i egenskap av representant inte tillåts; kombinerar inte heller enskilda förfaranden utan samtycke från alla parter. Det fullständiga skiljedomsavtalet innehåller fler villkor och är på https://aka.ms/arb-agreement-4. Du och Microsoft godkänner dessa villkor.

 9. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, och andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar eller program från tredje part, utgör hela avtalet för programvaran.

 10. TILLÄMPLIG LAG OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER. Om du har förvärvat programvaran i USA eller Kanada reglerar lagarna i den delstat eller provins där du bor (eller, om ett företag, där ditt huvudsakliga verksamhetsställe är beläget) tolkningen av detta avtal, anspråk för dess brott och alla andra anspråk (inklusive konsumentskydd, illojal konkurrens och skadeståndsanspråk), oavsett lagvalsprinciper, med undantag för att FAA reglerar allt som rör skiljeförfarande. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller dess lagar, förutom att FAA reglerar allt som rör skiljeförfarande. Om usa:s federala jurisdiktion finns samtycker du och Microsoft till exklusiv jurisdiktion i den federala domstolen i King County, Washington för alla tvister som prövas i domstol (med undantag av skiljeförfarande). Annars samtycker du och Microsoft till exklusiv jurisdiktion i Superior Court of King County, Washington för alla tvister som prövas i domstol (med undantag av skiljeförfarande).

 11. KONSUMENTRÄTTIGHETER; REGIONALA VARIATIONER. I avtalet beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagarna i din delstat, provins eller land. Utöver ditt förhållande till Microsoft kan du även ha rättigheter gentemot den part som du har förvärvat programvaran från. Detta avtal ändrar inte dessa andra rättigheter om lagarna i din stat, provins eller land inte tillåter det. Om du till exempel har förvärvat programvaran i någon av nedanstående regioner, eller obligatorisk landslagstiftning gäller, gäller följande bestämmelser för dig:

  1. Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och ingenting i detta avtal är avsett att påverka dessa rättigheter.

  2. Kanada. Om du har förvärvat den här programvaran i Kanada kan du sluta ta emot uppdateringar genom att stänga av den automatiska uppdateringsfunktionen, koppla bort enheten från Internet (om och när du återansluter till Internet fortsätter dock programvaran att söka efter och installera uppdateringar) eller avinstallera programvaran. I produktdokumentationen kan det också anges hur du inaktiverar uppdateringar för din specifika enhet eller programvara.

  3. Tyskland och Österrike.

   1. Garanti. Den korrekt licensierade programvaran fungerar väsentligt enligt beskrivningen i microsoftmaterial som medföljer programvaran. Microsoft ger dock ingen avtalsenlig garanti i förhållande till den licensierade programvaran.

   2. Ansvarsbegränsning. I händelse av avsiktligt beteende, grov vårdslöshet, anspråk baserat på produktansvarslagen samt vid dödsfall eller personlig eller fysisk skada är Microsoft ansvarigt enligt lag.

    Med förbehåll för föregående klausul ii., kommer Microsoft endast att hållas ansvarigt för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådana materiella avtalsförpliktelser, vars uppfyllande underlättar fullgörandet av detta avtal, vars brott skulle äventyra syftet med detta avtal och uppfyllandet av som en part ständigt kan lita på (så kallade "kardinala skyldigheter"). I andra fall av ringa vårdslöshet kommer Microsoft inte att hållas ansvariga för ringa vårdslöshet.

 12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS I DEN MÅN DEN ÄR LICENSIERAD. DU TAR RISKEN ATT ANVÄNDA DEN. MICROSOFT GER INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER ELLER VILLKOR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING UNDANTAR MICROSOFT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

 13. BEGRÄNSNING AV OCH UNDANTAG FRÅN SKADOR. OM DU HAR GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING FÖR SKADOR TROTS FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING KAN DU ENDAST FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL 5,00 USD. DU KAN INTE FÅ ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

  Den här begränsningen gäller (a) allt som är relaterat till programvara, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller program från tredje part. och (b) anspråk för kontraktsbrott, garanti, garanti eller villkor; strikt ansvar, vårdslöshet eller annan utomrättslig eller andra anspråk; i varje fall i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

  Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för skador. Ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller för dig eftersom din stat, provins eller land kanske inte tillåter undantag eller begränsning av oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×