ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ชื่อเป็นคําย่อที่สื่อความหมายซึ่งช่วยให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ การอ้างอิงเซลล์ ได้ง่ายขึ้น ค่าคงที่สูตร หรือ ตาราง ซึ่งแต่ละรายการอาจเข้าใจได้ยากในตอนแรก ข้อมูลต่อไปนี้แสดงตัวอย่างทั่วไปของชื่อและวิธีที่ชื่อสามารถปรับปรุงความชัดเจน

ชนิดตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ไม่มีชื่อ

ตัวอย่างที่มีชื่อ

การอ้างอิง

=SUM(C20:C30)

=SUM(FirstQuarterSales)

ค่าคงที่

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Price,WASalesTax)

สูตร

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Inventory_Level,-Order_Amt)

ตาราง

C4:G36

=TopSales06

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อ

มีชนิดของชื่อหลายชนิดที่คุณสามารถสร้างและใช้ได้

ชื่อที่กําหนด    ชื่อที่แสดงแทนเซลล์ ช่วงของเซลล์ สูตร หรือค่าคงที่ คุณสามารถสร้างชื่อที่กําหนดของคุณเองหรือ Excel สามารถสร้างชื่อที่กําหนดให้คุณ เช่น เมื่อคุณตั้งค่าพื้นที่พิมพ์

ชื่อตาราง    ชื่อสําหรับตาราง Excel ซึ่งเป็นคอลเลกชันของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เก็บอยู่ในระเบียน (แถว) และเขตข้อมูล (คอลัมน์) Excel จะสร้างชื่อตาราง Excel เริ่มต้นเป็น ตาราง 1, ตาราง 2 และอื่นๆ ทุกครั้งที่คุณแทรกตาราง Excel คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของตารางเพื่อให้มีความหมายมากขึ้นได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง Excel ให้ดู การใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนกับตาราง Excel

ชื่อทั้งหมดมีขอบเขต ไม่ว่าจะอยู่ในเวิร์กชีตที่ระบุ (หรือเรียกว่าระดับเวิร์กชีตภายใน) หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก (หรือที่เรียกว่าระดับเวิร์กบุ๊กส่วนกลาง) ขอบเขตของชื่อคือที่ตั้งซึ่งชื่อถูกรับรู้โดยไม่มีคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น

 • ถ้าคุณได้กําหนดชื่อไว้แล้ว เช่น Budget_FY08 และขอบเขตของชื่อคือ Sheet1 ชื่อนั้นจะรู้จักเฉพาะใน Sheet1 เท่านั้น แต่จะไม่รู้จักในแผ่นงานอื่น

  เมื่อต้องการใช้ชื่อเวิร์กชีตภายในในเวิร์กชีตอื่น คุณสามารถรับรองคุณสมบัติได้โดยนําหน้าเวิร์กชีตด้วยชื่อเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น

  Sheet1!Budget_FY08

 • ถ้าคุณได้กําหนดชื่อไว้แล้ว เช่น Sales_Dept_Goals และขอบเขตของชื่อคือเวิร์กบุ๊ก ชื่อนั้นจะถูกรับรู้สําหรับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กนั้น แต่ไม่ใช่เวิร์กบุ๊กอื่น

ชื่อต้องไม่ซ้ํากันภายในขอบเขตของชื่อเสมอ Excel จะป้องกันไม่ให้คุณกําหนดชื่อที่มีอยู่แล้วภายในขอบเขตของชื่อนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ชื่อเดียวกันในขอบเขตที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกําหนดชื่อ เช่น GrossProfit ที่กําหนดขอบเขตไว้ที่ Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันได้ แม้ว่าชื่อแต่ละชื่อจะเหมือนกัน แต่ชื่อแต่ละชื่อจะไม่ซ้ํากันภายในขอบเขต คุณอาจทําเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสูตรที่ใช้ชื่อ GrossProfit จะอ้างอิงเซลล์เดียวกันในระดับเวิร์กชีตภายในเสมอ

คุณยังสามารถกําหนดชื่อเดียวกันว่า GrossProfit สําหรับระดับเวิร์กบุ๊กส่วนกลาง แต่ขอบเขตไม่ซ้ํากันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ อาจมีชื่อขัดแย้งกันได้ เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ ตามค่าเริ่มต้น Excel จะใช้ชื่อที่กําหนดไว้สําหรับเวิร์กชีต เนื่องจากระดับเวิร์กชีตภายในจะมีความสําคัญเหนือกว่าระดับเวิร์กบุ๊กส่วนกลาง ถ้าคุณต้องการแทนที่ลําดับความสําคัญและใช้ชื่อเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถแก้ความกํากวมชื่อได้โดยการนําหน้าชื่อเวิร์กบุ๊ก ตัวอย่างเช่น

WorkbookFile!GrossProfit

คุณสามารถแทนที่ระดับเวิร์กชีตภายในสําหรับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กได้ มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อสําหรับเวิร์กชีตแรก ซึ่งมักจะใช้ชื่อภายในถ้ามีข้อขัดแย้งของชื่อที่ไม่สามารถแทนที่ได้

คุณกําหนดชื่อโดยใช้

 • กล่อง ชื่อที่กําหนด บนแถบสูตร     วิธีนี้ใช้ได้ดีที่สุดสำหรับการสร้างชื่อระดับเวิร์กบุ๊กสำหรับช่วงที่เลือก

 • กําหนดชื่อจากส่วนที่เลือก     คุณสามารถสร้างชื่อได้โดยสะดวกจากป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่โดยใช้เซลล์ส่วนที่เลือกในเวิร์กชีต

 • กล่องโต้ตอบ 'ชื่อใหม่'    วิธีนี้ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างชื่อ อย่างเช่นการระบุขอบเขตของระดับเวิร์กชีตภายในหรือการสร้างข้อคิดเห็นของชื่อ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ชื่อจะใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์

คุณสามารถใส่ชื่อด้วยวิธีต่อไปนี้

 • พิมพ์     ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ชื่อเพื่อเป็นอาร์กิวเมนต์ในสูตร

 • การใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ    ใช้รายการดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ โดยรายการจะแสดงชื่อที่ถูกต้องให้กับคุณโดยอัตโนมัติ

 • การเลือกจากคำสั่ง 'ใช้ในสูตร'    เลือกชื่อที่กำหนดจากรายการที่มีอยู่จากคำสั่ง ใช้ในสูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด บนแท็บ สูตร

คุณยังสามารถสร้างรายการของชื่อที่กําหนดในเวิร์กบุ๊กได้ด้วย ระบุพื้นที่ที่มีคอลัมน์ว่างสองคอลัมน์ในเวิร์กชีต (รายการจะมีสองคอลัมน์ โดยคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมน์ชื่อและอีกคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมน์คำอธิบายชื่อ) เลือกเซลล์ที่จะเป็นมุมบนซ้ายของรายการ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กําหนด ให้คลิก ใช้ในสูตร คลิก วาง จากนั้นในกล่องโต้ตอบ วางชื่อ ให้คลิก วางรายการ

ต่อไปนี้คือรายการของกฎไวยากรณ์สําหรับการสร้างและการแก้ไขชื่อ

 • อักขระที่ถูกต้อง    อักขระแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษร อักขระขีดล่าง (_) หรือเครื่องหมายทับขวา (\) อักขระที่เหลือในชื่อสามารถเป็นตัวอักษร ตัวเลข จุด และอักขระขีดล่างได้

  เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก "C", "c", "R" หรือ "r" เป็นชื่อที่กําหนดได้ เนื่องจากอักขระเหล่านี้จะถูกใช้เป็นแบบย่อสําหรับการเลือกแถวหรือคอลัมน์สําหรับเซลล์ที่เลือกในปัจจุบันเมื่อคุณใส่ในกล่องข้อความ ชื่อ หรือ ไปที่

 • ไม่อนุญาตให้ใช้การอ้างอิงเซลล์    ชื่อต้องไม่เหมือนกับการอ้างอิงเซลล์ เช่น Z$100 หรือ R1C1

 • การเว้นวรรคไม่ถูกต้อง     ไม่อนุญาตให้เว้นวรรคเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ ใช้อักขระขีดล่าง (_) และมหัพภาค (.) เป็นตัวคั่นคํา เช่น Sales_Tax หรือ First.Quarter

 • ความยาวของชื่อ    ชื่อจะต้องมีความยาวไม่เกิน 255 อักขระ

 • การตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก    ชื่อสามารถมีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้ Excel จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในชื่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างชื่อ ยอดขาย แล้วชื่ออื่นที่เรียกว่า SALES ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน Excel จะพร้อมท์ให้คุณเลือกชื่อที่ไม่ซ้ํากัน

กำหนดชื่อให้กับเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกัน ที่คุณต้องการตั้งชื่อ

 2. คลิกกล่อง ชื่อ ที่ด้านซ้ายสุดของ แถบสูตร

  กล่องชื่อ

  กล่องชื่อ

 3. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เพื่ออ้างอิงถึงสิ่งที่คุณเลือก ชื่อสามารถมีความยาวได้ถึง 255 อักขระ

 4. กด ENTER

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งชื่อเซลล์ในขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนเนื้อหาของเซลล์ได้

คุณสามารถแปลงป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่ให้เป็นชื่อได้

 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการตั้งชื่อ รวมทั้งป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์

 2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก สร้างจากส่วนที่เลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างชื่อจากส่วนที่เลือก ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่มีป้ายชื่อโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวด้านบน, คอลัมน์ด้านซ้าย, แถวด้านล่าง หรือ คอลัมน์ด้านขวา ชื่อที่สร้างขึ้นโดยใช้ขั้นตอนนี้อ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าเท่านั้น และไม่รวมป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ชื่อที่กำหนด

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สําหรับการอ้างอิงของคุณ

  หมายเหตุ: ชื่อสามารถมีความยาวได้สูงสุด 255 อักขระ

 3. เมื่อต้องการระบุขอบเขตของชื่อ ในกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ ขอบเขต ให้เลือก เวิร์กบุ๊ก หรือชื่อเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊ก

 4. หรือในกล่อง ข้อคิดเห็น ให้ใส่คำข้อคิดเห็นอธิบายโดยมีความยาวอักขระไม่เกิน 255 ตัว

 5. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใส่การอ้างอิงเซลล์ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ลงไป

   เคล็ดลับ: ส่วนที่เลือกในปัจจุบันจะถูกใส่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการใส่การอ้างอิงเซลล์อื่นเป็นอาร์กิวเมนต์ ให้คลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม(ซึ่งย่อกล่องโต้ตอบลงชั่วคราว) ให้เลือกเซลล์บนเวิร์กชีต แล้วคลิก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการกรอกค่าคงที่ ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) แล้วพิมพ์ค่าคงที่ลงไป

  • เมื่อต้องการกรอกสูตร ให้พิมพ์ = แล้วพิมพ์สูตรลงไป

 6. ถ้าต้องการจบการดำเนินการและย้อนกลับไปยังแผ่นงาน ให้คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการขยายกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ให้กว้างขึ้นหรือยาวขึ้น ให้คลิกจุดจับด้านล่างแล้วลาก

จัดการชื่อโดยใช้กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ

ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ เพื่อทํางานกับชื่อที่กําหนดทั้งหมดและชื่อตารางในเวิร์กบุ๊ก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการค้นหาชื่อที่มีข้อผิดพลาด ยืนยันค่าและการอ้างอิงของชื่อ ดูหรือแก้ไขข้อคิดเห็นที่สื่อความหมาย หรือกําหนดขอบเขต คุณยังสามารถเรียงลําดับและกรองรายชื่อ และเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบชื่อจากตําแหน่งที่ตั้งเดียวได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

รูป Ribbon ของ Excel

กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแต่ละชื่อในกล่องรายการ

ในคอลัมน์นี้

สิ่งที่แสดง

ไอคอนและชื่อ

แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ชื่อที่กำหนด ซึ่งบ่งชี้ด้วยไอคอนชื่อที่ถูกกำหนด ไอคอนชื่อที่กำหนด

 • ชื่อตาราง ซึ่งบ่งชี้ด้วยไอคอนชื่อตาราง ไอคอนชื่อตาราง

ค่า

ค่าปัจจุบันของชื่อ เช่น ผลลัพธ์ของสูตร ค่าคงที่สตริง ช่วงของเซลล์ ข้อผิดพลาด อาร์เรย์ของค่า หรือพื้นที่ที่สํารองไว้ ถ้าไม่สามารถประเมินสูตรได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวแทน:

 • "นี่คือค่าคงที่ของสตริงของฉัน"

 • 3.1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

อ้างอิงไปยัง

การอ้างอิงปัจจุบันสําหรับชื่อ ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวแทน:

 • =Sheet1!$A$3

 • =8.3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Sheet1!A1,Sheet2!B2)

ขอบเขต

 • ชื่อเวิร์กชีต ถ้าขอบเขตอยู่ในระดับเวิร์กชีตภายใน

 • "เวิร์กบุ๊ก" ถ้าขอบเขตเป็นระดับเวิร์กชีตส่วนกลาง

ข้อคิดเห็น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อที่มีอักขระไม่เกิน 255 ตัว ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวแทน:

 • ค่านี้จะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม 2550

 • อย่าลบ! ชื่อสำคัญ!

 • ยึดตามหมายเลขใบรับรองมาตรฐาน ISO

 • คุณไม่สามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ในขณะที่คุณกําลังเปลี่ยนเนื้อหาของเซลล์ได้

 • กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ จะไม่แสดงชื่อที่กําหนดใน Visual Basic for Applications (VBA) หรือชื่อที่ซ่อน (คุณสมบัติ มองเห็นได้ ของชื่อถูกตั้งค่าเป็น "เท็จ")

 • เมื่อต้องการปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับค่าที่ยาวที่สุดในคอลัมน์นั้นโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการเรียงลําดับรายการของชื่อจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

ใช้คําสั่งในรายการดรอปดาวน์ ตัวกรอง เพื่อแสดงชุดย่อยของชื่ออย่างรวดเร็ว การเลือกแต่ละคําสั่งจะเป็นการเปิดหรือปิดการดําเนินการตัวกรอง ทําให้ง่ายต่อการรวมหรือลบการดําเนินการตัวกรองต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการกรองรายการชื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือก

เมื่อต้องการ

ชื่อในเวิร์กชีต

แสดงเฉพาะชื่อที่อยู่ภายในเวิร์กชีต

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

แสดงเฉพาะชื่อที่เป็นชื่อส่วนกลางของเวิร์กบุ๊ก

ชื่อที่มีข้อผิดพลาด

แสดงเฉพาะชื่อที่มีค่าที่มีข้อผิดพลาด (เช่น #REF #VALUE หรือ #NAME)

ชื่อที่ไม่มีข้อผิดพลาด

แสดงเฉพาะชื่อที่มีค่าที่ไม่มีข้อผิดพลาด

ชื่อที่ถูกกำหนด

แสดงเฉพาะชื่อที่คุณหรือ Excel กำหนด เช่น พื้นที่การพิมพ์

ชื่อตาราง

แสดงเฉพาะชื่อตาราง

ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อที่กําหนดหรือชื่อตาราง การใช้ชื่อนั้นทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กจะเปลี่ยนไปด้วย

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก แก้ไข

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่ชื่อได้

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไข ชื่อ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อการอ้างอิงชื่อใหม่

 4. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้เปลี่ยนการอ้างอิง แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้เปลี่ยนเซลล์ สูตร หรือค่าคงที่ที่แทนด้วยชื่อ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการหรือไม่ได้ตั้งใจ ให้คลิก ยกเลิก ปุ่ม 'ยกเลิก'หรือกด ESC

  • เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยอมรับ ปุ่ม Enterหรือกด ENTER

ปุ่ม ปิด จะปิดเฉพาะกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องใช้สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทําไปแล้ว

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยน

 3. เลือกชื่ออย่างน้อยหนึ่งชื่อโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกชื่อ ให้คลิกที่ชื่อนั้น

  • เมื่อต้องการเลือกชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อในกลุ่มที่ติดกัน ให้คลิกชื่อแล้วลาก หรือกด SHIFT แล้วคลิกปุ่มเมาส์สําหรับแต่ละชื่อในกลุ่ม

  • เมื่อต้องการเลือกชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กด CTRL แล้วคลิกปุ่มเมาส์สําหรับแต่ละชื่อในกลุ่ม

 4. คลิก ลบ คุณยังสามารถกด DELETE ได้อีกด้วย

 5. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

ปุ่ม ปิด จะปิดเฉพาะกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องใช้สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทําไปแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×