นำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

Outlook มีตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกที่ทำให้ง่ายต่อการนำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์ CSV

 1. ที่ด้านบน Ribbon ของ Outlook ของคุณ ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันเก่า ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อดูคำแนะนำในการนำเข้าสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016
 2. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง!

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์ pst Outlook ให้เลือก ไฟล์ จากนั้นเลือก เปิดและส่งออก แล้วเลือก นำเข้า/ส่งออก

 3. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก - นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง

 4. เลือก ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค และเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการส่งออก Outlook - เลือกไฟล์ CSV

 5. ในกล่อง นำเข้าไฟล์ ให้เรียกดูไฟล์ที่ติดต่อของคุณ แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเลือก

  เรียกดูไฟล์ CSV ที่ติดต่อ แล้วเลือกวิธีการจัดการกับที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 6. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการให้ Outlook ดำเนินการกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน:

  • แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณอยู่แล้ว Outlook จะละทิ้งข้อมูลที่มีสำหรับที่ติดต่อนั้น และใช้ข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อในไฟล์ที่ติดต่อของคุณสมบูรณ์หรือทันสมัยกว่าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook

  • อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook จะสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน โดยที่ติดต่อหนึ่งมีข้อมูลต้นฉบับจาก Outlook และอีกที่ติดต่อหนึ่งมีข้อมูลที่นำเข้าจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถรวมข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นได้ในภายหลังเพื่อลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน นี่เป็นตัวเลือกเริ่มต้น

  • ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook จะเก็บข้อมูลที่มีสำหรับที่ติดต่อนั้น และละทิ้งข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook สมบูรณ์หรือทันสมัยกว่าข้อมูลในไฟล์ที่ติดต่อของคุณ

 7. คลิก ถัดไป

 8. ในกล่อง เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง เลื่อนขึ้นข้างบนหากจำเป็น แล้วเลือก รายชื่อผู้ติดต่อ โฟลเดอร์ > ถัดไป ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่อยู่ภายใต้บัญชีอีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับที่ติดต่อ

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ของ Google ลงในกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือกปลายทางเป็น ที่ติดต่อ

 9. เลือก Finish

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มการโยกย้าย

  Outlook จะเริ่มการนำเข้าที่ติดต่อของคุณทันที คุณจะทราบได้ว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกล่องความคืบหน้าการนำเข้าปิดลง

 10. เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ ทางด้านล่างของ Outlook ให้เลือกไอคอน บุคคล

  เลือกไอคอนบุคคลที่ด้านล่างของหน้า

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที
 1. ที่ด้านบนของ Ribbon ของ Outlook ของคุณ ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook 2010 ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อดูคำแนะนำในการนำเข้าสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

  ใน Outlook 2010 ให้เลือกแท็บ ไฟล์

 2. เลือก เปิด > นำเข้า ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง!

  เลือก เปิด แล้วเลือก นำเข้า

 3. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้คลิก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป

  เลือกนำเข้าจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น

 4. เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ CSV ให้เลือก ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Windows)

  เลือกนำเข้า .pst

 5. เลือก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ .csv ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วเลือก ถัดไป

  หมายเหตุ: 

  • ภายใต้ ตัวเลือก ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลที่นำเข้าแทนที่รายการที่ซ้ำกันใน Outlook ให้เลือกทำเช่นนั้น มิฉะนั้น ให้เลือก ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

  • เลือกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการนำเข้ารายการ เลือก ตัวกรอง ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะบางอีเมลเท่านั้น เลือกแท็บ ตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะอีเมลที่อ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์บนสุด ซึ่งมักจะเป็น โฟลเดอร์ส่วนบุคคลไฟล์ข้อมูล Outlook หรือที่อยู่อีเมลของคุณ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

  เลือกตัวกรอง ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะบางอีเมลเท่านั้น

 7. รวมโฟลเดอร์ย่อย จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่ถูกเลือกจะถูกนำเข้า

 8. การเลือกเริ่มต้นของ นำเข้ารายการไปที่โฟลเดอร์เดียวกันใน จะตรงกับโฟลเดอร์จากไฟล์ที่นำเข้าไปที่โฟลเดอร์ใน Outlook ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ใน Outlook โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้น

 9. เลือก เสร็จสิ้น Outlook จะเริ่มนำเข้าข้อมูลของคุณทันที คุณจะทราบได้ว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกล่องความคืบหน้าปิดลง

 10. เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ ที่ด้านล่างของแถบนำทาง Outlook ให้เลือกที่ติดต่อ

  เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ ให้เลือก “ที่ติดต่อ” ที่ด้านล่างของเมนูการนำทาง Outlook

ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่นไฟล์ (CSV) เพื่อนำเข้าผู้ติดต่อลงในบัญชี Outlook บนเว็บ ของคุณ

เคล็ดลับ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV มีการเข้ารหัส UTF-8 การเข้ารหัสนี้ใช้ได้สำหรับทุกภาษาและทุกตัวอักษร

 1. เลือก บุคคล ที่ด้านล่างของหน้าเพื่อไปที่หน้า บุคคล

 2. บนแถบเมนู ให้เลือก จัดการ > นำเข้าที่ติดต่อ

  เลือกการนำเข้าที่ติดต่อจากเมนูจัดการ
 3. เลือก เรียกดู เลือกไฟล์ CSV ของคุณ แล้วเลือก เปิด

 4. เลือก นำเข้า

หมายเหตุ: ถ้าไฟล์ไม่มีการเข้ารหัส UTF-8 เครื่องมือการนำเข้าอาจไม่รู้จักและอาจแสดงข้อความทั้งหมดได้อย่างไม่ถูกต้อง เครื่องมือการนำเข้าจะแสดงตัวอย่างผู้ติดต่อจากไฟล์ของคุณ และคุณสามารถตรวจสอบว่าข้อความนั้นสามารถอ่านได้และถูกต้อง ถ้าข้อความแสดงอย่างไม่ถูกต้อง ให้เลือก ยกเลิก คุณจะต้องเข้ารหัสไฟล์แบบ UTF-8 เพื่อดำเนินการต่อ แปลงไฟล์ CSV ของคุณเพื่อใช้การเข้ารหัส UTF-8 แล้วเริ่มการนำเข้าอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเข้ารหัส UTF-8 ดูทำไมฉันจำเป็นต้องเข้ารหัส UTF-8

ทำไมฉันจึงต้องสนใจเรื่องการเข้ารหัส UTF-8

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดของลักษณะที่ข้อความถูกเก็บไว้ในไฟล์ CSV อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลที่ติดต่อมีอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น อักษรกรีก อักษรซิริลลิก อักษรอาหรับ หรืออักษรญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อนำเข้าที่ติดต่อ ดังนั้นคุณจึงควรบันทึกไฟล์ที่ติดต่อด้วยการเข้ารหัส UTF-8 ถ้าคุณมีตัวเลือกดังกล่าวในระหว่างการส่งออก

ถ้าคุณไม่สามารถส่งออกที่ติดต่อของคุณโดยใช้ UTF-8 ได้โดยตรง คุณสามารถแปลงไฟล์ CSV ที่ส่งโดยใช้ Excel หรือแอปอื่น วิธีการทำจะแตกต่างกันไปในแต่ละแอปและแต่ละเวอร์ชันของแอป

วิธีการแปลงไฟล์ CSV ของคุณเป็น UTF 8 โดยใช้ Microsoft Excel 2016:

 1. ใน Excel สร้างเอกสารเปล่าใหม่ (เวิร์กบุ๊ก)

 2. จากเมน ข้อมูลู ให้เลือก จากข้อความ/CSV เรียกดูไฟล์ CSV ที่ส่งออกของคุณ (คุณอาจต้องเลือกให้แสดงไฟล์ข้อความ (....csv)เพื่อดู) เลือก นำเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นภายใต้ที่มาของไฟล์ เลือกการเข้ารหัสที่ทำให้อักขระในข้อความปรากฏอย่างถูกต้อง เช่น ซิริลลิก Windows 1251 จากนั้นเลือก โหลด

 4. ตรวจสอบว่าอักขระแสดงอย่างถูกต้องใน Excel

 5. เลือก ไฟล์ >บันทึกเป็น ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ของคุณ แล้วเลือก CSV UTF-8 (คั่นด้วยจุลภาค) (*.csv) เป็นชนิดไฟล์ของคุณ

 6. เลือก บันทึก

ไม่ทำงานใช่หรือไม่

ดู แก้ไขปัญหาในการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×