ปรับการเยื้องและระยะห่าง

สำรวจตัวเลือกของกล่องโต้ตอบย่อหน้า

มีตัวเลือกทั่วไป การเยื้อง และระยะห่างพร้อมใช้งานในตัวเลือกกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คุณจะเห็น แสดงตัวอย่าง ว่าตัวเลือกจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่คุณจะใช้ตัวเลือกดังกล่าว

ทั่วไป

การจัดแนว

เลือก ซ้าย เพื่อจัดแนวข้อความให้ชิดซ้ายโดยที่ขอบขวาไม่ตรงกัน (หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด คือ Ctrl+L)

เลือก กึ่งกลาง เพื่อจัดข้อความไว้กึ่งกลางโดยที่ขอบซ้ายและขวาไม่ตรงกัน (Ctrl+E)

เลือก ขวา เพื่อจัดแนวข้อความให้ชิดขวาโดยที่ขอบซ้ายไม่ตรงกัน (Ctrl+R)

เลือก เต็มแนว เพื่อจัดแนวข้อความทั้งซ้ายและขวาโดยเพิ่มช่องว่างระหว่างคำ (Ctrl+J)

ระดับเค้าร่าง

ระดับที่ย่อหน้าจะปรากฏในมุมมองเค้าร่าง

เลือก ยุบตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้เอกสารเปิดโดยมีหัวเรื่องถูกยุบตามค่าเริ่มต้น ให้ดูที่ ยุบหรือขยายส่วนของเอกสาร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การเยื้อง

ซ้าย

เยื้องย่อหน้าไปทางซ้ายตามระยะที่คุณเลือก

ขวา

เยื้องย่อหน้าไปทางขวาตามระยะที่คุณเลือก

พิเศษ

เลือก บรรทัดแรก > โดย เพื่อเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า เมื่อต้องการสร้างการเยื้องบรรทัดแรกโดยใช้ไม้บรรทัด ให้ดูที่ สร้างการเยื้องบรรทัดแรก

เลือก ลอย > โดย เพื่อสร้างกั้นหน้าลอย เมื่อต้องการสร้างกั้นหน้าลอยโดยใช้ไม้บรรทัด ให้ดูที่ สร้างกั้นหน้าลอย

เยื้องเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ

เมื่อคุณเลือกสิ่งนี้ ซ้าย และ ขวา จะกลายเป็น ภายใน และ ภายนอก ซึ่งมีไว้สำหรับการพิมพ์สไตล์หนังสือ

ระยะห่าง

ก่อน

ปรับจำนวนของระยะห่างก่อนย่อหน้า

หลัง

ปรับจำนวนของระยะห่างหลังย่อหน้า

ระยะห่าง บรรทัด

เลือกเดี่ยวเป็นข้อความระยะห่างเดี่ยว เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนเอกสารทั้งหมดของคุณอย่างรวดเร็วให้ดูบรรทัดช่องว่างเดียวในเอกสาร

เลือก 1.5 บรรทัด เพื่อเว้นระยะห่างหนึ่งเท่าครึ่งของระยะห่างหนึ่งช่อง

เลือก สองช่อง เพื่อเว้นระยะห่างข้อความสองช่อง เมื่อต้องการเว้นระยะห่างสองช่องทั้งเอกสารอย่างรวดเร็ว ให้ดูที่ เว้นระยะห่างบรรทัดสองช่องในเอกสาร

เลือก อย่างน้อย > ที่ เพื่อตั้งค่าจำนวนของระยะห่างที่น้อยที่สุดซึ่งพอดีกับฟอนต์หรือกราฟิกที่ใหญ่ที่สุดบนบรรทัด

เลือก>ที่จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดคงที่ที่แสดงเป็นจุด ตัวอย่างเช่นถ้าข้อความอยู่ในฟอนต์แบบ10จุดคุณสามารถระบุ12จุดเป็นระยะห่างบรรทัดได้

เลือก หลายบรรทัด > ที่ เพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็นจำนวนเท่าแสดงด้วยตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 1 ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.15 จะเพิ่มระยะห่างอีก 15 เปอร์เซ็นต์ และการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 3 จะเพิ่มระยะห่างอีก 300 เปอร์เซ็นต์ (ระยะห่างสามเท่า)

ไม่เพิ่ม

เลือก ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้า เมื่อคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่าที่คุณเลือกเป็นค่าเริ่มต้นของคุณให้เลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ กล่อง แสดงตัวอย่าง จะแสดงให้คุณเห็นลักษณะของตัวเลือกก่อนที่คุณจะนำตัวเลือกเหล่านั้นไปใช้

ทั่วไป

การจัดแนว

เลือกซ้ายเพื่อจัดแนวข้อความไปทางซ้ายด้วยขอบขวาไม่ตรงกัน (หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด คำสั่ง + L)

เลือกกึ่งกลางเพื่อจัดกึ่งกลางข้อความที่มีขอบซ้ายและขวาไม่ตรงกัน ( คำสั่ง + E)

เลือกขวาเพื่อจัดแนวข้อความชิดขวาด้วยขอบซ้ายไม่ตรงกัน ( คำสั่ง + R)

เลือกจัดแนวเพื่อจัดแนวข้อความทั้งซ้ายและขวาโดยเพิ่มช่องว่างระหว่างคำ ( คำสั่ง + J)

ระดับเค้าร่าง

เลือกระดับที่ย่อหน้าจะปรากฏในมุมมองเค้าร่าง

การเยื้อง

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปด้านซ้ายของย่อหน้าตามจำนวนที่คุณเลือก

ลูกศรขวา

ย้ายไปด้านขวาของย่อหน้าตามจำนวนที่คุณเลือก

พิเศษ

เลือกบรรทัดแรกเพื่อเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้าจากนั้นระบุขนาดของการเยื้องใน

เลือกแขวนเพื่อสร้างการกั้นหน้าลอยแล้วระบุขนาดของการเยื้องใน

ปรับโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเลือกปรับการเยื้องขวาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกำหนดเส้นตารางเอกสารการเยื้องขวาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติสำหรับย่อหน้าเมื่อมีการกำหนดเส้นตารางของเอกสาร

ระยะห่าง

ก่อน

ปรับจำนวนของระยะห่างก่อนย่อหน้า

หลัง

ปรับจำนวนของระยะห่างหลังย่อหน้า

ระยะห่าง บรรทัด

เลือกเดี่ยวเป็นข้อความระยะห่างเดี่ยว

เลือกบรรทัด๑.๕ไปยังข้อความช่องว่างหนึ่งครั้งครึ่งครึ่งหนึ่งของระยะห่างหนึ่ง

เลือกสองครั้งเพื่อจัดข้อความช่องว่าง

เลือกอย่างน้อย>ที่จะตั้งค่าระยะห่างขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้พอดีกับฟอนต์หรือกราฟิกที่มากที่สุดในบรรทัด

เลือก>ที่จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดคงที่ซึ่งแสดงเป็นจุด ตัวอย่างเช่นถ้าข้อความอยู่ในฟอนต์แบบ10จุดคุณสามารถระบุ12จุดเป็นระยะห่างบรรทัดได้

เลือกหลาย>ที่เพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็นตัวเลขที่แสดงในตัวเลขมากกว่า1 ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น๑.๑๕จะเพิ่มช่องว่างโดย15เปอร์เซ็นต์และการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น3จะเพิ่มช่องว่างตาม๓๐๐เปอร์เซ็นต์ (ระยะห่างสามเท่า)

ไม่เพิ่ม

เลือกไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าของสไตล์เดียวกันกับที่คุณต้องการแยกบางย่อหน้าเช่นย่อหน้าในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจากระยะห่างที่ตั้งไว้ก่อนและหลัง

จัดชิด

เลือกจัดชิดเส้นตารางเมื่อเส้นตารางของเอกสารถูกกำหนดให้จัดแนวข้อความได้ง่ายขึ้นด้วยเส้นตารางเอกสาร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×