ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

แผนผังลําดับงานแสดงขั้นตอนตามลําดับในงานหรือกระบวนการ มีเค้าโครง SmartArt มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงขั้นตอนในกระบวนการ รวมถึงเค้าโครงที่สามารถมีรูปภาพได้

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างแผนผังลําดับงานที่มีรูปภาพ คุณสามารถใช้วิธีที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกราฟิก SmartArt เกือบทุกชนิด ลองใช้เค้าโครงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำอะไร

สร้างแผนผังลําดับงานที่มีรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก กระบวนการ แล้วดับเบิลคลิก กระบวนการเน้นรูปภาพ

  เลือกกระบวนการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ในกล่องที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้คลิกไอคอนรูปภาพ ไอคอนรูปภาพเลือกรูปภาพที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิ แล้วคลิก แทรก

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่าง ข้อความ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก บานหน้าต่างข้อความ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนผังลําดับงานของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  เพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องลงในแผนผังลําดับงานของคุณ ให้ทดลองเพิ่มกล่องก่อนหรือหลังกล่องที่เลือกเพื่อให้ได้ตําแหน่งการจัดวางที่คุณต้องการสําหรับกล่องใหม่

เพิ่มกล่องจากบานหน้าต่างข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณ กด ENTER จากนั้น เมื่อต้องการเยื้องกล่องใหม่ ให้กด TAB หรือเมื่อต้องการเยื้องลบ ให้กด SHIFT+TAB

ลบกล่อง

 • เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

ย้ายกล่องในแผนผังลําดับงานของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง ให้คลิกกล่อง แล้วลากกล่องไปยังตําแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องทีละน้อย ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

เปลี่ยนสีแผนผังลําดับงานของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบและตกแต่งกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนําสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังลําดับงานของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น การเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ และในงานนําเสนอ PowerPoint คุณสามารถทําให้แผนผังลําดับงานของคุณเคลื่อนไหวได้

นําสีของธีมไปใช้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  คลิก เปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

  เลือกธีมสี

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสไตล์พื้นหลังหรือสีของกล่องในแผนผังลําดับงานของคุณ

 1. ในกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาในกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์การเติม ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม เพื่อขยายรายการ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ไม่เติมสี

  • สีเติมแบบทึบ

  • สีเติมไล่ระดับ

  • เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  • การเติมลวดลาย

  จัดรูปแบบรูปร่าง SmartArt

 3. คลิก รูปปุ่มสี แล้วเลือกสีจากแกลเลอรี

 4. เมื่อต้องการระบุจํานวนที่คุณสามารถดูผ่านสีพื้นหลัง เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

เปลี่ยนสไตล์หรือสีเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาในกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบของกล่อง ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น เพื่อขยายรายการ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ไม่มีเส้น เส้นทึบ หรือเส้นไล่ระดับสี

  • สี

  • ความโปร่งใส (ใช้ตัวควบคุมสไลด์ความโปร่งใสหรือใส่เปอร์เซ็นต์)

  • ความกว้าง (เป็นพิกเซล)

  • ชนิดผสม

  • ชนิดเส้นประ

  • ชนิดตัวพิมพ์ใหญ่

  จัดรูปแบบเส้น SmartArt

นําสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังลําดับงานของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ผังงาน

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่า สไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

  • คุณยังสามารถกําหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเองได้โดยการย้ายกล่อง ปรับขนาดกล่อง การเพิ่มสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ และการเพิ่มรูปภาพ

ทําให้แผนผังลําดับงานของคุณเคลื่อนไหว

ถ้าคุณกําลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทําให้แผนผังลําดับงานของคุณเคลื่อนไหวเพื่อเน้นแต่ละกล่องได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทําให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้วคลิก ทีละรายการ

  เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงใน SmartArt

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกแผนผังลําดับงานที่มีการนําภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับสไลด์อื่น ภาพเคลื่อนไหวจะถูกคัดลอกด้วย

ดูเพิ่มเติม

การเลือกกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังลำดับงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×