ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณต้องการแสดงความสัมพันธ์การรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้าง กราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร 

เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งในการวาดแผนผังองค์กรคือ Visio แอปสร้างไดอะแกรมของ Microsoft ถ้าคุณมี Visio ให้อ่านเกี่ยวกับวิธีการใช้เพื่อสร้างแผนผังองค์กรใน สร้างแผนผังองค์กรใน Visio

ภาพรวมของการสร้างแผนผังองค์กร

ใช้ กราฟิก SmartArt เพื่อสร้างแผนผังองค์กรใน ExcelOutlookPowerPoint หรือ Word เพื่อแสดงความสัมพันธ์การรายงานในองค์กร เช่น ผู้จัดการแผนกและพนักงานที่ไม่ใช่การจัดการ

แสดงตัวอย่างแผนผังองค์กร SmartArt

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับการใช้ กราฟิก SmartArt คุณอาจต้องการอ่านบทความต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้นใช้งานแผนผังองค์กร:

สร้างแผนผังองค์กร

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  แสดงปุ่ม SmartArt ในแท็บ แทรก
  ตัวอย่างของกลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2016

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ลำดับชั้น แล้วคลิกเค้าโครงแผนผังองค์กร (เช่น แผนผังองค์กร) จากนั้นคลิก ตกลง

  แสดงกล่องโต้ตอบ SmartArt ที่มี ลำดับชั้น ถูกเลือก

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกในกล่อง กราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   การพิมพ์ในกล่องในกราฟิก SmartArt

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   พิมพ์ในบานหน้าต่างข้อความ
  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกตัวควบคุมบนขอบของ กราฟิก SmartArt

   • ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

คุณต้องการทำอะไรอีก

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่มีให้ใช้งานใน Outlook หรือใน Office 2007

 1. ในเอกสาร งานนำเสนอ หรือสเปรดชีตของคุณ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  แสดงปุ่ม SmartArt ในแท็บ แทรก
  ตัวอย่างของกลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2016

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ลำดับชั้น คลิก แผนผังองค์กรแบบรูปภาพ หรือ ลำดับชั้นรูปภาพแบบวงกลม จากนั้น คลิก ตกลง

  การเลือกแผนผังองค์กรรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ในกล่องที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้คลิกไอคอนรูปภาพ และค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกไฟล์รูปภาพ แล้วคลิก แทรก

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 3 ของ สร้างแผนผังองค์กร

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรข้างๆ เพิ่มรูปร่าง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงปุ่ม เพิ่มรูปร่าง ในเครื่องมือ SmartArt

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก กราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่ กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกแล้วเปิดแท็บ ออกแบบ

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องเหนือกล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างเหนือ

   กล่องใหม่จะอยู่แทนที่ตำแหน่งของกล่องที่เลือก โดยกล่องที่เลือกและกล่องทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้กล่องใหม่จะลดระดับลงกล่องละหนึ่งระดับ

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องข้างใต้กล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

  • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้คลิก เพิ่มผู้ช่วย

   กล่องผู้ช่วยจะถูกเพิ่มเหนือกล่องอื่นๆ ในระดับเดียวกันใน กราฟิก SmartArt แต่จะแสดงในบานหน้าต่าง ข้อความ ต่อจากกล่องอื่นๆ ในระดับเดียวกัน

   เพิ่มผู้ช่วย จะพร้อมใช้งานสําหรับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น ซึ่งไม่พร้อมใช้งานสําหรับเค้าโครงลําดับชั้น เช่น ลําดับชั้น

ลบกล่อง

เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด ลบ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องลงในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ ให้ทดลองเพิ่มรูปร่างไว้ก่อนหรือหลังรูปร่างที่เลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างใหม่

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ที่ระดับรูปร่าง ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ที่ส่วนท้ายของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่

  2. กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในรูปร่างใหม่ของคุณ

  3. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้กด Enter ในขณะที่กล่องผู้ช่วยในบานหน้าต่าง ข้อความ ถูกเลือกอยู่

 • แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกล่องระดับบนสุดสองกล่องโดยอัตโนมัติด้วยเส้นในเค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร แต่คุณสามารถเลียนแบบลักษณะนี้ได้โดยการเพิ่มกล่องไปยังระดับบนสุดไปยัง กราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ววาดเส้นเพื่อเชื่อมต่อกล่อง (บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้เลือก รูปร่าง เลือกเส้น แล้ววาดเส้นระหว่างกล่องสองกล่อง) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดเส้นโดยการอ่าน วาดหรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง ให้คลิกกล่องที่คุณต้องการย้าย แล้วลากกล่องไปยังตําแหน่งใหม่ เมื่อต้องการย้ายหรือ "เขยิบ" กล่องทีละน้อย ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณ

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของการรายงานแบบเส้นไข่ปลาระหว่างสองกล่อง ให้เปลี่ยนสไตล์ของเส้นระหว่างกล่องทั้งสองนั้น

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ที่มีเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกขวาที่เส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 3. คลิก เส้น หรือ สไตล์เส้น จากนั้น คลิก ชนิดเส้นประ ที่คุณต้องการ

เค้าโครงแบบลอยจะมีผลต่อเค้าโครงของกล่องทั้งหมดที่อยู่ใต้กล่องที่เลือก แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เค้าโครงลําดับชั้นอื่นๆ เพื่อสร้างแผนผังองค์กรได้ แต่เค้าโครงแบบลอยจะพร้อมใช้งานกับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น

 1. คลิกกล่องในแผนผังองค์กรที่คุณต้องการนำเค้าโครงแบบลอยไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก เค้าโครง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงตัวเลือก เค้าโครง ในเครื่องมือ SmartArt

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก กราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่ กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกแล้วเปิดแท็บ ออกแบบ

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางกล่องทั้งหมดที่อยู่ใต้กล่องที่เลือก ให้คลิก มาตรฐาน

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยมาตรฐาน

  • เมื่อต้องการจัดกล่องที่เลือกให้อยู่กึ่งกลางเหนือกล่องข้างใต้ และจัดเรียงกล่องข้างใต้ในแนวนอนโดยมีสองกล่องในแต่ละแถว ให้คลิก ทั้งสอง

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยทั้งสองด้าน

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกล่องที่เลือกให้อยู่ทางขวาของกล่องข้างใต้ และจัดกล่องที่อยู่ข้างใต้ให้ชิดซ้ายในแนวตั้ง ให้คลิก ลอยด้านซ้าย

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกล่องที่เลือกให้อยู่ทางซ้ายของกล่องข้างใต้ และจัดกล่องข้างใต้ให้ชิดขวาในแนวตั้ง ให้คลิก ลอยด้านขวา

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านขวา

คุณสามารถใช้การผสมสีที่ได้จาก สีของธีม กับกล่องใน กราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่มเปลี่ยนสีบนแท็บออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก กราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะเห็นว่าสีมีผลต่อ กราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่อง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ การเติม ให้คลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิก สี จากนั้น คลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุจํานวนที่คุณสามารถดูผ่านสีพื้นหลัง เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

สไตล์ SmartArt คือการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น การนูน หรือสามมิติ ที่คุณสามารถนําไปใช้กับกล่องใน กราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมืออาชีพ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

เคล็ดลับ: สำหรับตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม เช่น เงา เรืองแสง และสะท้อน ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้น เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนผังองค์กร (วิดีโอ)

ทําให้แผนภูมิและ SmartArt เคลื่อนไหว (วิดีโอ)

แสดงหรือซ่อนข้อมูลในแผนผังองค์กร Visio

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×