Kết nối tài khoản Microsoft của bạn với các tài khoản bên ngoài

Nếu có tài khoản có dịch vụ web như Google, LinkedIn hoặc Twitter thì bạn có thể thêm tài khoản đó vào tài khoản Microsoft của mình. Điều này cho phép chia sẻ các thông tin cụ thể giữa hai tài khoản. Ví dụ: Nếu kết nối tài khoản Google, bạn có thể chọn xem các địa chỉ email của liên hệ Google trong các ứng dụng Mọi người và Thư. Microsoft sẽ không chia sẻ thông tin liên kết với tài khoản Microsoft khi bạn chưa cho phép.

Bạn có thể xem các tài khoản bạn đã kết nối bằng cách chuyển đến Cấu hình tài khoản Microsoft của bạn và xem các biểu tượng ở góc trên cùng bên phải.

Trang h? so t?i kho?n c? h?nh nh? hon l?m n?i b?t bi?u tu?ng "D? k?t n?i v?i"

Thêm một tài khoản vào tài khoản Microsoft của bạn

  1. Chuyển đến Cấu hình tài khoản Microsoft của bạn rồi đăng nhập.

  2. Chọn Thêm ở góc trên cùng bên phải.

  3. Chọn tài khoản mà bạn muốn thêm và làm theo hướng dẫn để đăng nhập và kết nối.

Quản lý hoặc xóa tài khoản đã kết nối

  1. Chuyển đến Cấu hình tài khoản Microsoft của bạn rồi đăng nhập.

  2. Các biểu tượng ở trên cùng bên phải hiển thị các tài khoản bạn đã kết nối. Chọn tài khoản bạn muốn quản lý.

  3. Sử dụng hộp kiểm để chọn cài đặt bạn muốn và sau đó chọn Lưu. Hoặc, nếu bạn muốn xóa tài khoản, hãy chạm hoặc bấm Xóa kết nối này hoàn toàn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10495 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi