Khởi động PC ở chế độ an toàn trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Chế độ an toàn sẽ khởi động Windows ở trạng thái cơ bản, sử dụng một nhóm giới hạn các tệp và trình điều khiển. Nếu sự cố không xảy ra ở chế độ an toàn, tức là cài đặt mặc định và trình điều khiển thiết bị cơ bản không gây ra sự cố. Việc quan sát Windows ở chế độ an toàn cho phép bạn khoanh vùng nguồn gây ra sự cố và có thể giúp bạn khắc phục sự cố trên PC.

Chế độ an toàn có hai phiên bản: Chế độ An toàn và Chế độ An toàn với Kết nối mạng. Chế độ An toàn với Kết nối mạng sẽ thêm các trình điều khiển và dịch vụ mạng mà bạn cần để truy cập Internet cũng như các máy tính khác trong mạng của mình. 
 
Hãy chọn trong các mục sau để tìm hiểu cách khởi động PC ở chế độ an toàn từ Cài đặt, từ màn hình đăng nhập, màn hình đen hoặc màn hình trống.