ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Các điều khoản cấp phép này là bản thỏa thuận giữa Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft tại nơi bạn sinh sống) và bạn. Vui lòng đọc chúng. Các điều khoản áp dụng cho phần mềm có tên ở trên, bao gồm phương tiện nơi bạn đã nhận được chúng nếu có. Các điều khoản này cũng áp dụng cho mọi

  • phần mềm tiếp theo của Microsoft (bao gồm mọi bản cập nhật hay phần bổ sung)
  • bản cập nhật,
  • phần bổ sung,
  • các dịch vụ dựa trên Internet và
  • dịch vụ hỗ trợ

đối với phần mềm này, trừ khi các điều khoản khác đi kèm các mục đó. Nếu vậy, các điều khoản đó sẽ được áp dụng.

Bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn chấp nhận các điều khoản sau. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, không sử dụng phần mềm.

Như được mô tả bên dưới, việc cài đặt hoặc dùng phần mềm cũng đóng vai trò như bạn đồng ý với việc truyền thông tin máy tính chuẩn nhất định trong khi xác thực, tải xuống tự động và cài đặt một số bản cập nhật nhất định và cho các dịch vụ dựa trên Internet.

Nếu bạn tuân thủ các điều khoản cấp phép này, bạn có thể có những quyền bên dưới.

1. QUYỀN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT.

  • Dùng trong Gia đình. Nếu bạn là người dùng gia đình thì bạn có thể cài đặt và sử dụng mọi số lượng bản sao phần mềm trên thiết bị cá nhân của mình để những người sinh sống trong hộ gia đình của bạn dùng.
  • Doanh nghiệp Nhỏ. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ thì bạn có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên tối đa mười (10) thiết bị trong doanh nghiệp của bạn.
  • Giới hạn. Không thể dùng phần mềm trên các thiết bị do các tổ chức học thuật hoặc chính phủ sở hữu.
  • Tách các Cấu phần. Các cấu phần của phần mềm được cấp phép làm một đơn vị. Bạn không thể tách các cấu phần và cài đặt chúng trên các thiết bị khác nhau.
  • Các chương trình của Microsoft được đi kèm. Phần mềm có thể chứa các chương trình Microsoft khác. Điều khoản cấp phép với các chương trình đó áp dụng cho việc bạn sử dụng các chương trình đó. 

2. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN INTERNET. Microsoft cung cấp các dịch vụ dựa trên Internet với phần mềm này. Microsoft có thể thay đổi hoặc hủy chúng bất kỳ lúc nào.

  • Đồng ý với các dịch vụ dựa trên Internet. Các tính năng của phần mềm được mô tả dưới đây và trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft Security Essentials sẽ kết nối với các hệ thống máy tính của Microsoft hoặc của nhà cung cấp dịch vụ thông qua mạng Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Trong một số trường hợp, bạn có thể tắt các tính năng này hoặc không dùng chúng. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn đồng ý với việc truyền thông tin này. Microsoft không sử dụng thông tin để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.

   1. Thông tin Máy tính. Các tính năng sau đây sử dụng các giao thức Internet để gửi thông tin máy tính đến các hệ thống thích hợp, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản của phần mềm bạn đang sử dụng và mã ngôn ngữ của thiết bị khi bạn cài đặt phần mềm. Microsoft sẽ sử dụng các thông tin này để làm cho dịch vụ dựa trên Internet có sẵn cho bạn.
   • Bản cập nhật. Theo mặc định, phần mềm này sẽ tự động tải xuống các bản cập nhật định nghĩa. Để biết thêm thông tin, hãy xem điều khoản về quyền riêng tư tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Xóa Phần mềm Độc hại. Phần mềm sẽ kiểm tra và xóa phần mềm độc hại có mức độ nghiêm trọng cao ("Phần mềm xấu") được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong các đợt quét theo lịch và khi bạn chọn hành động này. Khi phần mềm kiểm tra Phần mềm xấu trên thiết bị của bạn, báo cáo sẽ được gửi tới Microsoft về bất kỳ Phần mềm xấu nào phát hiện được hoặc các lỗi xảy ra trong khi phần mềm kiểm tra Phần mềm xấu, thông tin cụ thể về phát hiện đó và thông tin khác về thiết bị của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm này cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft. Không có thông tin nào có thể được dùng để nhận dạng bạn được đưa vào báo cáo.
   • Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn. Phần mềm sẽ tìm kiếm Phần mềm xấu có mức độ nghiêm trọng từ thấp đến vừa trên máy tính của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp và các phần mềm không mong muốn tiềm ẩn khác ("Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn"). Phần mềm sẽ chỉ xóa hoặc vô hiệu hóa Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn có mức độ nghiêm trọng từ thấp đến vừa nếu bạn đồng ý. Việc xóa hoặc vô hiệu hóa Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn này có thể làm cho các phần mềm khác trên máy tính của bạn ngừng hoạt động và có thể khiến bạn vi phạm giấy phép sử dụng phần mềm khác trên máy tính của mình, nếu phần mềm khác đã cài đặt Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn này trên máy tính của bạn làm điều kiện để bạn sử dụng phần mềm khác. Bạn nên đọc thỏa thuận cấp phép dành cho phần mềm khác trước khi ủy quyền xóa Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn này. Bằng cách sử dụng phần mềm này, có thể bạn hoặc hệ thống của bạn cũng sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa phần mềm không phải là Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn.
   • Tham gia Dịch vụ Bảo vệ Chủ động của Microsoft (MAPS). Cộng đồng chống phần mềm xấu của Dịch vụ Bảo vệ Chủ động của Microsoft (MAPS) là cộng đồng tình nguyện, trên toàn thế giới bao gồm người dùng Microsoft Security Essentials. Sau khi cài đặt ban đầu, theo mặc định, người dùng sẽ được chọn tham gia MAPS với tư cách thành viên Cơ bản. Với tư cách thành viên Cơ bản, nếu phần mềm được bật, MAPS có thể báo cáo thông tin về Phần mềm xấu và các dạng khác của Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn tới Microsoft. Nếu báo cáo MAPS bao gồm các chi tiết về Phần mềm xấu hoặc Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn mà phần mềm có thể xóa, MAPS sẽ tải xuống chữ ký mới nhất để giải quyết vấn đề này. MAPS cũng có thể tìm "lỗi giả" (trong đó một thứ gì đó được nhận dạng ban đầu là Phần mềm xấu hóa ra lại không phải) và khắc phục chúng. Trong một số trường hợp, thông tin cá nhân có thể được gửi không chủ định tới Microsoft. Tuy nhiên, Microsoft sẽ không dùng thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Để tìm hiểu thêm về MAPS và thông tin mà tính năng này gửi tới Microsoft, hãy xem điều khoản về quyền riêng tư tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Báo cáo Lỗi. Phần mềm này tự động gửi báo cáo lỗi tới Microsoft mô tả các cấu phần phần mềm nào có lỗi. Không có kết xuất bộ nhớ hay tệp nào được gửi trừ khi bạn chọn gửi chúng. Để biết thêm thông tin về Báo cáo Lỗi, hãy xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Phần mềm bật cập nhật tự động từ Windows Update và Microsoft Update. Để kích hoạt đúng chức năng của dịch vụ Windows Update và Microsoft Update trong phần mềm, các bản cập nhật hoặc tải xuống cho dịch vụ Windows Update và/hoặc Microsoft Update thỉnh thoảng sẽ được yêu cầu và tải xuống cũng như cài đặt mà không cần thông báo thêm cho bạn.

    2. Sử dụng thông tin.
    Chúng tôi có thể dùng thông tin máy tính, báo cáo lỗi, thông tin CEIP và báo cáo Phần mềm xấu để cải thiện dịch vụ và phần mềm của mình. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin đó với những người khác, chẳng hạn như nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ có thể sử dụng thông tin này để cải tiến cách các sản phẩm của họ hoạt động với phần mềm của Microsoft.


3. QUY MÔ CẤP PHÉP. Phần mềm được cấp phép, không được bán. Bản thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng phần mềm này. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật hiện hành cấp cho bạn thêm các quyền khác ngoài giới hạn này, bạn chỉ được sử dụng phần mềm này như được cho phép rõ ràng trong thỏa thuận này. Khi làm như vậy, bạn phải tuân thủ mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng phần mềm theo những cách nhất định. Bạn không được phép

  • sửa đổi mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm;
  • đảo ngược thiết kế, tháo rời hoặc chỉnh sửa phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong trường hợp luật hiện hành cho phép rõ ràng, bất kể giới hạn này;
  • tạo thêm bản sao phần mềm so với chỉ định trong thỏa thuận này hoặc so với số lượng bản sao phần mềm được luật hiện hành cho phép, bất kể giới hạn này;
  • xuất bản phần mềm cho các đối tượng khác sao chép;
  • thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm;
  • chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào;hoặc 
  • sử dụng phần mềm cho dịch vụ lưu trữ phần mềm thương mại.

4. BẢN SAO LƯU. Bạn có thể tạo một bản sao lưu phần mềm. Bạn chỉ có thể dùng bản sao đó để cài đặt lại phần mềm.

5. TÀI LIỆU. Bất kỳ người nào có quyền truy cập hợp lệ vào máy tính của bạn hoặc mạng nội bộ có thể sao chép và sử dụng tài liệu cho mục đích tham khảo, nội bộ.

6. CHUYỂN TỚI THIẾT BỊ KHÁC. Bạn được phép gỡ cài đặt phần mềm và cài đặt trên thiết bị khác để sử dụng. Bạn không được phép làm như vậy để chia sẻ giấy phép này giữa các thiết bị.

7. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Phần mềm này tuân thủ quy định và luật xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ mọi quy định và luật xuất khẩu quốc tế và trong nước được áp dụng cho phần mềm. Các luật này bao gồm hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. 

8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Do phần mềm này được cung cấp “nguyên trạng”, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm.

9. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và các điều khoản cho việc bổ sung, cập nhật, các dịch vụ dựa trên Internet cũng như các dịch vụ hỗ trợ bạn đang sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho dịch vụ hỗ trợ và phần mềm.

10. LUẬT HIỆN HÀNH.

  • Hoa Kỳ. Nếu bạn đã nhận được phần mềm ở Hoa Kỳ, luật bang Washington chi phối việc dịch thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về việc vi phạm luật, bất kể xung đột nguyên tắc luật. Luật của bang nơi bạn sống sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật cạnh tranh không công bằng và khiếu nại liên quan đến các sai lầm cá nhân.
  • Bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn đã nhận được phần mềm ở bất kỳ quốc gia nào khác, luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng.

11. HIỆU LỰC PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả các quyền pháp lý nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật của quốc gia bạn. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên cung cấp phần mềm cho bạn. Thỏa thuận này không thay đổi quyền của bạn theo luật của quốc gia bạn nếu luật của quốc gia bạn không cho phép làm như vậy.

 12. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO HÀNH. Phần mềm này được cấp phép là “nguyên trạng”. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm. Microsoft không cung cấp bất cứ việc bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện đặc biệt nào. Bạn có thể có các quyền của người tiêu dùng bổ sung theo luật địa phương bạn mà thỏa thuận này không thể thay đổi. Trong phạm vi các điều luật tại địa phương của bạn cho phép, Microsoft sẽ loại trừ các khoản bảo hành được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể và không vi phạm. CHỈ DÀNH CHO AUSTRALIA: Bạn có bảo hành theo quy định theo Luật Người tiêu dùng Australia và không có điều khoản nào trong số các điều khoản này làm ảnh hưởng đến các quyền đó.

GIỚI HẠN VỀ VÀ LOẠI TRỪ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA VÀ THIỆT HẠI. Bạn có thể được bồi thường từ Microsoft và các nhà cung cấp của Microsoft chỉ đối với các khoản thiệt hại trực tiếp lên đến U.S. $5,00. Bạn không thể nhận được bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm thiệt hại do hậu quả, tổn thất lợi nhuận, thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên.
Giới hạn này áp dụng cho 

 • bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang web Internet của bên thứ ba hoặc chương trình của bên thứ ba; và 
 • các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai phạm khác trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

Giới hạn này cũng sẽ áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng có thể xảy ra thiệt hại. Loại trừ hoặc giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn vì quốc gia của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 13752 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi