Viết trên web

Áp dụng cho: Windows 10

Microsoft Edge là trình duyệt chỉ cho phép bạn thực hiện ghi chú, viết, doodle và tô sáng ngay trên các trang web. Sau đó, bạn có thể lưu và chia sẻ nội dung của mình theo mọi cách thông thường. Tạo ghi chú về công thức nấu ăn, gửi đối tác của bạn "gợi ý tinh tế" về quà tặng sinh nhật, hoặc vẽ bộ ria trên những người nổi tiếng — web là bức vẽ của bạn.

Chọn Thêm ghi chú để bắt đầu thêm vào trang mà bạn đang truy cập. Sử dụng bút bút để viết màn hình cảm ứng hay chuột, Highlighter tô sáng hoặc Thêm ghi chú

Ảnh biểu tượng Nhập ghi chú
, rồi chia sẻ .

Ảnh chụp màn hình các ghi chú và các câu được tô sáng trên trang web

1. Bút bi 2. Bút tô sáng 3. Tẩy 4. Thêm ghi chú đã nhập 5. Kẹp 6. Viết bằng cách chạm 7. Lưu ghi chú trên web 8. Chia sẻ

Để được trợ giúp thêm về ghi chú trên web và cách chia sẻ, hãy xem Sử dụng Microsoft Edge để cộng tác (PDF, chỉ bằng tiếng Anh).