Cách xóa các tệp cookie trong Internet Explorer

Áp dụng cho: Internet Explorer 9

TÓ M TẮ T


Bài viết này mô tả cách xóa các tệp cookie khỏi máy tính của bạn. Bạn có thể chọn sử dụng Trợ giúp có Hướng dẫn xóa các tệp cookie khỏi máy tính giúp mình hoặc bạn có thể xóa thủ công các tệp cookie khỏi máy tính. Phần "Cách xóa tự động cookie trong Internet Explorer trên Windows XP" bao gồm hướng dẫn về cách sử dụng Trợ giúp có Hướng dẫn để thực hiện các bước giúp bạn.

Chú ý Nếu bạn muốn xóa cookie cho mọi người dùng trên máy tính, bạn phải lặp lại các bước phù hợp khi bạn đăng nhập với tư cách mỗi người dùng.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.

Để biết thêm thông tin về cookie, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

260971
Mô tả cookie

T HÔ N G T I N T HÊ M


Cách xuất hoặc lưu cookie của bạn trước khi xóa chúng

Cookie có thể chứa thông tin về một trang Web đã tùy chỉnh hoặc có thể chứa thông tin đăng nhập cho một Web site. Trước khi xóa cookie, bạn có thể muốn xuất hoặc lưu chúng. Sử dụng Thuật sỹ Nhập/Xuất trong Internet Explorer để xuất cookie của bạn.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Thuật sỹ Nhập/Xuất, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

221523
Mô tả Thuật sỹ Nhập/Xuất có trong Internet Explorer 5.0 hoặc phiên bản mới hơn

Video: Cách xoá tệp cookie trong Internet Explorer 9 (Video bằng tiếng Anh)

Các sự cố tương tự và giải pháp

Để biết thêm thông tin về cookie, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

283185 Cách quản lý cookie trong Internet Explorer 6

224304 Cookie theo phiên không được xóa cho đến khi bạn đóng trình duyệt

Để biết thêm thông tin về cookie, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

154360 Thông tin về thông báo Cảnh báo Bảo mật cho cookie trong Internet Explorer và Outlook Express

223799 Mô tả cookie lâu dài và theo phiên trong Internet Explorer

 Nếu những bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft này không giúp bạn khắc phục được sự cố hoặc nếu bạn gặp các hiện tượng khác với những gì mà bài viết này mô tả, hãy tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin. Để tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft, ghé thăm website sau của Microsoft: Sau đó, nhập nội dung thông báo lỗi mà bạn nhận được hoặc nhập mô tả sự cố vào trường Tìm kiếm Hỗ trợ (KB).