Mở Trình quản lý Thiết bị

Áp dụng cho: Windows 10

  • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập Trình quản lý Thiết bị, rồi chọn từ menu.
    Tùy chọn Trình quản lý Thiết bị trong kết quả tìm kiếm.