Tìm khóa khôi phục BitLocker của tôi


 • Các vị trí để tìm khóa BitLocker:
  • Trên một bản in bạn đã lưu. Xem trong các vị trí bạn giữ giấy tờ quan trọng.

  • Đã lưu vào ổ đĩa flash USB. Cắm ổ đĩa flash USB vào PC bị khóa và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn đã lưu khóa dưới dạng tệp văn bản trên ổ đĩa flash, hãy sử dụng máy tính khác để đọc tệp văn bản.

  • Trong tài khoản Microsoft của bạn. Để nhận khóa khôi phục, hãy chuyển đến Khóa Khôi phục BitLocker.

  • Trong tài khoản Azure Active Directory của bạn. Đối với các PC làm việc mà bạn đăng nhập bằng tài khoản Azure Active Directory, hãy xem thông tin thiết bị cho Tài khoản Microsoft Azure của bạn để nhận khóa khôi phục.

 • Hoặc yêu cầu người nào đó trợ giúp:

  • Yêu cầu người nào đó có đặc quyền người quản trị trên PC đó mở khóa bằng khóa của họ.

  • Nếu PC được kết nối với miền (thường là máy tính cơ quan hoặc trường học), hãy yêu cầu quản trị viên hệ thống cấp khóa khôi phục.

 • Nếu vẫn không thể truy cập, bạn sẽ cần phải đặt lại PC. Tìm hiểu cách thực hiện.
 • Nếu bạn muốn sao lưu khóa phục hồi BitLocker: Hãy chọn nút Bắt đầu , nhập BitLocker, chọn Quản lý BitLocker từ danh sách kết quả, chọn Sao lưu khóa phục hồi của bạn, rồi làm theo lời nhắc để áp dụng phương thức sao lưu mà bạn muốn.