Thay đổi những ứng dụng tự động chạy lúc khởi động trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Thay đổi ứng dụng chạy khi khởi động

Dưới đây là hai cách thay đổi những ứng dụng sẽ tự động chạy lúc khởi động trong Windows 10:

  • Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Ứng dụng > Khởi động. Đảm bảo mọi ứng dụng bạn muốn chạy lúc khởi động đều được Bật
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn Khởi động trong Cài đặt, hãy bấm chuột phải vào nút Bắt đầu , chọn Trình quản lý Tác vụ, rồi chọn tab Khởi động. (Nếu bạn không thấy tab Khởi động, hãy chọn Thêm chi tiết.) Chọn ứng dụng bạn muốn thay đổi, sau đó chọn Bật để chạy ứng dụng đó lúc khởi động hoặc Tắt để ứng dụng đó không chạy. Xem video trên để biết cách thực hiện.