Cách mã hóa tệp

Áp dụng cho: Windows 10

Mã hóa tệp giúp bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách mã hóa dữ liệu. Chỉ người có khóa mã hóa đúng (chẳng hạn như mật khẩu) thì mới có thể giải mã dữ liệu. Mã hóa tệp không khả dụng trong Windows 10 Home.

  • Bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) thư mục hoặc tệp rồi chọn Thuộc tính.

  • Chọn nút Nâng cao và chọn hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu.

  • Chọn OK để đóng cửa sổ Thuộc tính Nâng cao, chọn Áp dụng, rồi chọn OK.