Tìm hiểu về dung lượng lưu trữ hiện có trên PC của bạn

Áp dụng cho: Windows 10

  • Chọn nút Bắt đầu và sau đó chọn Cài đặt .
  • Chọn Hệ thống > Lưu trữ.
    Cài đặt dung lượng lưu trữ hệ thống