Tạo điểm khôi phục hệ thống

Áp dụng cho: Windows 10

  • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Tạo điểm khôi phục, sau đó chọn mục đó từ danh sách kết quả.
  • Trên tab Bảo vệ Hệ thống trong Thuộc tính Hệ thống, hãy chọn Tạo.

    Tab Bảo vệ Hệ thống trong Thuộc tính Hệ thống
  • Nhập mô tả cho điểm khôi phục, sau đó chọn Tạo > OK.