Sử dụng PC của bạn làm điểm truy cập di động

Áp dụng cho: Windows 10

Biến PC chạy Windows 10 của bạn thành điểm truy cập di động bằng cách chia sẻ kết nối Internet của bạn với các thiết bị khác qua Wi-Fi. Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động, Wi-Fi hoặc Ethernet. Nếu PC của bạn có kết nối dữ liệu mạng di động và bạn chia sẻ kết nối đó, kết nối này sẽ sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn.

  • Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng & Internet > Điểm truy cập di động.

  • Đối với Chia sẻ kết nối Internet của tôi từ, hãy chọn kết nối Internet mà bạn muốn chia sẻ.

  • Chọn Chỉnh sửa > nhập tên mạng mới và mật khẩu > Lưu.

  • Bật Chia sẻ kết nối Internet của tôi với các thiết bị khác.

  • Để kết nối trên thiết bị khác, hãy chuyển đến cài đặt Wi-Fi trên thiết bị đó, tìm tên mạng của bạn, chọn mạng đó, nhập mật khẩu rồi kết nối.