Tìm các cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Hầu hết các ứng dụng đều có cài đặt riêng — tìm kiếm biểu tượng bánh răng trong ứng dụng.

    Ảnh tùy chọn cài đặt trong ứng dụng Windows
  • Lưu ý: Đối với một số ứng dụng, bạn sẽ cần chọn biểu tượng Thêm trước khi chọn biểu tượng Cài đặt.