Thêm mục loại trừ vào Bảo mật Windows.

Áp dụng cho: SecurityWindows 10

Nếu bạn chọn tin tưởng một tệp, loại tệp, thư mục hoặc quy trình mà Bảo mật Windows đã phát hiện là có hại, bạn có thể ngăn Bảo mật Windows cảnh báo hoặc chặn chương trình bằng cách thêm tệp đó vào danh sách loại trừ. 

  • Chuyển đến Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Bảo mật Windows > Bảo vệ khỏi mối đe dọa và vi rút..
  • Trong cài đặt Bảo vệ khỏi mối đe dọa và vi-rút, chọn Quản lý cài đặt, rồi trong Loại trừ, chọn Thêm hoặc xóa mục loại trừ.
    Tùy chọn Thêm mục loại trừ trong Bảo mật Windows.
  • Chọn Thêm mục loại trừ, rồi chọn tệp, thư mục, loại tệp hoặc quy trình. Mục loại trừ này cũng sẽ áp dụng cho các thư mục con bên trong một thư mục.