Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"getuseroofsettings", "setuseroofsettings" và "getuseravailability" các hoạt động hỗ trợ Exchange mạo danh trên lược đồ Exchange Server 2010 SP1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2512023
TRIỆU CHỨNG
Bạn thử để tự động tạo mã ủy quyền dựa trên lược đồ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Trong tình huống này, dòng sau là mất tích trong mã ủy quyền:
[System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderAttribute("ExchangeImpersonation")] 
Vì vậy, các proxy tạo ra tự động hỗ trợ Exchange mạo danh.

Vấn đề này ảnh hưởng đến hoạt động ba sau đây:
 • GetUserOofSettings
 • SetUserOofSettings
 • GetUserAvailability
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 1
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng Microsoft Exchange Web Services (EWS) quản lý API 1,1 để thay đổi các lớp học được tạo ra trong giản đồ. Để thực hiện việc này, thêm dòng sau trong mã ủy quyền:
[System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderAttribute("ExchangeImpersonation")] 
Dưới đây là một mẫu cho các GetUserOofSettings chiến dịch.

Mã gốc:
[System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderAttribute("ServerVersionInfoValue", Direction = System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderDirection.Out)][System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages/GetUserOofSettings", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Bare)][return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("GetUserOofSettingsResponse", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages")]public GetUserOofSettingsResponse GetUserOofSettings([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Namespace = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages")] GetUserOofSettingsRequest GetUserOofSettingsRequest){  object[] results = this.Invoke("GetUserOofSettings", new object[] {  GetUserOofSettingsRequest});  return ((GetUserOofSettingsResponse)(results[0]));}
Thay đổi mã số:
[System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderAttribute("ServerVersionInfoValue", Direction = System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderDirection.Out)][System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderAttribute("ExchangeImpersonation")][System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages/GetUserOofSettings", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Bare)][return: System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("GetUserOofSettingsResponse", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages")]public GetUserOofSettingsResponse GetUserOofSettings([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Namespace = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages")] GetUserOofSettingsRequest GetUserOofSettingsRequest){  object[] results = this.Invoke("GetUserOofSettings", new object[] {  GetUserOofSettingsRequest});  return ((GetUserOofSettingsResponse)(results[0]));}

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về các GetUserOofSettings chiến dịch, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm thông tin về các SetUserOofSettings chiến dịch, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm thông tin về các GetUserAvailability chiến dịch, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về trao đổi mạo danh, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2512023 - Xem lại Lần cuối: 07/28/2011 03:38:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1

 • kbsurveynew kbhotfixrollup kbfix kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB2512023 KbMtvi
Phản hồi