EOB không thành công nếu FIPS được sử dụng trong môi trường Exchange Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2974339
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn sử dụng liên bang thông tin xử lý tiêu chuẩn (FIPS) trên máy chủ ngoại tuyến sổ địa chỉ (OAB) trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013. Bạn thực hiện việc này bằng cách chạy lệnh sau trong Exchange Management Shell (EMS):
    Thiết lập ItemProperty-đường dẫn HKLM:\system\currentcontrolset\control\lsa\fipsalgorithmpolicy-hỗ trợ - tên giá trị 1
  • Bạn phải Cập Nhật OAB.
Trong trường hợp này, bản Cập Nhật không thành công. Ngoài ra, sự kiện ID 17004 giống như sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Nguồn: MSExchangeMailboxAssistants
Ngày: Ngày
ID sự kiện: 17004
Danh mục tác vụ: OAB điện hỗ trợ
Mức: lỗi
Từ khoá: cổ điển
Người dùng: K/C
Máy tính: Máy tính
Mô tả:
Tạo OAB "\OAB01" không thành công.
DN: CN = OAB01, CN = danh sách địa chỉ gián tuyến, CN = chứa danh sách địa chỉ,<xxxx></xxxx>
ObjectGuid: 428d2524-2bc6-49a1-a5ae-620b1204cce4
Số liệu thống kê: S:OAB = '\OAB01'; I64:Status = 2147500037; Dt:StartTime =StartTimeDt:EndTime =EndTime; S:DC=;I32:Total.Records=0;I32:Total.TempFiles=0; Ti:TimeWritingFiles = 00: 00:00; S:org =<Org>; S:Wasted=false;I32:Total.RecordsAddedChurn=0;I32:Total.RecordsDeletedChurn=0;I32:Total.RecordsModifiedChurn=0; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.StoreRpcLatency=00:00:00.0150000;I32:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.StoreRpcCount=5; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.CpuTime=00:00:00; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.ElapsedTime=00:00:00.0055628; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.CpuTime=00:00:00; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.ElapsedTime=00:00:00.0065797; Ti:Total.CpuTime=00:00:00.0312500; Ti:Total.ElapsedTime=00:00:00.0596797;I32:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.BytesRead=14923;I32:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.BytesWritten=22017; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.Reading.ElapsedTime=00:00:00.0000394; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.Writing.ElapsedTime=00:00:00.0002913; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.CpuTime=00:00:00.0312500; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.ElapsedTime=00:00:00.0528901; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.CpuTime=00:00:00.0312500; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.ElapsedTime=00:00:00.0529628; S:Exp=System.InvalidOperationException: Này thực hiện không phải là một phần của thuật toán mật mã FIPS nền tảng Windows xác thực.</Org>
tại System.Security.Cryptography.SHA1Managed... ctor()
tại Microsoft.Exchange.OAB.OABFileHash.GetHash (dòng dòng)
tại Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABFile.Compress (FileSet fileSet, số liệu thống kê GenerationStats đánh dấu kiểm chuỗi)
tại Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.TemplateFileGenerator.GenerateTemplateFile (FileSet fileSet)
tại Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGenerator.GenerateTemplateFiles()
tại Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGenerator.GenerateOrLinkTemplateFiles (AssistantTaskContext assistantTaskContext)
tại Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGeneratorAssistant. <> </>c__DisplayClassc. <ProcessAssistantStep>b__8() </ProcessAssistantStep>
tại Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch (TryDelegate tryDelegate, FilterDelegate filterDelegate CatchDelegate catchDelegate)
tại Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGeneratorAssistant.ProcessAssistantStep (AssistantTaskContext assistantTaskContext)


Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2961810 Cập Nhật tích luỹ 6 cho Exchange Server 2013

Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra vì các thuật toán băm SHA1 quản lý được sử dụng để tạo tệp OAB băm. Tuy nhiên, các tập tin băm không FIPS phù hợp.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về FIPS, hãy truy cập website sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn Set-ItemProperty , hãy truy cập website sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn Update-OfflineAddressBook , hãy truy cập website sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2974339 – останній перегляд: 03/07/2016 12:15:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2974339 KbMtvi
Зворотний зв’язок