Đọc chính tả cho phép bạn chuyển giọng nói thành văn bản đối với nội dung của tác giả trong Office bằng một chiếc micrô và kết nối Internet đáng tin cậy. Đây là cách dễ dàng và nhanh chóng tạo bản thảo hoặc phác thảo, ghi chú và chú thích trên ghi chú.

Cách sử dụng tính năng Đọc chính tả

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn bằng cách sử dụng Edge, Firefox hoặc Chrome.

 2. Đi đến trang chủ > dictate (nút trông giống như micrô) trong khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trên thiết bị hỗ trợ micrô.

  Nút đọc chính tả trong dải băng OneNote cho web.

 3. Hãy chờ nút Đọc chính tả bật và bắt đầu nghe.

 4. Bắt đầu nói để xem văn bản xuất hiện trên màn hình.

 5. Chèn dấu câu bằng cách nói rõ ràng dấu câu vào bất cứ lúc nào.

 6. Khắc phục lỗi với bàn phím của bạn mà không cần phải bật tắt biểu tượng micrô.

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Bạn không tìm được nút Đọc chính tả? Tính năng đọc chính tả chỉ khả dụng cho người đăng ký Microsoft 365.

Cách sử dụng tính năng Đọc chính tả

 1. Đi đến trang chủ > dictate khi đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trên thiết bị hỗ trợ micrô.

  Nút Đọc chính tả

 2. Hãy chờ nút Đọc chính tả bật và bắt đầu nghe.

 3. Bắt đầu nói để xem văn bản xuất hiện trên màn hình.

 4. Chèn dấu câu bằng cách nói rõ ràng dấu câu vào bất cứ lúc nào.

 5. Khắc phục lỗi với bàn phím của bạn mà không cần phải bật tắt biểu tượng micrô.

Dấu câu

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン 
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

blinkande smiley
;-)

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

hart-emoji
<3

Dấu câu

(Các) cụm từ

Đầu ra

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Biểu tượng

(Các) cụm từ

Đầu ra

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Toán học

(Các) cụm từ

Đầu ra

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Tiền

(Các) cụm từ

Đầu ra

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/khuôn mặt

(Các) cụm từ

Đầu ra

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Theo mặc định, tính năng Đọc chính tả được thiết lập theo ngôn ngữ tài liệu của bạn trong Office.

Chúng tôi đang làm việc tích cực để cải thiện các ngôn ngữ này và thêm nhiều ngôn ngữ và tiếng bản địa nữa.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Tiếng Trung (Trung Quốc)

Tiếng Anh (Canada)

English (United Kingdom)

English (United States)

Tiếng Pháp (Pháp)

Tiếng Đức (Đức)

Tiếng Ý (Italy)

Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Xem trước ngôn ngữ *

Tiếng Đan Mạch

Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tiếng Anh (Australia)

Tiếng Anh (Ấn Độ)

Tiếng Phần Lan

Tiếng Pháp (Canada)

Tiếng Nhật

Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

* Ngôn ngữ xem trước có thể có độ chính xác thấp hơn hoặc bị hạn chế hỗ trợ dấu câu.

Dịch vụ này không lưu trữ dữ liệu âm thanh hoặc văn bản đã ghi lại của bạn.

Lời nói của bạn sẽ được gửi đến Microsoft và chỉ được dùng để cung cấp cho bạn dịch vụ này.

Để biết thêm thông tin về các trải nghiệm phân tích nội dung của bạn, hãy xem mục Trải nghiệm kết nối trong Office.

Không tìm thấy nút đọc chính tả

Nếu bạn không thấy nút để bắt đầu đọc chính tả:

 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình.

 • Hãy đảm bảo bạn có Windows 10 trở lên.

Nút đọc chính tả bị tô xám

Nếu bạn thấy nút đọc chính tả bị tô xám

 • Hãy đảm bảo rằng sổ ghi chép hoặc trang không nằm trong trạng thái chỉ đọc.

Micrô không có quyền truy cập

Nếu bạn thấy “Chúng tôi không có quyền truy cập vào micrô của bạn”:

 • đảm bảo không có ứng dụng hoặc trang web nào khác đang sử dụng micrô và thử lại.

 • Hãy kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn, tìm kiếm "micrô" và xem liệu bạn có thể bị từ chối quyền trong quá khứ đối với OneNote, Office hay OneDrive bằng cách xem danh sách bị chặn của bạn. Loại bỏ nó khỏi danh sách chặn, làm mới, bấm vào dictate lần nữa và bật lại quyền. 

  Ảnh chụp màn hình của các quyền OneNote dictation.

Micrô không hoạt động

Nếu bạn thấy “Có vấn đề với micrô của bạn” hoặc “Chúng tôi không thể tìm thấy micrô của bạn”:

Tính năng Đọc chính tả không nghe thấy bạn

Nếu bạn thấy "Tính năng Đọc chính tả không nghe thấy bạn" hoặc nếu không có văn bản xuất hiện trên màn hình khi bạn đọc chính tả:

 • Hãy đảm bảo rằng micrô của bạn không bị tắt tiếng.

 • điều chỉnh mức nhập của micrô của bạn.

 • di chuyển đến một vị trí yên tĩnh hơn.

 • Nếu dùng micrô dựng sẵn, hãy cân nhắc việc thử lại bằng một tai nghe hoặc micrô bên ngoài.

Sự cố về độ chính xác hoặc thiếu từ

Nếu bạn thấy đầu ra có nhiều từ không chính xác hoặc thiếu từ:

 • Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trên một kết nối Internet nhanh và đáng tin cậy.

 • tránh hoặc loại bỏ tiếng ồn nền có thể gây nhiễu sóng bằng giọng nói của bạn.

 • Hãy thử nói thêm cố ý.

 • kiểm tra xem micrô mà bạn đang sử dụng cần được nâng cấp hay không.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×