#CALC! mảng trống

Lỗi mảng trống xảy ra khi công thức mảng trả về một tập trống. Ví dụ, = FILTER (C3: D5, D3: D5<100) sẽ trả về lỗi vì không có giá trị nhỏ hơn 100 trong tập dữ liệu của chúng tôi.

#CALC! Mảng trống

Để giải quyết lỗi này, hãy thay đổi tiêu chí hoặc thêm đối số if_empty vào hàm Filter. Trong trường hợp này, = FILTER (C3: D5, D3: D5<100, 0) sẽ trả về 0 nếu không có mục nào trong mảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×