Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm FILTER cho phép bạn lọc dải ô dữ liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trong ví dụ sau đây, chúng tôi đã sử dụng công thức =FILTER(A5:D20;C5:C20=H2,"") để trả về tất cả các bản ghi cho Apple, như được chọn trong ô H2 và nếu không có táo, trả về chuỗi trống ("").

Hàm FILTER - Lọc Khu vực theo Sản phẩm (Táo)

Hàm FILTER lọc một mảng dựa trên mảng Boolean (True/False).

=FILTER(array,include,[if_empty])

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Mảng hoặc dải ô cần lọc

include

Bắt buộc

Mảng Boolean có chiều cao hay chiều rộng giống với mảng đã chọn

[if_empty]

Tùy chọn

Giá trị để trả về nếu mọi giá trị trong mảng được bao gồm đều trống (bộ lọc không trả về kết quả nào)

Lưu ý: 

  • Mảng có thể được hiểu là một hàng giá trị, một cột giá trị hoặc là sự kết hợp giữa các hàng và cột giá trị. Trong ví dụ trên, mảng nguồn cho công thức FILTER của chúng tôi là dải ô A5:D20.

  • Hàm FILTER sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ chủ động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, trong trường hợp bạn đang sử dụng tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về hành vi mảng bị tràn.

  • Nếu tập dữ liệu của bạn có khả năng sẽ trả về một giá trị trống, hãy sử dụng tham đối thứ 3 ([if_empty]). Nếu không, sẽ xuất hiện lỗi #CALC! sẽ cho kết quả, vì Excel hiện không hỗ trợ các mảng trống.

  • Nếu bất kỳ giá trị nào của đối số include là lỗi (#N/A, #VALUE, v.v.) hoặc không thể chuyển đổi thành Boolean, hàm FILTER sẽ trả về lỗi.  

  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Ví dụ

FILTER được sử dụng để trả về nhiều tiêu chí

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng toán tử nhân (*) để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) có chứa Táo thuộc khu vực Phía đông: =FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"").

Sử dụng FILTER cùng với toán tử nhân (*) để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) có chứa Táo VÀ thuộc khu vực Phía đông.

FILTER được sử dụng để trả về nhiều tiêu chí và sắp xếp

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng hàm FILTER trước đó cùng với hàm SORT để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) có chứa Táo thuộc khu vực Phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo thứ tự giảm dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"");4;-1)

Sử dụng FILTER cùng với hàm SORT để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) có chứa Táo VÀ thuộc khu vực Phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo thứ tự giảm dần.

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng hàm FILTER cùng với toán tử cộng (+) để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) có chứa Táo HOẶC thuộc khu vực Phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo thứ tự giảm dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)+(A5:A20=H2);"");4;-1)

Kết hợp FILTER và SORT - Lọc theo Sản phẩm (Táo) HOẶC theo Khu vực (Phía đông)

Lưu ý rằng không hàm nào yêu cầu tham chiếu tuyệt đối vì chúng chỉ tồn tại trong một ô và sẽ tràn kết quả của mình sang các ô lân cận.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao cắt ngầm: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×