Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Add projects and tasks to the Project Center timeline in Project Online

The timeline at the top of the Project Center provides a simple way to show all of the projects and major tasks going on in your organization. You can use this timeline to craft a visual executive summary of your portfolio of projects.

Note: In addition to Project Center, adding tasks to the Schedule page timeline is another option available in Project Web App.

 1. On the Quick Launch, click Projects.

  Art for Multiple Timeline articles

 2. Click anywhere on the timeline you wish to add a project to, and then click the row header for the desired project.

  2nd multiple timeline pic

 3. On the Projects tab, in the Timeline group, click Add Project or Add Tasks.

  MultipleTimelines02 - Add Project

  If you are just adding a project, continue to step 4, but if you are adding tasks, select the task row(s) that you want to add to the timeline, and then click OK.

  MT04 - Select Task

  Tip: Don’t see the task you wanted to add? Try expanding the summary tasks in the Task Name column to drill down to the subtask level(s).

 4. To add another timeline, click the current timeline, and then click Add in the Timeline Bar group on the Timeline tab.

  Note: Multiple timelines are available in Project Online and Project Server 2016.

  MT05 - Add Another Timeline

 5. To move projects between timelines, click the project, and then click Move Up or Move Down in the Current Selection group on the Timeline tab.

  MT11 - Move Up/Down

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×