Các kiểu dữ liệu cho cơ sở dữ liệu máy tính bàn Access

Khi tạo bảng trong Access, bạn cần chọn kiểu dữ liệu cho từng cột dữ liệu. Kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn là lựa chọn phổ biến vì kiểu này giúp bạn nhập hầu như mọi ký tự (chữ cái, ký hiệu hoặc số). Tuy nhiên, việc lựa chọn cẩn thận kiểu dữ liệu có thể giúp bạn tận dụng nhiều tính năng của Access hơn (chẳng hạn như xác thực dữ liệu và các hàm) và cải thiện tính chính xác của thông tin bạn đang lưu trữ. Bảng dưới đây cho bạn cái nhìn tổng quan về các kiểu dữ liệu sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính của Access (.accdb và .mdb).

Để biết danh sách đầy đủ tất cả các thuộc tính trường khác nhau sẵn dùng cho các kiểu dữ liệu khác nhau, hãy xem mục Giới thiệu về các kiểu dữ liệu và thuộc tính trường.

Bảng sau đây liệt kê các kiểu dữ liệu sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính trong Access 2013 và các phiên bản mới hơn.

Kiểu Dữ liệu

Mức sử dụng

Kích cỡ

Văn bản Ngắn (trước kia được gọi là "Văn bản")

Dữ liệu chữ và số (tên, chức danh v.v)

Đến 255 ký tự.

Văn bản Dài (trước kia được biết đến là "Bản ghi nhớ")

Số lượng lớn dữ liệu chữ và số: câu và đoạn văn. Hãy xem mục Kiểu dữ liệu Bản ghi nhớ giờ đây được gọi là “Văn bản Dài” để biết thêm thông tin về các chi tiết liên quan đến Văn bản Dài.

Đến khoảng 1 gigabyte (GB), nhưng các điều khiển để hiển thị văn bản dài bị giới hạn trong 64.000 ký tự đầu tiên.

Số

Dữ liệu số.

1, 2, 4, 8 hoặc 16.

Số Lớn

Dữ liệu số.

8 byte.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng kiểu dữ liệu Số Lớn.

Ngày/Giờ

Các ngày và giờ.

8 byte.

Đã mở rộng ngày/thời gian

Các ngày và giờ.

Chuỗi mã hóa của 42 byte

Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng kiểu dữ liệu ngày/giờ được mở rộng.

Tiền tệ

Dữ liệu tiền tệ, được lưu trữ 4 chữ số thập phân chính xác.

8 byte.

Số Tự động

Giá trị duy nhất được Access tạo ra cho mỗi bản ghi mới.

4 byte (16 byte cho ID Bản sao).

Có/Không

Dữ liệu Boolean (đúng/sai); Access lưu trữ giá trị số không (0) cho sai, và -1 cho đúng.

1 byte.

Đối tượng OLE

Hình ảnh, đồ thị hoặc các đối tượng ActiveX khác từ một ứng dụng trên nền Windows khác.

Đến khoảng 2 GB.

Siêu kết nối

Địa chỉ nối kết đến tài liệu hoặc tệp trên Internet, trên mạng nội bộ, trên mạng cục bộ (LAN), hoặc trên máy tính cục bộ của bạn

Đến 8.192 (mỗi phần của kiểu dữ liệu Siêu kết nối có thể chứa đến 2048 ký tự).

Phần đính kèm

Bạn có thể đính kèm các tệp như ảnh, tài liệu, bảng tính hoặc biểu đồ; mỗi trường Phần đính kèm có thể chứa số lượng phần đính kèm không giới hạn trên mỗi bản ghi, lên đến giới hạn lưu trữ của kích cỡ tệp cơ sở dữ liệu. Lưu ý, kiểu dữ liệu Phần đính kèm không sẵn dùng ở định dạng tệp MDB.

Đến khoảng 2 GB.

Được tính toán

Bạn có thể tạo một biểu thức sử dụng dữ liệu từ một trường trở lên. Bạn có thể chỉ định các kiểu dữ liệu kết quả khác từ biểu thức. Lưu ý, kiểu dữ liệu Được tính toán không sẵn dùng ở định dạng tệp MDB.

Tùy theo kiểu dữ liệu của thuộc tính Kiểu Kết quả. Kết quả kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn có thể có đến 243 ký tự. Văn bản Dài, Số, Có/Không và Ngày/Giờ phải khớp với kiểu dữ liệu tương ứng của từng kiểu.

Trình hướng dẫn Tra cứu

Mục nhập Trình hướng dẫn Tra cứu trong cột Kiểu Dữ liệu trong dạng xem Thiết kế không thực sự là kiểu dữ liệu. Khi bạn chọn mục nhập này, một trình hướng dẫn khởi động để giúp bạn xác định trường tra cứu đơn giản hay phức tạp. Trường tra cứu đơn giản sử dụng các nội dung của một bảng khác hoặc danh sách giá trị để xác nhận các nội dung của một giá trị duy nhất cho mỗi hàng. Trường tra cứu phức tạp cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị của cùng kiểu dữ liệu trong mỗi hàng.

Tùy theo kiểu dữ liệu của trường tra cứu.

Bảng sau đây liệt kê các kiểu dữ liệu sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính của Access 2010 và Access 2007.

Kiểu Dữ liệu

Mức sử dụng

Kích cỡ

Văn bản

Dữ liệu chữ và số (tên, chức danh v.v)

Đến 255 ký tự.

Bản ghi nhớ

Số lượng lớn dữ liệu chữ và số: câu và đoạn.

Đến khoảng 1 gigabyte (GB), nhưng các điều khiển để hiển thị văn bản dài bị giới hạn trong 64.000 ký tự đầu tiên.

Số

Dữ liệu số.

1, 2, 4, 8 hoặc 16.

Ngày/Giờ

Các ngày và giờ.

8 byte.

Tiền tệ

Dữ liệu tiền tệ, được lưu trữ 4 chữ số thập phân chính xác.

8 byte.

Số Tự động

Giá trị duy nhất được Access tạo ra cho mỗi bản ghi mới.

4 byte (16 byte cho ID Bản sao).

Có/Không

Dữ liệu Boolean (đúng/sai); Access lưu trữ giá trị số không (0) cho sai, và -1 cho đúng.

1 byte.

Đối tượng OLE

Hình ảnh, đồ thị hoặc các đối tượng ActiveX khác từ một ứng dụng trên nền Windows khác.

Đến khoảng 2 GB.

Siêu kết nối

Địa chỉ nối kết đến tài liệu hoặc tệp trên Internet, trên mạng nội bộ, trên mạng cục bộ (LAN), hoặc trên máy tính cục bộ của bạn

Đến 8.192 (mỗi phần của kiểu dữ liệu Siêu kết nối có thể chứa đến 2048 ký tự).

Phần đính kèm

Bạn có thể đính kèm các tệp như ảnh, tài liệu, bảng tính hoặc biểu đồ; mỗi trường Phần đính kèm có thể chứa số lượng phần đính kèm không giới hạn trên mỗi bản ghi, lên đến giới hạn lưu trữ của kích cỡ tệp cơ sở dữ liệu. Lưu ý, kiểu dữ liệu Phần đính kèm không sẵn dùng ở định dạng tệp MDB.

Đến khoảng 2 GB.

Được tính toán

Bạn có thể tạo một biểu thức sử dụng dữ liệu từ một trường trở lên. Bạn có thể chỉ định các kiểu dữ liệu kết quả khác từ biểu thức. Lưu ý, kiểu dữ liệu Được tính toán không sẵn dùng ở định dạng tệp MDB.

Lưu ý: Kiểu dữ liệu được Tính toán không có sẵn trong Access 2007.

Tùy theo kiểu dữ liệu của thuộc tính Kiểu Kết quả. Kết quả kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn có thể có đến 243 ký tự. Văn bản Dài, Số, Có/Không và Ngày/Giờ phải khớp với kiểu dữ liệu tương ứng của từng kiểu.

Trình hướng dẫn Tra cứu

Mục nhập Trình hướng dẫn Tra cứu trong cột Kiểu Dữ liệu trong dạng xem Thiết kế không thực sự là kiểu dữ liệu. Khi bạn chọn mục nhập này, một trình hướng dẫn khởi động để giúp bạn xác định trường tra cứu đơn giản hay phức tạp. Trường tra cứu đơn giản sử dụng các nội dung của một bảng khác hoặc danh sách giá trị để xác nhận các nội dung của một giá trị duy nhất cho mỗi hàng. Trường tra cứu phức tạp cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị của cùng kiểu dữ liệu trong mỗi hàng.

Tùy theo kiểu dữ liệu của trường tra cứu.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×