Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Giới thiệu các kiểu dữ liệu và thuộc tính trường

Mọi bảng trong Access đều được tạo thành từ các trường. Các thuộc tính của một trường mô tả đặc điểm và hành vi dữ liệu được thêm vào trường đó. Kiểu dữ liệu của trường là thuộc tính quan trọng nhất vì kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu trường có thể lưu trữ. Bài viết này mô tả các kiểu dữ liệu và các thuộc tính trường khác sẵn dùng trong Access, đồng thời, bao gồm thông tin bổ sung trong mục tham chiếu kiểu dữ liệu chi tiết.

Trong bài viết này

Tổng quan

Các kiểu dữ liệu có vẻ gây nhầm lẫn, ví dụ: nếu kiểu dữ liệu của trường là Văn bản Ngắn, trường có thể lưu trữ dữ liệu bao gồm văn bản hoặc ký tự số. Tuy nhiên, trường có kiểu dữ liệu là Số sẽ chỉ có thể lưu trữ dữ liệu số. Vì vậy, bạn phải biết những loại thuộc tính được dùng với từng kiểu dữ liệu.

Kiểu dữ liệu của trường sẽ xác định nhiều chất lượng trường quan trọng khác, như những điều sau:

 • Định dạng nào có thể dùng với trường.

 • Kích cỡ tối đa của giá trị trường.

 • Trường có thể dùng trong các biểu thức như thế nào.

 • Trường có thể được lập chỉ mục hay không.

Kiểu dữ liệu của trường có thể được xác định trước hoặc bạn sẽ chọn kiểu dữ liệu tùy theo cách bạn tạo trường mới. Ví dụ: nếu bạn tạo trường từ dạng xem Biểu dữ liệu và:

 • Sử dụng trường hiện có từ bảng khác, kiểu dữ liệu đã được xác định trong mẫu hoặc trong bảng khác.

 • Nhập dữ liệu vào cột (hoặc trường) trống, Access sẽ gán kiểu dữ liệu vào trường dựa theo các giá trị bạn nhập hoặc bạn có thể gán kiểu dữ liệu và định dạng cho trường đó.

 • Trên tab Trường Bảng , trong nhóm Thêm trường & Xóa, bấm vào Xem thêm Trường, Access sẽ hiển thị danh sách các kiểu dữ liệu mà bạn có thể chọn.

Đầu Trang

Thời điểm sử dụng những kiểu dữ liệu

Suy nghĩ về kiểu dữ liệu của trường như một tập hợp chất lượng áp dụng cho mọi giá trị nằm trong trường. Ví dụ: các giá trị được lưu trữ trong trường Văn bản Ngắn chỉ có thể chứa chữ cái, số và tập hợp giới hạn các ký tự dấu câu và trường Văn bản Ngắn chỉ có thể chứa tối đa 255 ký tự.

Mẹo: Đôi khi, dữ liệu trong một trường có thể xuất hiện là một kiểu dữ liệu nhưng thực sự lại là một kiểu khác. Ví dụ: trường có vẻ như chứa giá trị số nhưng thực sự có thể chỉ chứa giá trị văn bản, như số phòng. Bạn có thể thường xuyên sử dụng biểu thức để so sánh hoặc chuyển đổi giá trị của các kiểu dữ liệu khác nhau.

Bảng sau đây sẽ hiển thị cho bạn các định dạng sẵn dùng với từng kiểu dữ liệu và giải thích về tác động của tùy chọn định dạng.

Các kiểu Cơ bản

Định dạng

Dùng để hiển thị

Văn bản Ngắn

Các giá trị chữ và số ngắn, như họ hoặc địa chỉ đường phố.

Số, Số Lớn

Giá trị số, như khoảng cách. Lưu ý rằng có kiểu dữ liệu riêng biệt cho tiền tệ.

Tiền tệ

Giá trị tiền tệ.

Có/Không

Các giá trị Có và Không, cùng các trường chỉ chứa một trong hai giá trị.

Ngày/Giờ, Ngày/Giờ Mở rộng

Ngày/Giờ: Giá trị ngày và thời gian cho các năm từ 100 đến 9999.

Ngày/Giờ Mở rộng: Giá trị ngày và giờ cho các năm từ 1 đến 9999.

Văn bản có Định dạng

Văn bản hoặc các kết hợp văn bản và số có thể được định dạng bằng điều khiển màu và phông chữ.

Trường được Tính toán

Kết quả tính toán. Tính toán phải tham chiếu các trường khác trong cùng một bảng. Bạn sẽ sử dụng Bộ tạo Biểu thức để tạo phép tính.

Tệp đính kèm

Hình ảnh, tệp bảng tính, tài liệu, biểu đồ và các kiểu tệp được hỗ trợ khác đính kèm vào các bản ghi trong cơ sở dữ liệu, tương tự như các tệp đính kèm vào thư email.

Siêu kết nối

Văn bản hoặc các kết hợp văn bản và số được lưu trữ dưới dạng văn bản và được sử dụng làm địa chỉ siêu kết nối.

Văn bản Dài

Khối văn bản dài. Việc sử dụng trường Văn bản Dài điển hình sẽ là mô tả sản phẩm chi tiết.

Tra cứu

Hiển thị danh sách các giá trị được truy xuất từ bảng hoặc truy vấn hay tập hợp giá trị bạn đã chỉ định khi tạo trường. Trình hướng dẫn Tra cứu bắt đầu và bạn có thể tạo trường Tra cứu. Kiểu dữ liệu của trường Tra cứu là Văn bản Ngắn hoặc Số, tùy thuộc vào các lựa chọn của bạn trong trình hướng dẫn.

Trường tra cứu có tập hợp thuộc tính trường bổ sung, nằm trên tab Tra cứu trong ngăn Thuộc tính Trường.

Lưu ý: Tệp đính kèm và Kiểu dữ liệu được tính toán không sẵn dùng trong định dạng tệp .mdb.

Số

Định dạng

Dùng để hiển thị

Tổng quát

Số không có định dạng bổ sung chính xác như được lưu trữ.

Tiền tệ

Giá trị tiền tệ chung.

Euro

Giá trị tiền tệ chung được lưu trữ ở định dạng của Liên minh Châu Âu.

Cố định

Dữ liệu số.

Tiêu chuẩn

Dữ liệu số với số thập phân.

Phần trăm

Phần trăm

Khoa học

Tính toán.

Ngày và Giờ

Định dạng

Dùng để hiển thị

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị ngày ở định dạng ngắn. Tùy thuộc vào cài đặt ngày và giờ tại khu vực của bạn. Ví dụ: 3/14/2001 cho Hoa Kỳ.

Ngày dạng Trung bình

Hiển thị ngày ở định dạng trung bình. Ví dụ: 03-Thg4-09 cho Hoa Kỳ.

Ngày dạng Dài

Hiển thị ngày ở định dạng dài. Tùy thuộc vào cài đặt ngày và giờ tại khu vực của bạn. Ví dụ: Thứ Tư, Tháng Ba 14, 2001 cho Hoa Kỳ.

Thời gian sa/ch

Hiển thị thời gian chỉ dùng định dạng 12 giờ sẽ phản hồi những thay đổi trong cài đặt ngày và giờ của khu vực.

Thời gian dạng Trung bình

Hiển thị thời gian theo sau là SA/CH.

Thời gian 24 giờ

Hiển thị thời gian chỉ dùng định dạng 24 giờ sẽ phản hồi những thay đổi trong cài đặt ngày và giờ của khu vực.

Có/Không

Kiểu Dữ liệu

Dùng để hiển thị

Hộp Kiểm

Một hộp kiểm.

Có/Không

Tùy chọn Có hoặc Không

Đúng/Sai

Tùy chọn True hoặc False.

Bật/Tắt

Tùy chọn Bật hoặc Tắt.

Đối tượng OLE    Đối tượng OLE, như tài liệu Word.

Đầu Trang

Thuộc tính kích cỡ trường

Sau khi bạn tạo trường và thiết lập kiểu dữ liệu, bạn có thể đặt các thuộc tính trường bổ sung. Kiểu dữ liệu của trường sẽ xác định bạn có thể đặt các thuộc tính khác nào. Ví dụ: bạn có thể kiểm soát kích cỡ của trường Văn bản Ngắn bằng cách đặt thuộc tính Cỡ Trường của trường đó.

Đối với trường Số và Tiền tệ, thuộc tính Kích cỡ Trường đặc biệt quan trọng vì thuộc tính này sẽ xác định phạm vi giá trị trường. Ví dụ: trường Số một bit chỉ có thể lưu trữ số nguyên có phạm vi từ 0 đến 255.

Thuộc tính Kích cỡ Trường cũng xác định dung lượng ổ đĩa mà mỗi giá trị trường Số yêu cầu. Tùy theo kích cỡ trường, số có thể sử dụng chính xác là 1, 2, 4, 8, 12 hoặc 16 byte.

Lưu ý: Trường Văn bản Ngắn và Văn bản Dài có kích cỡ giá trị trường biến đổi. Đối với những kiểu dữ liệu này, Kích cỡ Trường sẽ đặt dung lượng tối đa sẵn dùng cho bất cứ một giá trị nào.

Để biết thêm chi tiết về thuộc tính trường và cách chúng hoạt động với các kiểu dữ liệu khác nhau, đi tới mục Tham khảo kiểu dữ liệu. Ngoài ra, đọc bài viết Đặt kích cỡ trường.

Đầu Trang

Kiểu dữ liệu trong các mối quan hệ và liên kết

Mối quan hệ bảng là liên kết giữa các trường chung trong hai bảng. Mối quan hệ có thể là một với một, một với nhiều hoặc nhiều với nhiều.

Liên kết là thao tác SQL kết hợp dữ liệu từ hai nguồn thành một bản ghi trong truy vấn tập bản ghi dựa theo các giá trị trong trường được chỉ định mà các nguồn có chung. Liên kết có thể là nối trong, nối ngoài bên trái hoặc nối ngoài bên phải.

Khi bạn tạo mối quan hệ bảng hoặc thêm liên kết vào truy vấn, các trường bạn kết nối phải có các kiểu dữ liệu giống nhau hoặc tương thích. Ví dụ: bạn không thể tạo liên kết giữa trường Số và trường Văn bản Ngắn, ngay cả khi các giá trị trong các trường đó khớp.

Trong một mối quan hệ hoặc liên kết, các trường được đặt thành kiểu dữ liệu Số Tự động tương thích với các trường được đặt thành kiểu dữ liệu Số nếu thuộc tính Kích cỡ Trường của kiểu thứ hai là Số nguyên Dài.

Bạn không thể thay đổi kiểu dữ liệu hay thuộc tính Kích cỡ Trường của trường có liên quan trong mối quan hệ bảng. Bạn có thể tạm xóa mối quan hệ để thay đổi thuộc tính Kích cỡ Trường. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi kiểu dữ liệu, bạn sẽ không thể tạo lại mối quan hệ nếu cũng không thay đổi kiểu dữ liệu của trường liên quan đầu tiên. Để tìm hiểu thêm thông tin về bảng, xem bài viết Giới thiệu về bảng.

Đầu Trang

Tham chiếu kiểu dữ liệu

Khi bạn áp dụng kiểu dữ liệu vào một trường, trường đó sẽ chứa một tập hợp các thuộc tính mà bạn có thể lựa chọn. Bấm vào các kiểu dữ liệu bên dưới để biết thêm thông tin.

Tệp đính kèm

Mục đích    Được sử dụng trong trường cho phép đính kèm tệp hoặc hình ảnh vào bản ghi. Ví dụ: nếu bạn có cơ sở dữ liệu liên hệ công việc, bạn có thể dùng trường tệp đính kèm để đính kèm ảnh của liên hệ hoặc đính kèm tài liệu, như sơ yếu lý lịch. Đối với một số kiểu tệp, Access sẽ nén từng tệp đính kèm khi bạn thêm tệp đính kèm đó. Kiểu dữ liệu tệp đính kèm chỉ sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu định dạng tệp .accdb.

Các kiểu tệp đính kèm Access sẽ nén

Khi bạn đính kèm bất cứ kiểu tệp nào sau đây, Access sẽ nén tệp.

 • Bitmap, như tệp .bmp

 • Siêu tệp Windows, gồm các tệp .emf

 • Tệp Định dạng Tệp Có thể trao đổi (tệp .exif)

 • Biểu tượng

 • Tệp Định dạng Tệp Hình ảnh được Gắn thẻ

Bạn có thể đính kèm nhiều loại tệp vào bản ghi. Tuy nhiên, một số kiểu tệp có thể gây rủi ro về bảo mật sẽ bị chặn. Theo quy tắc, bạn có thể đính kèm bất cứ tệp nào được tạo ở một trong các chương trình Microsoft Office. Bạn cũng có thể đính kèm tệp nhật ký (.log), tệp văn bản (.text, .txt) và tệp nén .zip. Để biết danh sách định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ, xem bảng ở phần sau trong mục này.

Danh sách kiểu tệp bị chặn

Access chặn các loại tệp đính kèm sau đây.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Bắt buộc

Yêu cầu từng bản ghi phải có ít nhất một tệp đính kèm cho trường.

Định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ

Access hỗ trợ định dạng tệp đồ họa sau đây mà không cần cài đặt thêm phần mềm trên máy tính của bạn.

 • Bitmap Windows (tệp .bmp)

 • Bitmap Mã hóa Độ dài Chạy (tệp .rle)

 • Bitmap Độc lập Thiết bị (tệp .dib)

 • Định dạng Trao đổi Đồ họa (tệp .gif)

 • Joint Photographic Experts Group (tệp .jpe, .jpeg và .jpg)

 • Định dạng Tệp Có thể trao đổi (tệp .exif)

 • Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (tệp .png)

 • Định dạng Tệp Ảnh được Gắn thẻ (tệp .tif và.tiff)

 • Biểu tượng (tệp .ico và .icon)

 • Siêu tệp Windows (tệp .wmf)

 • Siêu tệp Nâng cao (tệp .emf)

Quy ước đặt tên tệp

Tên các tệp đính kèm có thể chứa mọi ký tự Unicode mà hệ thống tệp NTFS hỗ trợ được sử dụng trong Microsoft Windows NT. Ngoài ra, tên tệp phải tuân theo các hướng dẫn sau đây:

 • Tên không vượt quá 255 ký tự, bao gồm cả đuôi trong tên tệp.

 • Tên không được chứa các ký tự sau đây: dấu hỏi (?), dấu trích dẫn ("), dấu gạch chéo ngược hoặc xuôi (/ \), dấu ngoặc đóng hoặc mở (< >), dấu sao (*), thanh hoặc dấu gạch đứng (|), dấu hai chấm (:) hay dấu phân đoạn (¶).

Đỉnh của secion

Số Tự động

Mục đích    Dùng trường Số Tự động để cung cấp một giá trị duy nhất mà không có mục đích nào khác ngoài việc tạo từng bản ghi duy nhất. Mục đích sử dụng phổ biến nhất của trường Số Tự động là làm khóa chính, nhất là khi không có sẵn khóa tự nhiên phù hợp (khóa dựa trên trường dữ liệu).

Giá trị trường Số Tự động yêu cầu 4 hoặc 16 byte, tùy theo giá trị thuộc tính Kích cỡ Trường.

Giả sử bạn có một bảng lưu trữ thông tin liên hệ. Bạn có thể sử dụng tên liên hệ làm khóa chính cho bảng đó nhưng bạn xử lý hai liên hệ có tên giống hệt nhau bằng cách nào? Tên là khóa tự nhiên không phù hợp vì tên thường không phải là duy nhất. Nếu bạn sử dụng trường Số Tự động, mỗi bản ghi sẽ được đảm bảo có một mã định danh duy nhất.

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng trường Số Tự động để giữ số lượng các bản ghi trong một bảng. Các giá trị Số Tự động không được tái sử dụng, vì vậy, các bản ghi đã xóa có thể tạo khoảng trống trong số lượng của bạn. Hơn nữa, số lượng bản ghi chính xác có thể dễ dàng thu được bằng cách sử dụng hàng Tổng trong biểu dữ liệu.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Kích cỡ Trường

Xác định lượng dung lượng phân bổ cho từng giá trị. Đối với các trường Số Tự động, chỉ có hai giá trị được cho phép:

 • Kích cỡ trường Số nguyên Dài được dùng cho các trường Số Tự động không được sử dụng làm ID tái tạo. Đây là giá trị mặc định. Bạn không cần thay đổi giá trị này trừ khi bạn đang tạo trường ID tái tạo.

  Lưu ý: Sao chép không được hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu sử dụng định dạng tệp mới, chẳng hạn như .accdb.

  Cài đặt này giúp cho trường Số Tự động tương thích với trường Số nguyên Dài khác khi được dùng trong mối quan hệ hoặc liên kết. Mỗi giá trị trường yêu cầu 4 byte dung lượng lưu trữ.

 • Kích cỡ trường ID Tái tạo được dùng cho các trường Số Tự động được sử dụng làm ID tái tạo trong bản sao cơ sở dữ liệu. Không dùng giá trị này trừ khi bạn đang làm việc hoặc triển khai thiết kế cơ sở dữ liệu được tái tạo.

  Mỗi giá trị trường yêu cầu 16 byte dung lượng lưu trữ.

Giá trị Mới

Xác định liệu trường Số Tự động tăng dần với từng giá trị mới hoặc sử dụng số ngẫu nhiên. Chọn một trong những mục sau đây:

 • Gia số   Bắt đầu với giá trị 1 và tăng dần bằng 1 cho mỗi bản ghi mới.

 • Ngẫu nhiên   Bắt đầu bằng một giá trị ngẫu nhiên và gán giá trị ngẫu nhiên cho từng bản ghi mới. Giá trị thuộc kích cỡ trường Số nguyên Dài và có phạm vi từ -2.147.483.648 đến 2.147.483.647.

Định dạng

Nếu bạn đang sử dụng trường Số Tự động làm khóa chính hoặc ID Tái tạo, bạn không nên đặt thuộc tính này. Nếu không, chọn định dạng số đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính. Thiếu chỉ mục duy nhất, bạn vẫn có thể nhập giá trị trùng lặp, những giá trị này có thể phá vỡ mọi mối quan hệ mà khóa là một phần trong đó.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Đầu mục

Được tính toán

Mục đích    Sử dụng để lưu trữ kết quả của một phép tính.

Tính toán phải tham chiếu các trường khác trong cùng một bảng. Bạn sẽ sử dụng Bộ tạo Biểu thức để tạo phép tính. Lưu ý, Kiểu dữ liệu được tính toán chỉ sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu định dạng tệp .accdb.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Biểu thức

Kết quả tính toán này sẽ được lưu trữ trong cột được tính toán. Nếu cột này đã được lưu thì chỉ những cột được lưu mới có thể được sử dụng trong biểu thức này.

Kiểu kết quả

Kết quả tính toán này sẽ được hiển thị dưới dạng kiểu dữ liệu này.

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hay báo cáo được gắn với trường. Bạn có thể sử dụng bất cứ định dạng số hợp lệ nào. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên đặt giá trị Định dạng khớp với kiểu kết quả.

Vị trí Thập phân

Chỉ định số vị trí thập phân để sử dụng khi hiển thị số.

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Đầu mục

Tiền tệ

Mục đích    Dùng để lưu trữ dữ liệu tiền tệ.

Dữ liệu trong trường Tiền tệ không được làm tròn trong quá trình tính toán. Trường Tiền tệ chính xác đến 15 chữ số về bên trái dấu thập phân và 4 chữ số về bên phải. Mỗi giá trị trường Tiền tệ yêu cầu 8 byte dung lượng lưu trữ.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hay báo cáo được gắn với trường. Bạn có thể sử dụng bất cứ định dạng số hợp lệ nào. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên đặt giá trị Định dạng thành Tiền tệ.

Vị trí Thập phân

Chỉ định số vị trí thập phân để sử dụng khi hiển thị số.

Dấu hiệu Nhập

Hiển thị ký tự chỉnh sửa giúp hướng dẫn mục nhập dữ liệu. Ví dụ: dấu hiệu nhập có thể hiển thị ký tự đô-la ($) ở phần đầu của trường.

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Giá trị Mặc định

Tự động gán các giá trị đã chỉ định vào trường này khi thêm bản ghi mới.

Quy tắc Xác thực

Cung cấp biểu thức phải luôn đúng mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi giá trị trong trường này. Sử dụng kết hợp với thuộc tính Văn bản Xác thực.

Văn bản Xác thực

Nhập thông điệp để hiển thị khi giá trị được nhập vi phạm biểu thức trong thuộc tính Quy tắc Xác thực.

Bắt buộc

Yêu cầu nhập dữ liệu đó vào trường.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Đầu mục

Ngày/Giờ và Ngày/Giờ Mở rộng

Mục đích    Dùng để lưu trữ dữ liệu ngày tháng và dựa trên thời gian.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Giá trị Mặc định

Tự động gán các giá trị đã chỉ định vào trường này khi thêm bản ghi mới.

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi trường được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hoặc báo cáo được gắn với trường. Bạn có thể sử dụng định dạng được xác định trước hoặc xây dựng định dạng tùy chỉnh của riêng bạn.

Danh sách các định dạng được xác định trước

 • Ngày kiểu Chung   Theo mặc định, nếu giá trị chỉ là ngày, thời gian sẽ không hiển thị; nếu giá trị chỉ là thời gian, ngày sẽ không hiển thị. Cài đặt này là sự kết hợp của các cài đặt Ngày dạng Ngắn và Thời gian dạng Dài.

  Ví dụ    

  • 03/04/07

  • 05:34:00 CH

  • 03/04/07 05:34:00 CH

 • Ngày dạng Dài   Tương tự như cài đặt Ngày dạng Dài trong cài đặt vùng của Windows. Ví dụ: Thứ Bảy, 03/04/2007.

 • Ngày dạng Trung bình   Hiển thị ngày dưới dạng dd-mmm-yyyy. Ví dụ: 03-Thg4-2007.

 • Ngày dạng Ngắn Tương tự như cài đặt Ngày dạng Ngắn trong cài đặt vùng của Windows. Ví dụ: 03/04/07.

  Cảnh báo: Cài đặt Ngày dạng Ngắn giả định rằng các ngày từ 01/01/00 và 31/12/29 là những ngày đầu tiên của thế kỷ hai mươi mốt (tức là, các năm được giả định là từ năm 2000 đến 2029). Ngày trong khoảng từ 01/01/30 đến 31/12/99 được giả định là ngày trong thế kỷ hai mươi (tức là, các năm được giả định là từ năm 1930 đến 1999).

 • Thời gian dạng Dài   Tương tự như cài đặt trên tab Thời gian trong cài đặt vùng của Windows. Ví dụ: 5:34:23 CH.

 • Thời gian dạng Trung bình   Hiển thị thời gian là giờ và phút được phân tách bằng ký tự phân cách thời gian, theo sau là chỉ báo SA/CH. Ví dụ: 5:34 CH.

 • Thời gian dạng Ngắn   Hiển thị thời gian là giờ và phút được phân tách bởi dấu phân cách thời gian, bằng cách sử dụng đồng hồ 24 giờ. Ví dụ: 17:34.

Danh sách các cấu phần bạn có thể sử dụng trong định dạng tùy chỉnh

Nhập bất cứ kết hợp nào của những cấu phần sau đây để xây dựng định dạng tùy chỉnh. Ví dụ: để hiển thị tuần của năm và ngày của tuần, nhập ww/w.

Quan trọng: Định dạng tùy chỉnh mâu thuẫn với thiết đặt Ngày/Giờ đã xác định trong thiết đặt vùng Windows bị bỏ qua. Để biết thêm thông tin về thiết đặt vùng Windows, hãy xem Trợ giúp Windows.

Cấu phần Dấu tách

Lưu ý: Dấu tách được đặt trong cài đặt vùng của Windows.

:   Dấu tách thời gian. Ví dụ: hh:mm

/   Dấu tách ngày. Ví dụ: mmm/yyyy

Bất cứ chuỗi ký tự nào, được đặt trong dấu ngoặc kép ("") Dấu phân cách tùy chỉnh. Không hiển thị các dấu ngoặc kép. Ví dụ: "," hiển thị dấu phẩy.

Cấu phần định dạng ngày

d   Ngày trong tháng dưới dạng một hoặc hai chữ số, theo yêu cầu (1 đến 31).

dd   Ngày trong tháng dưới dạng hai chữ số (01 đến 31).

ddd   Ba chữ cái đầu của ngày trong tuần (CN đến T7).

dddd   Tên đầy đủ của ngày trong tuần (Chủ Nhật đến Thứ Bảy).

w   Ngày trong tuần (1 đến 7).

ww   Tuần trong năm (1 đến 53).

m   Tháng trong năm dưới dạng một hoặc hai chữ số, theo yêu cầu (1 đến 12).

mm   Tháng trong năm dưới dạng hai chữ số (01 đến 12).

mmm   Ba chữ cái đầu của tháng (Thg1 đến Thg12).

mmmm   Tên đầy đủ của tháng (Tháng Một đến Tháng Mười Hai).

q   Quý trong năm (1 đến 4).

y   Số ngày trong năm (1 đến 366).

yy   Hai chữ số cuối của năm (01 đến 99).

yyyy Hiển thị tất cả các chữ số trong năm cho 0001-9999 tùy thuộc vào phạm vi dữ liệu ngày và thời gian được hỗ trợ.

Cấu phần định dạng thời gian

h   Giờ dưới dạng một hoặc hai chữ số, theo yêu cầu (0 đến 23).

hh   Giờ dưới dạng hai chữ số (00 đến 23).

n   Phút dưới dạng một hoặc hai chữ số, theo yêu cầu (0 đến 59).

nn   Phút dưới dạng hai chữ số (00 đến 59).

s   Giây dưới dạng một hoặc hai chữ số, theo yêu cầu (0 đến 59).

ss   Giây dưới dạng hai chữ số (00 đến 59).

Cấu phần định dạng đồng hồ

SA/CH   Mười hai giờ với chữ viết hoa "SA" hoặc "CH" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34CH.

sa/ch   Mười hai giờ với chữ viết thường "sa" hoặc "ch", tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34ch.

S/C   Mười hai giờ với chữ hoa "S" hoặc "C", tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34C.

a/p   Mười hai giờ với chữ thường "s" hoặc "c", tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34c.

SACH   Mười hai giờ được chỉ định với sáng/chiều tương ứng như đã được xác định trong cài đặt vùng của Windows

Định dạng được xác định trước

c   Tương tự như định dạng Ngày kiểu Chung được xác định trước.

ddddd   Tương tự như định dạng Ngày dạng Ngắn được xác định trước.

dddddd   Tương tự như định dạng Ngày dạng Dài được xác định trước.

ttttt   Tương tự như định dạng Thời gian dạng Dài được xác định trước.

Số Places (Chỉ Mở rộng Ngày/Giờ)

Nhập độ chính xác phân số để xác định số chữ số ở bên phải dấu thập phân (1-7).

Không có định dạng tùy chỉnh nào khả dụng.

Chế độ IME

Kiểm soát chuyển đổi ký tự ở phiên bản Đông Á của Windows.

Chế độ Câu IME

Kiểm soát chuyển đổi câu ở phiên bản Đông Á của Windows.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Dấu hiệu Nhập

Hiển thị ký tự chỉnh sửa giúp hướng dẫn mục nhập dữ liệu. Ví dụ: dấu hiệu nhập có thể hiển thị ký tự đô-la ($) ở phần đầu của trường.

Bắt buộc

Yêu cầu nhập dữ liệu đó vào trường.

Hiển thị Bộ chọn Ngày

Chỉ định hiển thị điều khiển Bộ chọn Ngày hay không.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng dấu hiệu nhập cho trường Ngày/Giờ, điều khiển Bộ chọn Ngày sẽ không sẵn dùng bất kể bạn đặt thuộc tính này như thế nào.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Quy tắc Xác thực

Cung cấp biểu thức phải luôn đúng mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi giá trị trong trường này. Sử dụng kết hợp với thuộc tính Văn bản Xác thực.

Văn bản Xác thực

Nhập thông điệp để hiển thị khi giá trị được nhập vi phạm biểu thức trong thuộc tính Quy tắc Xác thực.

Đầu mục

Văn bản Dài

Mục đích    Sử dụng để lưu trữ khối văn bản dài hơn 255 ký tự và được định dạng văn bản.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Cho phép Độ dài bằng 0

Cho phép mục nhập (bằng cách đặt thành Có) của chuỗi độ dài bằng 0 ("") trong trường văn bản Siêu kết nối, Văn bản Ngắn hoặc Văn bản dài.

Chỉ Nối vào

Xác định liệu có theo dõi thay đổi giá trị trường hay không. Có hai cài đặt:

 •    Theo dõi thay đổi. Để xem lịch sử giá trị trường, bấm chuột phải vào trường, rồi bấm Hiển thị lịch sử cột.

 • Không   Không theo dõi thay đổi.

  Cảnh báo: Việc đặt thuộc tính này thành Không sẽ xóa mọi lịch sử giá trị trường hiện có.

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Mẹo: Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Giá trị Mặc định

Tự động gán các giá trị đã chỉ định vào trường này khi thêm bản ghi mới.

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hay báo cáo được gắn với trường. Bạn có thể xác định định dạng tùy chỉnh cho trường Văn bản Dài.

Chế độ IME

Kiểm soát chuyển đổi ký tự ở phiên bản Đông Á của Windows.

Chế độ Câu IME

Kiểm soát chuyển đổi câu ở phiên bản Đông Á của Windows.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Bắt buộc

Yêu cầu nhập dữ liệu đó vào trường.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Nén Unicode

Nén văn bản được lưu trữ trong trường này khi có dưới 4.096 ký tự được lưu trữ.

Quy tắc Xác thực

Cung cấp biểu thức phải luôn đúng mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi giá trị trong trường này. Sử dụng kết hợp với thuộc tính Văn bản Xác thực.

Văn bản Xác thực

Nhập thông điệp để hiển thị khi giá trị được nhập vi phạm biểu thức trong thuộc tính Quy tắc Xác thực.

Đầu mục

Số

Mục đích    Sử dụng để lưu trữ giá trị số không phải là giá trị tiền tệ. Nếu bạn có thể sử dụng các giá trị trong trường để thực hiện tính toán, hãy dùng kiểu dữ liệu Số.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Vị trí Thập phân

Chỉ định số vị trí thập phân để sử dụng khi hiển thị số.

Giá trị Mặc định

Tự động gán các giá trị đã chỉ định vào trường này khi thêm bản ghi mới.

Kích cỡ Trường

Chọn một trong những mục sau đây:

 • Byte — Sử dụng cho các số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 255. Yêu cầu dung lượng lưu trữ là 1 byte.

 • Số nguyên — Sử dụng cho các số nguyên trong phạm vi từ -32.768 đến 32.767. Yêu cầu dung lượng lưu trữ là 2 byte.

 • Số nguyên Dài — Sử dụng cho các số nguyên trong phạm vi từ -2.147.483,648 đến 2.147.483.647. Yêu cầu dung lượng lưu trữ là 4 byte.

  Mẹo: Dùng Số nguyên Dài khi bạn tạo khóa ngoại để liên kết với trường khóa chính Số Tự động của một bảng khác.

 • Đơn   Dùng cho các giá trị điểm số trôi nổi trong phạm vi từ -3,4 x 1038 đến 3,4 x 1038 và tối đa lên đến bảy chữ số có nghĩa. Yêu cầu dung lượng lưu trữ là 4 byte.

 • Kép   Dùng cho các giá trị điểm số trôi nổi trong phạm vi từ -1,797 x 10308 đến 1,797 x 10308 và tối đa lên tới mười lăm chữ số có nghĩa. Yêu cầu bộ nhớ là 8 byte.

 • ID Tái tạo   Dùng để lưu trữ mã định danh duy nhất toàn cầu cần thiết để tái tạo. Yêu cầu dung lượng lưu trữ là 16 byte. Lưu ý rằng sao chép không được hỗ trợ sử dụng định dạng tệp .accdb.

 • Thập phân   Sử dụng cho các giá trị số trong phạm vi từ -9,999... x 1027 đến 9,999... x 1027. Yêu cầu dung lượng lưu trữ là 12 byte.

Mẹo: Để có được hiệu suất tốt nhất, hãy luôn chỉ định Kích cỡ Trường vừa đủ nhỏ nhất.

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi trường được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hoặc báo cáo được gắn với trường. Bạn có thể sử dụng bất cứ định dạng số hợp lệ nào.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Dấu hiệu Nhập

Hiển thị ký tự chỉnh sửa giúp hướng dẫn mục nhập dữ liệu. Ví dụ: dấu hiệu nhập có thể hiển thị ký tự đô-la ($) ở phần đầu của trường.

Bắt buộc

Yêu cầu nhập dữ liệu đó vào trường.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Quy tắc Xác thực

Cung cấp biểu thức phải luôn đúng mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi giá trị trong trường này. Sử dụng kết hợp với thuộc tính Văn bản Xác thực.

Văn bản Xác thực

Nhập thông điệp để hiển thị khi giá trị được nhập vi phạm biểu thức trong thuộc tính Quy tắc Xác thực.

Đầu mục

Số Lớn

Mục đích    Sử dụng để lưu trữ giá trị số Lớn không phải là giá trị tiền tệ. Nếu bạn có thể sử dụng các giá trị trong trường để thực hiện tính toán, hãy dùng kiểu dữ liệu Số Lớn.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Vị trí Thập phân

Chỉ định số vị trí thập phân để sử dụng khi hiển thị số.

Giá trị Mặc định

Tự động gán các giá trị đã chỉ định vào trường này khi thêm bản ghi mới.

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi trường được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hoặc báo cáo được gắn với trường. Bạn có thể sử dụng bất cứ định dạng số hợp lệ nào.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Dấu hiệu Nhập

Hiển thị ký tự chỉnh sửa giúp hướng dẫn mục nhập dữ liệu. Ví dụ: dấu hiệu nhập có thể hiển thị ký tự đô-la ($) ở phần đầu của trường.

Bắt buộc

Yêu cầu nhập dữ liệu đó vào trường.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Quy tắc Xác thực

Cung cấp biểu thức phải luôn đúng mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi giá trị trong trường này. Sử dụng kết hợp với thuộc tính Văn bản Xác thực.

Văn bản Xác thực

Nhập thông điệp để hiển thị khi giá trị được nhập vi phạm biểu thức trong thuộc tính Quy tắc Xác thực.

Đầu mục

Đối tượng OLE

Mục đích    Sử dụng để đính kèm Đối tượng OLE, như bảng tính Microsoft Office Excel, vào một bản ghi. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng OLE, bạn phải sử dụng kiểu dữ liệu Đối tượng OLE.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên sử dụng trường Tệp đính kèm thay vì trường Đối tượng OLE. Trường Đối tượng OLE hỗ trợ ít kiểu tệp hơn so với hỗ trợ trường Tệp đính kèm. Ngoài ra, trường Đối tượng OLE không cho phép bạn đính kèm nhiều tệp vào một bản ghi.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Bắt buộc

Yêu cầu nhập dữ liệu đó vào trường.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Đầu mục

Văn bản Ngắn

Mục đích    Dùng để lưu trữ tối đa 255 ký tự của văn bản.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Cho phép Độ dài bằng 0

Cho phép mục nhập (bằng cách đặt thành Có) của chuỗi độ dài bằng 0 ("") trong trường Siêu kết nối, Văn bản Ngắn hoặc Văn bản Dài.

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Giá trị Mặc định

Tự động gán các giá trị đã chỉ định vào trường này khi thêm bản ghi mới.

Kích cỡ Trường

Nhập một giá trị từ 1 đến 255. Trường Văn bản Ngắn có thể có phạm vi từ 1 đến 255 ký tự. Đối với các trường văn bản lớn hơn, hãy sử dụng kiểu dữ liệu Văn bản Dài.

Mẹo: Để có được hiệu suất tốt nhất, hãy luôn chỉ định Kích cỡ Trường vừa đủ nhỏ nhất.

Ví dụ: nếu bạn đang lưu trữ mã bưu điện với một độ dài đã biết, bạn nên chỉ định độ dài làm Kích cỡ Trường.

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hay báo cáo được gắn với trường. Bạn có thể xác định định dạng tùy chỉnh cho trường Văn bản Ngắn.

Chế độ IME

Kiểm soát chuyển đổi ký tự ở phiên bản Đông Á của Windows.

Chế độ Câu IME

Kiểm soát chuyển đổi câu ở phiên bản Đông Á của Windows.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Bắt buộc

Yêu cầu nhập dữ liệu đó vào trường.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Nén Unicode

Nén văn bản được lưu trữ trong trường này khi có dưới 4.096 ký tự được lưu trữ.

Quy tắc Xác thực

Cung cấp biểu thức phải luôn đúng mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi giá trị trong trường này. Sử dụng kết hợp với thuộc tính Văn bản Xác thực.

Văn bản Xác thực

Nhập thông điệp để hiển thị khi giá trị được nhập vi phạm biểu thức trong thuộc tính Quy tắc Xác thực.

Đầu mục

Có/Không

Mục đích    Dùng để lưu trữ giá trị Boolean.

Các thuộc tính của trường được hỗ trợ

Thuộc tính

Sử dụng

Chú thích

Văn bản nhãn được hiển thị cho trường này theo mặc định trong các biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nếu thuộc tính này để trống, tên của trường sẽ được sử dụng. Cho phép mọi chuỗi văn bản.

Chú thích hiệu quả thường ngắn gọn.

Giá trị Mặc định

Tự động gán các giá trị đã chỉ định vào trường này khi thêm bản ghi mới.

Định dạng

Xác định cách trường xuất hiện khi trường được hiển thị hoặc in ra trong biểu dữ liệu, trong biểu mẫu hoặc báo cáo được gắn với trường. Chọn một trong những mục sau đây:

 • True/False   Hiển thị giá trị là True hoặc False.

 • Có/Không   Hiển thị giá trị là Có hoặc Không.

 • Bật/Tắt   Hiển thị giá trị là Bật hoặc Tắt.

Được đánh chỉ mục

Chỉ định liệu trường có chỉ mục hay không. Có ba giá trị có sẵn:

 • Có (Không trùng lặp)   Tạo một chỉ mục duy nhất trên trường.

 • Có (Trùng lặp OK)   Tạo một chỉ mục không phải là duy nhất trên trường.

 • Không   Loại bỏ mọi chỉ mục trên trường.

Lưu ý: Không thay đổi thuộc tính này cho trường được dùng trong khóa chính.

Mặc dù bạn có thể tạo chỉ mục trên một trường đơn bằng cách đặt thuộc tính trường Được đánh chỉ mục nhưng bạn không thể tạo một số loại chỉ mục theo cách này. Ví dụ: bạn không thể tạo chỉ mục có nhiều trường bằng cách đặt thuộc tính này.

Căn chỉnh Văn bản

Chỉ định căn chỉnh văn bản mặc định trong một điều khiển.

Quy tắc Xác thực

Cung cấp biểu thức phải luôn đúng mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi giá trị trong trường này. Sử dụng kết hợp với thuộc tính Văn bản Xác thực.

Văn bản Xác thực

Nhập thông điệp để hiển thị khi giá trị được nhập vi phạm biểu thức trong thuộc tính Quy tắc Xác thực.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×