Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng bộ Ứng dụng Office với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thực hiện các tác vụ cơ bản. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở tệp, ghim tệp vào màn hình chính, quản lý thông báo và gửi phản hồi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Mở một tệp

 1. Trong màn hình Ứng dụng Office chủ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Open, heading" (Đầu đề Mở).

 2. Trượt nhanh sang phải để duyệt danh sách các vị trí, rồi nhấn đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn. Nếu tệp bạn muốn mở nằm trong thư mục con, trượt nhanh sang phải để duyệt thư mục, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục con.

 3. Khi bạn đã ở vị trí hoặc thư mục chứa tệp bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Opening" (Mở) và tệp được mở trong Ứng dụng Office.

Ghim tài liệu vào màn hình chính

Bạn có thể ghim các tài liệu quan trọng vào màn hình chính để dễ tìm hơn.

 1. Trong màn Ứng dụng Office trang chủ, hãy định vị tài liệu bạn muốn ghim. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Open, heading" (Đầu đề Mở).

  Lưu ý: Nếu tệp bạn muốn ghim vào màn hình chính hiện được liệt kê trong danh sách Gần đây trên màn hình chính, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp, rồi chuyển sang bước 4.

 2. Trượt nhanh sang phải để duyệt danh sách các vị trí, rồi nhấn đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn. Nếu tệp bạn muốn mở nằm trong thư mục con, trượt nhanh sang phải để duyệt thư mục, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục con.

 3. Khi bạn đã ở vị trí hoặc thư mục chứa tệp bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp.

 4. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "More options" (Xem thêm tùy chọn). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pin to top" (Ghim lên trên cùng) rồi nhấn đúp vào màn hình để bật/tắt cài đặt.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

Quản lý thông báo

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo đẩy được gửi bởi người Ứng dụng Office và bật thông báo cho các thông báo sản phẩm.

 1. Trong màn hình Ứng dụng Office chính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Account profile" (Hồ sơ tài khoản) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt" (Nút Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Thông báo đẩy", và nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng đến cài đặt thông báo. Khi tìm thấy hình bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

Gửi phản hồi

 1. Trong màn hình Ứng dụng Office chính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Account profile" (Hồ sơ tài khoản) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Help and feedback" (Trợ giúp và phản hồi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tell us what you like" (Cho chúng tôi biết điều bạn thích) hoặc "Tell us what can be better" (Cho chúng tôi biết điều gì có thể tốt hơn) tùy theo loại phản hồi bạn muốn gửi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập phản hồi của bạn. Nếu bạn muốn bao gồm một địa chỉ email kèm theo phản hồi của mình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email, optional, text field" (Email, tùy chọn, trường văn bản) thì nhập địa chỉ email của bạn.

 5. Để gửi phản hồi của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi) và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Trợ năng trong Microsoft Office App

Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý các tài khoản trong Ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với tệp trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Sử dụng ứng Ứng dụng Office với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android để thực hiện các tác vụ cơ bản với bộ đọc màn hình. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở tệp, quản lý thông báo và gửi phản hồi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Mở một tệp

 1. Trong màn hình Ứng dụng Office chính của Bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Browse" (Duyệt) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải để duyệt danh sách các vị trí, rồi nhấn đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn. Nếu tệp bạn muốn mở nằm trong thư mục con, trượt nhanh sang phải để duyệt thư mục, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục con.

 3. Khi bạn đã ở vị trí hoặc thư mục chứa tệp bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được mở trong cửa Ứng dụng Office.

Quản lý thông báo

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo đẩy được gửi bởi ứng dụng Ứng dụng Office.

 1. Trong màn hình Ứng dụng Office chính của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Your profile" (Hồ sơ của bạn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt" (Nút Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notifications" (Thông báo) rồi nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng cài đặt thông báo. Khi tìm thấy hình bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

Gửi phản hồi

 1. Trong màn hình Ứng dụng Office chính của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Your profile" (Hồ sơ của bạn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send feedback" (Gửi phản hồi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "I like something" (Tôi thích điều gì đó, "I don't like something" (Có điều tôi không thích) hoặc "I have an idea" (Tôi có một ý tưởng) tùy theo loại phản hồi bạn muốn gửi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập phản hồi của bạn.

 5. Theo mặc định, địa chỉ email của bạn sẽ được gửi kèm với mọi phản hồi bạn gửi đi. Nếu bạn không muốn đưa vào một địa chỉ email kèm theo phản hồi của mình, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Clear email" (Xóa email) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để gửi phản hồi của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Submit" (Gửi) và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Trợ năng trong Microsoft Office App

Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý các tài khoản trong Ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với tệp trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×