Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), chủ sở hữu cộng đồng có thể cập nhật cài đặt của cộng đồng bất cứ lúc nào.

Cập nhật thiết đặt trong cộng đồng

Nếu bạn là chủ sở hữu cộng đồng, bạn có thể điều chỉnh và quản lý các thiết đặt cho cộng đồng của mình. Bạn cũng có thể thay đổi và cập nhật tên, mô tả và hướng dẫn của cộng đồng.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Nhấn vào cộng đồng mà bạn muốn cập nhật cài đặt.

 3. Nhấn vào tên cộng đồng ở đầu màn hình.

 4. Bạn có thể thực hiện như sau:

 • Thêm hoặc quản lý các thành viên cộng đồng của bạn.

 • Quản lý liên kết cộng đồng.

  • Lấy liên kết Chia sẻ nếu liên kết Cho phép thành viên chia sẻ được bật.

  • Nhận mã QR nếu liên kết Cho phép thành viên chia sẻ được bật.

   Lưu ý: Nếu liên kết Cho phép thành viên chia sẻ bị vô hiệu hóa, các nối kết hiện có vẫn đang hoạt động và chủ sở hữu cộng đồng vẫn có quyền truy nhập và có thể chia sẻ các nối kết hiện có. Các nút cho liên kết chia sẻ và mã QR sẽ không còn hiển thị cho các thành viên. Tuy nhiên, các thành viên vẫn có liên kết gia nhập có thể chia sẻ và sử dụng liên kết đó. Cách duy nhất để tạo nối kết mới là để chủ sở hữu cộng đồng Tạo nối kết mới.

 • Bật Yêu cầu phê duyệt để tham gia để cho phép bạn phê duyệt thành viên mới trước khi họ có thể gia nhập.

 • Bật Khả năng hiển thị.

 • Báo cáo mối quan tâm.

 • Rời khỏi cộng đồng.

 • Xóa cộng đồng.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Nhấn vào cộng đồng mà bạn muốn cập nhật cài đặt.

 3. Nhấn vào tên cộng đồng ở đầu màn hình.

 4. Nhấn vào nút Nút chỉnh sửa của Teams chỉnh sửa ảnh ở đầu màn hình. Từ đây bạn có thể:

  • Thay đổi ảnh hồ sơ cho cộng đồng của bạn.

  • Thay đổi tên cộng đồng của bạn.

  • Thêm hoặc cập nhật Mô tả về cộng đồng của bạn.

  • Thêm hoặc cập nhật Hướng dẫn cho cộng đồng của bạn.

 5. Sau khi bạn thực hiện xong, nhấn LƯU ở đầu màn hình để gửi thay đổi của bạn.

Cập nhật kênh trong cộng đồng 

Bạn có thể cập nhật và quản lý các cài đặt trong kênh mà bạn sở hữu. Để xóa kênh, hãy xem Rời khỏi hoặc xóa cộng đồng hoặc kênh trong Microsoft Teams (miễn phí).

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Nhấn vào kênh mà bạn muốn cập nhật cài đặt trong đó.

 3. Nhấn vào dấu ba chấm ở bên phải tên kênh. Sau đó , nhấn vào Chỉnh sửa kênh để thay đổi biểu tượng cảm xúc hoặc tên kênh. 

 4. Nhấn vào dấu kiểm để   gửi thay đổi.

Cập nhật thiết đặt trong cộng đồng 

Nếu bạn là chủ sở hữu cộng đồng, bạn có thể điều chỉnh và quản lý các thiết đặt cho cộng đồng của mình. Bạn cũng có thể thay đổi và cập nhật tên, mô tả và hướng dẫn của cộng đồng.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Nhấn vào cộng đồng mà bạn muốn cập nhật cài đặt.

 3. Nhấn vào tên cộng đồng ở đầu màn hình.

 4. Bạn có thể thực hiện như sau:

 • Thêm hoặc quản lý các thành viên trong cộng đồng của bạn.

 • Quản lý liên kết cộng đồng.

  • Lấy liên kết Chia sẻ nếu liên kết Cho phép thành viên chia sẻ được bật.

  • Nhận mã QR nếu liên kết Cho phép thành viên chia sẻ được bật.

   Lưu ý: Nếu liên kết Cho phép thành viên chia sẻ bị vô hiệu hóa, các nối kết hiện có vẫn đang hoạt động và chủ sở hữu cộng đồng vẫn có quyền truy nhập và có thể chia sẻ các nối kết hiện có. Các nút cho liên kết chia sẻ và mã QR sẽ không còn hiển thị cho các thành viên. Tuy nhiên, các thành viên vẫn có liên kết gia nhập có thể chia sẻ và sử dụng liên kết đó. Cách duy nhất để tạo nối kết mới là để chủ sở hữu cộng đồng Tạo nối kết mới.

 • Bật Yêu cầu phê duyệt để tham gia để cho phép bạn phê duyệt thành viên mới trước khi họ có thể gia nhập.

 • Bật Khả năng hiển thị.

 • Báo cáo mối quan tâm.

 • Rời khỏi cộng đồng.

 • Xóa cộng đồng.

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Nhấn vào cộng đồng mà bạn muốn cập nhật cài đặt.

 3. Nhấn vào tên cộng đồng ở đầu màn hình.

 4. Nhấn vào nút Nút chỉnh sửa của Teams chỉnh sửa ảnh ở đầu màn hình. Từ đây bạn có thể:

  • Thay đổi ảnh hồ sơ cho cộng đồng của bạn.

  • Thay đổi tên cộng đồng của bạn.

  • Thêm hoặc cập nhật Mô tả về cộng đồng của bạn.

  • Thêm hoặc cập nhật Hướng dẫn cho cộng đồng của bạn.

 5. Sau khi bạn thực hiện xong, nhấn Lưu ở đầu màn hình để gửi thay đổi của bạn.

Cập nhật kênh trong cộng đồng

Bạn có thể cập nhật và quản lý các cài đặt trong kênh mà bạn sở hữu. Để xóa kênh, hãy xem Rời khỏi hoặc xóa cộng đồng hoặc kênh trong Microsoft Teams (miễn phí).

 1. Nhấn vào tab Trang đầu trong ứng dụng Teams.

 2. Nhấn vào kênh mà bạn muốn cập nhật cài đặt trong đó.

 3. Nhấn vào dấu ba chấm ở bên phải tên kênh. Sau đó , nhấn vào Chỉnh sửa kênh để thay đổi biểu tượng cảm xúc hoặc tên kênh. 

 4. Gõ nhẹ vào Xong để gửi thay đổi.

Bạn có thể cập nhật và quản lý các thiết đặt trong cộng đồng mà bạn sở hữu. 

Lưu ý: Một số tùy chọn cộng đồng có thể không sẵn dùng Windows 10, máy Mac và Web. Bạn có thể tìm thấy các tính năng cộng đồng này trong Microsoft Teams (miễn phí) trên thiết bị di động. Tải ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động.

Cập nhật cài đặt trong cộng đồng

Nếu bạn là chủ sở hữu cộng đồng, bạn có thể điều chỉnh và quản lý các thiết đặt cho cộng đồng của mình. Bạn cũng có thể thay đổi và cập nhật tên, mô tả và hướng dẫn của cộng đồng.

 1. Chọn Cộng đồng từ thanh ứng dụng ở bên trái màn hình.

 2. Chọn cộng đồng bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách bên dưới Cộng đồng

 3. Chọn Tùy chọn Nút cài đặt Teams và hơn thế nữaở bên phải tên cộng đồng.

 4. Bạn có thể thực hiện như sau:

Để quản lý vai trò thành viên và phê duyệt yêu cầu thành viên mới.

 1. Chọn Cộng đồng từ thanh ứng dụng ở bên trái màn hình.

 2. Chọn cộng đồng bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách bên dưới Cộng đồng

 3. Chọn Tùy chọn Nút cài đặt Teams và hơn thế nữaở bên phải tên cộng đồng.

 4. Chọn Quản lý cài đặt Nút Cài đặt.

  • Chọn tab Thành viên cộng đồng ở đầu màn hình để xem các thành viên hiện tại và vai trò của họ.

  • Chọn tab Yêu cầu Thành viên ở đầu màn hình để xem và phê duyệt yêu cầu từ các thành viên mới muốn tham gia cộng đồng của bạn.

 1. Chọn Cộng đồng từ thanh ứng dụng ở bên trái màn hình.

 2. Chọn cộng đồng bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách bên dưới Cộng đồng

 3. Chọn Tùy chọn Nút cài đặt Teams và hơn thế nữaở bên phải tên cộng đồng.

 4. Chọn Chỉnh sửa cài đặt Nút chỉnh sửa của Teams. Từ đây bạn có thể:

  • Thay đổi ảnh hồ sơ cho cộng đồng của bạn.

  • Thay đổi tên cộng đồng của bạn.

  • Thêm hoặc cập nhật Mô tả về cộng đồng của bạn.

  • Thêm hoặc cập nhật Hướng dẫn cho cộng đồng của bạn.

 5. Bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Lưu để gửi thay đổi của bạn.

  • Chọn Hủy bỏ để thoát mà không gửi bất kỳ thay đổi nào.

Cập nhật kênh trong cộng đồng

Bạn có thể cập nhật và quản lý các cài đặt trong kênh mà bạn sở hữu. Để xóa kênh, hãy xem Rời khỏi hoặc xóa cộng đồng hoặc kênh trong Microsoft Teams (miễn phí).

 1. Chọn Cộng đồng từ thanh ứng dụng ở bên trái màn hình.

 2. Chọn kênh bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách bên dưới Cộng đồng

 3. Chọn Tùy chọn Nút cài đặt Teams và hơn thế nữaở bên phải tên cộng đồng.

 4. Chọn Chỉnh sửa kênh Nút chỉnh sửa của Teams. Bạn có thể thay đổi emoji hoặc tên kênh.

 5. Chọn Lưu để gửi thay đổi của bạn hoặc Hủy để thoát mà không gửi bất kỳ thay đổi nào.

Chủ đề liên quan

Đặt người nào đó làm chủ sở hữu cộng đồng trong Microsoft Tams (miễn phí)

Tìm hiểu về lịch và sự kiện cộng đồng trong Microsoft Teams (miễn phí)

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×