Chèn các ký hiệu hoặc ký tự hệ La-tinh ASCII hoặc Unicode

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký tự ASCII và Unicode mã hóa cho phép các máy tính để lưu trữ và trao đổi dữ liệu với máy tính và chương trình khác. Dưới đây là danh sách thường dùng ASCII và ký tự Unicode la dựa trên. Để ký tự Unicode cho không-dựa trên tiếng La script, hãy xem biểu đồ mã ký tự Unicode bằng script.

Trong bài viết này

Chèn một ký tự ASCII hoặc Unicode vào tài liệu

Nếu bạn chỉ phải nhập một vài ký tự đặc biệt hoặc ký hiệu, bạn có thể sử dụng bản Đồ ký tự hoặc nhập lối tắt bàn phím. Xem bảng dưới đây, hoặc xem lối tắt bàn phím cho các ký tự quốc tế dành cho danh sách các ký tự ASCII.

Lưu ý: 

  • Nhiều ngôn ngữ chứa ký hiệu mà không thể đặc vào 256 ký tự mở rộng ACSII thiết. Như vậy, có những ASCII và Unicode biến thể bao gồm các khu vực ký tự và ký hiệu, hãy xem biểu đồ mã ký tự Unicode bằng script.

  • Nếu bạn gặp vấn đề khi nhập mã ký tự cho các ký tự mà bạn muốn, hãy thử sử dụng bản Đồ ký tự.

Chèn ký tự ASCII

Để chèn một ký tự ASCII, nhấn và giữ Alt trong khi nhập mã ký tự. Ví dụ, để chèn ký hiệu độ (º), nhấn và giữ Alt khi bạn nhập 0176 trên bàn phím số.

Bạn phải sử dụng bàn phím số để nhập các sốvà không có bàn phím. Hãy đảm bảo rằng phím NUM LOCK trên nếu bàn phím của bạn yêu cầu để nhập số trên bàn phím số.

Chèn ký tự Unicode

Để chèn ký tự Unicode, nhập mã ký tự, hãy nhấn ALT, sau đó nhấn X. Ví dụ, để nhập ký hiệu đô-la ($), nhập 0024, nhấn ALT, sau đó nhấn X. Để biết thêm mã ký tự Unicode, hãy xem biểu đồ mã ký tự Unicode bằng script.

Quan trọng: Một số chương trình Microsoft Office, chẳng hạn như PowerPoint và InfoPath, không thể chuyển đổi Unicode mã ký tự. Nếu bạn cần một ký tự Unicode và dùng một trong các chương trình không hỗ trợ các ký tự Unicode, sử dụng bản Đồ ký tự để nhập ký tự mà bạn cần.

Lưu ý: 

  • Nếu ALT + X chuyển đổi các mã ký tự cố thành Unicode, chọn mã ký tự chính xác trước khi nhấn ALT + X.

  • Ngoài ra, đặt trước mã ký tự chính xác với văn bản "U +".  Ví dụ, nhập "1U + B5" và nhấn ALT + X sẽ luôn trả về văn bản "1µ", trong khi nhập "1B5" và nhấn ALT + X sẽ trả về văn bản "Ƶ".

Sử dụng bản đồ ký tự

Bản đồ ký tự là một chương trình được cài sẵn trong Microsoft Windows cho phép bạn xem các ký tự trong một phông đã chọn.

Chương trình bản đồ ký tự Windows

Dùng bản đồ ký tự, bạn có thể sao chép các ký tự riêng lẻ hoặc một nhóm các ký tự vào bảng tạm và dán chúng vào bất kỳ chương trình nào có thể hiển thị chúng. Để mở bản đồ ký tự:

  • Trong Windows 10: Nhập "ký tự" trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, và chọn bản đồ ký tự từ kết quả.

  • Trong Windows 8: Tìm kiếm từ "ký tự" trên màn hình bắt đầu và chọn bản đồ ký tự từ kết quả.

  • Trong Windows 7: Bấm bắt đầu, trỏ tới Tất cả chương trình, chỉ đến phụ kiện, trỏ tới Công cụ hệ thống, sau đó bấm Bản đồ ký tự.

Ký tự được nhóm theo phông. Bấm danh sách phông để chọn một tập hợp các ký tự. Để chọn một ký tự, bấm ký tự, bấm chọn, bấm nút chuột phải vào tài liệu nơi bạn muốn ký tự, sau đó bấm dán.

Đầu Trang

Mã ký tự ký hiệu thông thường

Để thêm ký hiệu ký tự, hãy xem bản Đồ ký tự được cài đặt trên máy tính, ký tự ASCIIhoặc Unicode biểu đồ mã ký tự bằng script.

Hình chữ

Mã

Hình chữ

Mã

Ký hiệu tiền tệ

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024 + ALT + X

ALT+0128

¤

ALT + 0164

Ký hiệu pháp lý

©

ALT + 0169

®

ALT + 0174

§

ALT + 0167

ALT + 0153

Ký hiệu toán học

°

ALT + 0176

º

ALT + 0186

221A + ALT + X

+

ALT + 43

#

ALT + 35

µ

ALT + 0181

<

ALT + 60

>

ALT + 62

%

ALT + 37

(

ALT + 40

[

ALT + 91

)

ALT + 41

]

ALT + 93

2206 + ALT + X

Phân số

¼

ALT + 0188

½

ALT + 0189

¾

ALT + 0190

Ký hiệu dấu chấm câu và biện chứng

?

ALT + 63

¿

ALT + 0191

!

ALT + 33

203 + ALT + X

-

ALT + 45

'

ALT + 39

"

ALT + 34

,

ALT + 44

.

ALT + 46

|

ALT + 124

/

ALT + 47

\

ALT + 92

`

ALT + 96

^

ALT + 94

«

ALT + 0171

»

ALT + 0187

«

ALT + 174

»

ALT + 175

~

ALT + 126

&

ALT + 38

:

ALT + 58

{

ALT + 123

;

ALT + 59

}

ALT + 125

Biểu tượng biểu mẫu

25A1 + ALT + X

221A + ALT + X

Đầu Trang

Mã ký tự phụ phổ biến

Để biết danh sách đầy đủ các họa tiết và mã ký tự của họ, hãy xem bản Đồ ký tự.

Hình chữ

Mã

Hình chữ

Mã

Ã

ALT + 0195

å

ALT + 0229

Å

ALT + 143

å

ALT + 134

Ä

ALT + 142

ä

ALT + 132

À

ALT + 0192

à

ALT + 133

Á

ALT + 0193

á

ALT + 160

Â

ALT + 0194

â

ALT + 131

Ç

ALT + 128

ç

ALT + 135

Č

010C + ALT + X

Č

010D + ALT + X

NGƯỜI

ALT + 144

người

ALT + 130

È

ALT + 0200

è

ALT + 138

Ê

ALT + 202

ê

ALT + 136

CHỮ Ë

ALT + 203

chữ ë

ALT + 137

Ĕ

0114 + ALT + X

Ĕ

0115 + ALT + X

Ğ

011E + ALT + X

Ğ

011F + ALT + X

Ģ

0122 + ALT + X

Ģ

0123 + ALT + X

Ï

ALT + 0207

ï

ALT + 139

Î

ALT + 0206

î

ALT + 140

Í

ALT + 0205

í

ALT + 161

Ì

ALT + 0204

ì

ALT + 141

Ñ

ALT + 165

ñ

ALT + 164

Ö

ALT + 153 LÀ

ö

ALT + 148

Ô

ALT + 212

ô

ALT + 147

Ō

014C + ALT + X

Ō

014D + ALT + X

Ò

ALT + 0210

ò

ALT + 149

Ó

ALT + 0211

ó

ALT + 162

Ø

ALT + 0216

ø

00F8 + ALT + X

Ŝ

015C + ALT + X

Ŝ

015D + ALT + X

Ş

015E + ALT + X

Ş

015F + ALT + X

Ü

ALT + 154

ü

ALT + 129

Ū

ALT + 016A

Ū

016B + ALT + X

Û

ALT + 0219

û

ALT + 150

Ù

ALT + 0217

ù

ALT + 151

Ú

00DA + ALT + X

ú

ALT + 163

Ÿ

0159 + ALT + X

ÿ

ALT + 152

Đầu Trang

Mã ký tự cho ký tự dấu gạch nối

Để biết thêm thông tin về typographic dấu gạch nối, hãy xem Typographic chữ ghép. Để biết danh sách đầy đủ các dấu gạch nối và các mã ký tự, hãy xem bản Đồ ký tự.

Hình chữ

Mã

Hình chữ

Mã

Æ

ALT + 0198

æ

ALT + 0230

ß

ALT + 0223

ß

ALT + 225

Œ

ALT + 0140

Œ

ALT + 0156

ʩ

02A9 + ALT + X

ʣ

02A3 + ALT + X

ʥ

02A5 + ALT + X

ʪ

02AA + ALT + X

ʫ

02AB + ALT + X

ʦ

0246 + ALT + X

ʧ

02A7 + ALT + X

Љ

0409 + ALT + X

Ю

042E + ALT + X

Њ

040A + ALT + X

Ѿ

047E + ALT + x

Ы

042B + ALT + X

Ѩ

0468 + ALT + X

Ѭ

049C + ALT + X

FDF2 + ALT + X

Đầu Trang

ASCII các ký tự điều khiển

ASCII bảng số 0-31 được gán cho điều khiển ký tự được dùng để điều khiển một số thiết bị ngoại vi chẳng hạn như máy in. Ví dụ: 12 đại diện cho biểu mẫu trang nguồn cấp/mới hàm. Lệnh này sẽ chỉ dẫn máy in để đi đến phía trên cùng của trang tiếp theo.

MÃ ký tự điều khiển các biểu đồ

Số thập phân

Ký tự

Số thập phân

Ký tự

giá trị null

0

dữ liệu nối kết thoát

16

bắt đầu của đầu đề

1

điều khiển thiết bị 1

17

bắt đầu của văn bản

2

điều khiển thiết bị 2

18

cuối của văn bản

3

điều khiển thiết bị 3

19

kết thúc việc truyền

4

điều khiển thiết bị 4

20

yêu cầu

5

xác nhận âm

21

xác nhận

6

đồng bộ không hoạt động

22

hình chuông

7

kết thúc việc truyền khối

23

phím Backspace

8

hủy bỏ

24

tab ngang

9

kết thúc của trung bình

25

nguồn cấp/mới từng dòng

10

thay thế

26

tab dọc

11

escape

27

biểu mẫu trang nguồn cấp/mới

12

tệp phân tách

28

xuống dòng

13

dấu tách nhóm

29

thay đổi ra

14

bản ghi dấu tách

30

thay đổi trong

15

dấu phân cách đơn vị

31

dung lượng

32

DEL

127

Đầu Trang

Xem thêm thông tin

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×