Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể chia sẻ hoặc chuyển tiếp thư hoặc Hành động từ cuộc hội thoại.

Chia sẻ thư

  • Trên Android, nhấn và giữ tin nhắn hoặc Hành động từ cuộc hội thoại > nhấn Thêm Hình ảnh biểu tượng Xem thêm trong Kaizala > vào Chia sẻ để chia sẻ bên ngoài ứng dụng Kaizala.

  • Trên iOS, nhấn và giữ tin nhắn hoặc Hành động từ cuộc hội thoại và > vào Chia sẻ từ các tùy chọn sẵn dùng.

Chuyển tiếp thư

  • Trên Android, nhấn và giữ tin nhắn hoặc Hành động từ cuộc hội thoại > nhấn Hình ảnh biểu tượng Chuyển tiếp trong Kaizala chuyển tiếp trong ứng dụng Kaizala.

  • Trên iOS, nhấn và giữ tin nhắn hoặc Hành động từ cuộc hội thoại và > vào Chuyển tiếp từ các tùy chọn sẵn dùng.

Bạn cũng có thể thêm chú thích thêm chú thích vào hình ảnh, hành động hoặc tệp đính kèm mà bạn chia sẻ hoặc chuyển tiếp.

Xem thêm

Sử dụng Hành động trong nhóm

Trung tâm trợ giúp Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×