Ghi và phát lại cuộc họp trong Lync Online

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Nếu tổ chức của bạn đã bật tính năng ghi, thì bạn có thể ghi các cuộc hội thoại hay cuộc họp bằng phần mềm truyền thông Microsoft Lync Online. Với tính năng ghi, bạn có thể ghi lại các cuộc hội thoại âm thanh, video, nhắn tin tức thời (IM), chia sẻ ứng dụng, các bản trình bày Microsoft PowerPoint, bảng trắng và phần bỏ phiếu của phiên Lync Online rồi phát lại chúng giống hệt như khi bạn trải nghiệm chúng trong cuộc họp hoặc hội thoại Lync.

Bạn cũng có thể tạo bản ghi để người khác cũng có thể dùng, bằng cách lưu toàn bộ hoặc một phần bản ghi Lync ở định dạng Windows Media. Tùy chọn này tổng hợp tất cả nội dung đã ghi mà bạn muốn chi sẻ thành một video Windows Media duy nhất. Theo mặc định, video này được lưu trên máy tính của bạn, nhưng bạn có thể chia sẻ với người khác tại một vị trí mạng hoặc trong thư viện tài sản Microsoft SharePoint Server 2010.

Bạn muốn làm gì?

Xác định những nội dung sẽ đưa vào bản ghi

Ghi một cuộc họp hoặc hội thoại

Xem ai đang ghi lại cuộc họp hoặc hội thoại

Dừng và lưu bản ghi

Phát bản ghi

Tạo phiên bản của bản ghi bạn mà có thể chia sẻ với những người khác

Xác định những nội dung sẽ đưa vào bản ghi

Trong một hội thoại hay cuộc họp Lync nhưng trước khi bắt đầu ghi, bạn có thể chọn kiểu nội dung muốn đưa vào bản ghi. Bạn có thể đặt các tùy chọn này trong khi hội thoại hay cuộc họp Lync đang diễn ra bằng cách mở Tùy chọn Ghi trong cửa sổ Hội thoại hoặc cuộc họp. Mọi thay đổi mà bạn tạo ra đều áp dụng với cuộc họp hoặc hội thoại hiện tại. Đối với các cuộc họp hoặc hội thoại sau đó, những tùy chọn này trở lại thành thiết đặt mặc định.

Lưu ý:  Khi bạn dự định tạo phiên bản Windows Media có thể phát hành của bản ghi, bạn nên biết rằng nếu một số nội dung trong phiên Lync ban đầu có kích cỡ quá lớn (ví dụ: bảng trắng lớn, phiên IM dài hay chia sẻ màn hình kép), thì nội dung đó có thể không dễ đọc trong video hoàn tất. Ngoài ra, mọi tin nhắn viết bằng mực trong phần IM của bản ghi thường bị cắt cụt do chiều rộng hạn chế trong video hoàn tất.

 1. Trong cửa sổ cuộc họp hoặc Hội thoại, trên thanh menu, hãy bấm Thiết đặt. (Nếu menu Thiết đặt không hiển thị, hãy bấm nút Tùy chọn Khác, rồi bấm Hiện Thanh Menu.)

 2. Bấm Tùy chọn Ghi.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Ghi Lync, hãy chọn hộp kiểm kế bên kiểu nội dung mà bạn muốn đưa vào bản ghi Lync hiện tại. Nếu một kiểu nội dung không sẵn dùng, có thể tổ chức của bạn không cho phép ghi nội dung đó.

 1. Bấm OK.

Đầu Trang

Ghi một cuộc họp hoặc hội thoại

Khi bạn đang ở trong cuộc hội thoại Lync song phương, bạn có thể bắt đầu ghi nếu như tổ chức của mỗi người dự đều cho phép ghi. Hãy lưu ý rằng bạn không thể ghi cuộc hội thoại với người đang dùng điện thoại thông thường. Khi bạn đang ở trong cuộc họp Lync, bạn có thể bắt đầu ghi nếu bạn là diễn giả và người đã lên lịch hoặc bắt đầu cuộc họp cho phép điều đó.

 1. Để bắt đầu ghi, trong cửa sổ Hội thoại hoặc cuộc họp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm nút Tùy chọn khác, rồi bấm Bắt đầu Ghi.

  • Trên thanh menu, bấm Hành động, rồi bấm Bắt đầu Ghi. (Nếu menu Hành động không hiển thị, hãy bấm nút Tùy chọn Khác, rồi bấm Hiện Thanh Menu.)

 2. Trong khi đang ghi, bạn có thể dùng các điều khiển ở phần dưới cùng của cửa sổ để tạm dừng, tiếp tục hay dừng ghi.

Đầu Trang

Xem ai đang ghi lại cuộc họp hoặc hội thoại

Khi quá trình ghi dang diễn ra, thông báo Bạn đang ghi, Người khác đang ghi hay Bạn và người khác đang ghi xuất hiện ở phần dưới cùng của cửa sổ cuộc họp hoặc cuộc hội thoại. Nếu người khác đang ghi, bạn có thể trỏ vào thông báo để xem ai đã khởi tạo bản ghi đó.

Đầu Trang

Dừng và lưu bản ghi

Khi bạn dừng ghi, Lync tự động lưu bản ghi đó. Theo mặc định, bản ghi được lưu vào máy tính của bạn tại thư mục C:\Users\<your user name>\Lync Recordings. Lync cũng cho bạn tùy chọn tạo phiên bản Windows Media của bản ghi để bạn có thể phát hành đến những người khác bằng cách lưu nó vào một vị trí mạng. Nếu bạn có SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Online và các quyền thích hợp, bạn có thể lưu bản ghi vào thư viện tài sản Microsoft SharePoint.

Lưu ý:  Khi bạn dự định tạo phiên bản Windows Media có thể phát hành của bản ghi, bạn nên biết rằng nếu một số nội dung trong phiên Lync ban đầu có kích cỡ quá lớn (ví dụ: bảng trắng lớn, phiên IM dài hay chia sẻ màn hình kép), nội dung đó có thể không dễ đọc trong video hoàn tất. Ngoài ra, mọi tin nhắn viết bằng mực trong phần tin nhắn tức thời của bản ghi thường bị cắt cụt do chiều rộng hạn chế trong video hoàn tất.

 1. Trong cửa sổ Hội thoại hoặc cuộc họp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm nút Tùy chọn khác, rồi bấm Dừng Ghi.

  • Trên thanh menu, bấm Hành động rồi bấm Dừng Ghi. (Nếu menu Hành động không hiển thị, hãy bấm nút Tùy chọn Khác, rồi bấm Hiện Thanh Menu.)

  • Dùng nút Dừng ghi ở phần phía cùng của cửa sổ cuộc họp hoặc hội thoại.

 2. Hộp thoại Dừng ghi xuất hiện. Để thay đổi tên bản ghi, trong phần Tiêu đề bản ghi, hãy gõ tên mới.

 3. Để tạo phiên bản Windows Media của bản ghi, trong phần Phát hành, hãy chọn hộp kiểm kế bên Cũng tạo phiên bản mà bạn có thể phát hành đến những người khác (.wmv).

 4. Để chọn kiểu nội dung bạn muốn đưa vào video được phát hành, hãy bấm Tùy chọn. Trong phần Nội dung trong video,hãy chọn hộp kiểm kế bên kiểu nội dung bạn muốn đưa vào. (Nếu một kiểu nội dung không sẵn dùng thì kiểu nội dung này ban đầu đã không được đưa vào phiên Lync). Sau đó hãy bấm OK.

 5. Để thay đổi vị trí của phiên bản Windows Media của bản ghi, trong phần Lưu vào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Duyệt và dẫn hướng tới thư mục mà bạn muốn lưu video.

  • Trong hộp văn bản, hãy dán một địa chỉ Web, chẳng hạn như URL thư viện tài sản SharePoint Server 2010.

Lưu ý:  Nếu bạn gặp trục trặc khi tải tệp lên SharePoint Server 2010, hãy yêu cầu người quản trị SharePoint tăng cả kích cỡ tải lên tối đa mặc định (mặc định ở 50 MB) và thiết đặt thời gian chờ tải lên.

 1. Bấm OK.

Lưu ý:  Nếu bạn muốn đến thẳng Trình quản lý Ghi Microsoft Lync để quản lý hoặc phát lại bản ghi của mình, hãy bấm Quản lý Bản ghi.

Đầu Trang

Phát bản ghi

Bạn có thể phát các bản ghi đã tạo bằng cách mở Trình quản lý Ghi Lync. Các bản ghi mở ra trong trong Trình phát Bản ghi Microsoft Lync và bạn có thể xem chúng tại đây.

 1. Bạn hãy mở Trình quản lý Ghi Lync bằng một trong những thao tác sau:

 2. Bấm nút Tùy chọn khác, rồi bấm Quản lý Bản ghi.

  • Bấm Khởi động, bấm Tất cả các Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi Microsoft Lync.

  • Trên thanh menu, bấm Hành động, rồi bấm Trình quản lý Ghi. (Nếu menu Hành động không hiển thị, hãy bấm nút Tùy chọn Khác, rồi bấm Hiện Thanh Menu.)

 3. Trong Trình quản lý Ghi, hãy bấm vào một bản ghi rồi bấm Phát.

Nếu người khác đã phát hành một phiên bản Windows Media của bản ghi và đặt nó ở vị trí mạng hoặc trên trang SharePoint, bạn có thể mở bản ghi đó để phát trong Windows Media Player. Để có chất lượng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn lưu bản ghi Windows Media vào máy tính của bạn và phát từ đây.

Đầu Trang

Tạo phiên bản của bản ghi bạn mà có thể chia sẻ với những người khác

Bạn có thể tạo bản ghi mà người khác cũng có thể dùng khác bằng cách lưu toàn bộ hoặc một phần bản ghi Lync dưới dạng tệp Windows Media và phát hành tệp Windows Media đó tới vị trí mạng chia sẻ hoặc thư viện tài sản SharePoint Server 2010. Có hai cách tạo phiên bản Windows Media của bản ghi: bạn có thể tự động tạo một bản ghi khi bạn dừng ghi và lưu bản ghi đó (để biết chi tiết, hãy xem “Dừng và lưu bản ghi” ở phần đầu của chủ đề này) hoặc bạn có thể tạo một bản khi sau đó trong Trình quản lý Ghi (để biết chi tiết, hãy xem Quản lý bản ghi trong Trình quản lý Ghi Lync.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×