Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

(Chỉ dành choNgười dùng Nội bộ Office trong kênh Beta)
Windows: 2203 (Build 15104)
Mac: 16.60 (220304)

Trả về các cột được chỉ định từ một mảng.  

Cú pháp

=CHOOSECOLS(array,col_num1,[col_num2],…)

Cú pháp hàm CHOOSECOLS có các đối số sau đây:

  • mảng       Mảng chứa các cột được trả về trong mảng mới. Bắt buộc.

  • col_num1       Cột đầu tiên sẽ được trả về. Bắt buộc.

  • col_num2      Các cột khác sẽ được trả về. Không bắt buộc.

Lỗi

Excel trả về lỗi #VALUE nếu giá trị tuyệt đối của bất kỳ đối số col_num nào là 0 hoặc vượt quá số cột trong mảng. 

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Trả về mảng gồm các cột 1, 3, 5 và 1 một lần nữa từ mảng trong dải ô A2:E7.

Dữ liệu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Công thức

=CHOOSECOLS(A2:E7,1,3,5,1)

Trả về một mảng gồm hai cột cuối cùng từ mảng trong dải ô A2:D7 theo thứ tự cột ba, rồi đến cột bốn.

Dữ liệu

1

2

13

14

3

4

15

16

5

6

17

18

7

8

19

20

9

10

21

22

11

12

23

24

Công thức

=CHOOSECOLS(A2:D7,3,4)

Trả về một mảng gồm hai cột cuối cùng từ mảng trong dải ô A2:D7 theo thứ tự cột bốn, rồi đến cột ba.

Dữ liệu

1

2

13

14

3

4

15

16

5

6

17

18

7

8

19

20

9

10

21

22

11

12

23

24

Công thức

=CHOOSECOLS(A2:D7,-1,-2)

Xem thêm

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Hàm VSTACK

Hàm HSTACK

Hàm CHOOSEROWS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×