Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Windows: 2208 (Bản dựng 15601)
Máy Mac: 16.65 (Bản dựng 220911)
Web: giới thiệu ngày 15 tháng 9 năm 2022
iOS: 2.65 (Bản dựng 220905)
Android: 16.0.15629

Nối các mảng theo chiều dọc và theo trình tự để trả về một mảng lớn hơn.

Cú pháp

=VSTACK(array1,[array2],...)

Cú pháp hàm VSTACK có đối số sau đây:

mảng    Các mảng cần nối thêm.

Chú thích

VSTACK trả về mảng được hình thành bằng cách nối thêm từng đối số mảng theo hàng. Mảng nhận được sẽ có các kích thước sau đây:

  • Hàng: tổng số lượng tất cả các hàng từ mỗi đối số mảng.

  • Cột: Số cột tối đa từ mỗi đối số mảng.

Lỗi

Nếu mảng có ít cột hơn độ rộng tối đa của các mảng đã chọn, Excel trả về lỗi #N/A trong các cột bổ sung. Sử dụng VSTACK bên trong hàm IFERROR để thay thế #N/A bằng giá trị mà bạn chọn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Nối theo chiều dọc hai mảng đơn giản theo trình tự để có kết quả là một mảng.

Dữ liệu

A

B

C

AA

BB

CC

D

E

F

DD

EE

FF

Công thức

=VSTACK(A2:C3,E2:G3)

Nối theo chiều dọc ba mảng theo trình tự để có kết quả là một mảng gồm hai cột và sáu hàng.

Dữ liệu

1

2

A

B

X

y

3

4

C

D

5

6

Công thức

=VSTACK(A2:B4,C2:D3,E2:F2)

Nối theo chiều dọc ba mảng theo trình tự để có kết quả là một mảng gồm ba cột và sáu hàng với lỗi #N/A để điền các phần tử mảng trống.

Dữ liệu

1

2

A

B

C

#VALUE!

3

4

D

E

F

5

6

Công thức

=VSTACK(A2:B4,C2:E3,F2)

Xem thêm

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Hàm HSTACK

Hàm CHOOSEROWS

Hàm CHOOSECOLS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×