Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm INDEX trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị trong bảng hoặc phạm vi.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Có hai cách để sử dụng hàm INDEX:

 • Nếu bạn muốn trả về giá trị của một ô hoặc mảng ô được chỉ định, hãy xem mục Dạng mảng.

 • Nếu bạn muốn trả về tham chiếu tới ô được chỉ định, hãy xem mục Biểu mẫu tham chiếu.

Dạng mảng

Mô tả

Trả về giá trị của một thành phần trong bảng hoặc mảng, được chọn bởi chỉ mục số hàng và cột.

Dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng.

Cú pháp

INDEX(array, row_num, [column_num])

Dạng mảng của hàm INDEX có các đối số sau đây:

 • Mảng    Bắt buộc. Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.

  • Nếu mảng chỉ chứa một hàng hoặc cột thì đối số row_num hoặc đối column_num tương ứng là tùy chọn.

  • Nếu mảng có nhiều hàng và nhiều cột và chỉ có row_num hoặc column_num được dùng, thì hàm INDEX trả về mảng chứa toàn bộ hàng hoặc cột trong mảng.

 • row_num    Bắt buộc, trừ khi column_num có mặt. Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu row_num được bỏ qua, column_num bắt buộc.

 • column_num    Tùy chọn. Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu column_num được bỏ qua, bạn row_num bắt buộc.

Chú thích

 • Nếu cả hai row_num và column_num được sử dụng, hàm INDEX trả về giá trị trong ô ở giao điểm của row_num và column_num.

 • row_num và column_num phải trỏ tới một ô trong mảng; nếu không, hàm INDEX trả về giá #REF! lỗi.

 • Nếu bạn đặt giá row_num column_num thành 0 (không), hàm INDEX trả về mảng giá trị cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng. Để sử dụng các giá trị được trả về dưới dạng mảng, hãy nhập hàm INDEX dưới dạng công thức mảng.

  Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức đó là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách trước tiên chọn phạm vi đầu ra, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Ví dụ

Ví dụ 1

Những ví dụ này dùng hàm INDEX để tìm giá trị trong ô giao cắt giữa hàng và cột.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter.

Dữ liệu

Dữ liệu

Táo

Chanh

Chuối

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:B3,2,2)

Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong khoảng A2:B3.

=INDEX(A2:B3,2,1)

Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 1 trong khoảng A2:B3.

Chuối

Ví dụ 2

Ví dụ này dùng hàm INDEX trong một công thức mảng để tìm các giá trị trong hai ô được chỉ rõ trong mảng 2x2.  

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức đó là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách trước tiên chọn hai ô trống, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Giá trị được tìm thấy trong hàng 1, cột 2 trong mảng. Mảng chứa 1 và 2 trong hàng 1 và 3 và 4 trong hàng 2.

2

Giá trị được tìm thấy trong hàng 2, cột 2 trong mảng (mảng giống như bên trên).

4

Đầu Trang


Biểu mẫu tham chiếu

Mô tả

Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. Nếu tham chiếu được tạo thành từ các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm trong đó.

Cú pháp

INDEX(tham chiếu, số_hàng, [số_cột], [số_vùng])

Dạng tham chiếu của hàm INDEX có các đối số sau đây:

 • Tham khảo    Bắt buộc. Tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.

  • Nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề cho tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.

  • Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột thì tham đối row_num hoặc column_num tương ứng, là tùy chọn. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng INDEX (tham chiếu,,số_hàng).

 • row_num    Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • column_num    Tùy chọn. Số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • area_num    Không bắt buộc. Chọn một phạm vi trong tham chiếu mà từ đó trả về giao điểm của row_num và column_num. Khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập được đánh số 1, khu vực thứ hai là 2, và v.v.. Nếu area_num bỏ qua, hàm INDEX dùng vùng 1.  Các khu vực liệt kê ở đây đều phải được đặt trên một trang tính.  Nếu bạn chỉ định khu vực không trên cùng trang tính với nhau, thì nó trả về lỗi #VALUE! .  Nếu bạn cần sử dụng các phạm vi nằm trên các trang tính khác nhau, bạn nên sử dụng dạng mảng của hàm INDEX và sử dụng một hàm khác để tính toán phạm vi tạo thành mảng.  Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE để tính toán phạm vi sẽ được sử dụng.

Ví dụ, nếu Reference mô tả các ô (A1:B4,D1:E4,G1:H4), area_num 1 là phạm vi A1:B4, area_num 2 là phạm vi D1:E4 và area_num 3 là phạm vi G1:H4.

Chú thích

 • Sau khi tham chiếu và area_num đã chọn một phạm vi cụ thể, row_num và column_num chọn một ô cụ thể: row_num 1 là hàng đầu tiên trong phạm vi, column_num 1 là cột đầu tiên, v.v. Tham chiếu mà hàm INDEX trả về là giao điểm của row_num và column_num.

 • Nếu bạn đặt row_num hoặc column_num thành 0 (không), hàm INDEX trả về tham chiếu cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng.

 • row_num, column_num, và area_num phải trỏ tới một ô trong tham chiếu; nếu không, hàm INDEX trả về giá #REF! lỗi. Nếu bỏ row_num và column_num, hàm INDEX trả về vùng trong tham chiếu được xác định bởi hàm area_num.

 • Kết quả của hàm INDEX là một tham chiếu và nó được các công thức khác hiểu như vậy. Tùy thuộc vào công thức, giá trị mà hàm INDEX trả về có thể được dùng như một tham chiếu hoặc một giá trị. Ví dụ, công thức CELL("độ rộng",INDEX(A1:B2,1,2)) tương đương với CELL("độ rộng",B1). Hàm CELL sử dụng giá trị mà hàm INDEX trả về làm tham chiếu ô. Mặt khác, một công thức như 2*INDEX(A1:B2,1,2) chuyển giá trị mà hàm INDEX trả về thành số trong ô B1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter.

Hoa quả

Giá

Tổng số

Táo

0,69 $

40

Chuối

0,34 $

38

Chanh

0,55 $

15

Cam

0,25 $

25

0,59 $

40

Hạnh nhân

2,80 $

10

Hạt điều

3,55 $

16

Đậu phộng

1,25 $

20

Óc chó

1,75 $

12

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:C6, 2, 3)

Giao điểm của hàng 2 và cột 3 trong khoảng A2:C6, là phần nội dung của ô C3.

38

=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)

Giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong vùng thứ 2 của A8:C11, chính là nội dung của ô B9.

1,25

=SUM(INDEX(A1:C11, 0, 3, 1))

Tổng của cột 3 trong vùng thứ nhất thuộc khoảng A1:C11, chính là tổng của C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6, 5, 2))

Tổng của khoảng bắt đầu ở B2 và kết thúc tại giao điểm của hàng 5 và cột 2 của khoảng A2:A6, chính là tổng của B2:B6.

2,42

Đầu Trang

Xem thêm

Hàm VLOOKUP

Hàm MATCH

Hàm INDIRECT

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Hàm tra cứu và tham chiếu (tham chiếu)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×