Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

When you inactivate a task, it stays in the project plan, but does not affect resource availability, the project schedule, or how other tasks are scheduled.

This feature is only available in Project Professional.

  1. Click View, and then in the Task Views group, click Gantt Chart.

    Task Views group on the View tab.

  2. In the table, select the number of the task you want to inactivate.

  3. Click Task, and then in the Schedule group, click Inactivate.

    Inactivate button in the Schedule group of the Task tab.

    The inactive task stays in the task list, but the text is grayed out and has a line through it.

To reactivate a task, select the inactive task and then click Inactivate.

Inactivated vs. completed tasks

Inactivation is not a good way to archive completed tasks, because it could have unexpected effects on the remaining schedule.

Instead, mark the tasks as completed. Select the task and click Task. In the Schedule group, click 100%.

The Schedule group on the Task tab.

Top of Page

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×