Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

When you print, page breaks appear automatically where content on a sheet "breaks" or continues to the next page. In normal view, they appear as dashed horizontal and vertical lines; in page layout view, they appear as empty spaces between the pages. You can adjust where automatic page breaks occur and add your own page breaks manually. You can also remove manual page breaks, but you cannot remove automatic page breaks. However, you can adjust column widths or margins, or scale the sheet size to fit the content on fewer pages.

Page breaks are displayed in Page Layout View.

View page breaks

To view page breaks using Page Break Preview:

 1. On the status bar, click the Page Break Preview button.

 2. Or, click the View tab, then click the Page Break Preview button.

  Insert a horizontal or vertical manual page break

 1. Do one of the following:

  To insert a

  Do this

  Horizontal page break

  Select the row that is underneath the row where you want the page to break.

  Vertical page break

  Select the column that is to the right of the column where you want the page to break.

 2. On the Page Layout tab, in the Page Setup group, click Breaks, and then click Insert Page Break.

  Options on the Breaks menu

Move a page break

 1. On the View menu, click Page Break Preview.

 2. Rest the pointer on the page break line until the pointer changes to a Horizontal page break handle, and then drag the page break line to a new location.

  Note: When you move an automatic page break, it changes to a manual page break. Manual page breaks are not adjusted automatically.

Remove a manual page break

 1. Do one of the following:

  To remove a

  Do this

  Horizontal page break

  Select the row below the page break.

  Vertical page break

  Select the column to the right of the page break.

 2. On the Page Layout tab, in the Page Setup group, click Breaks, and then click Remove Page Break.

  Options on the Breaks menu

Remove all manual page breaks

 • On the Page Layout tab, in the Page Setup group, click Breaks, and then click Reset All Page Breaks.

  Options on the Breaks menu

View page breaks

After you open the Print dialog box, dashed lines appear on your sheet that indicate where pages will break.

 1. On the File menu, click Print.

  In the Print dialog box, you can view a quick preview of how the pages will print.

 2. Click Cancel.

  Dashed blue lines appear on the sheet.

  Note: To hide the dashed blue lines from sight, on the Excel menu, click Preferences, click View, and then clear the Show page breaks check box.

Insert a horizontal or vertical manual page break

 1. Do one of the following:

  To insert a

  Do this

  Horizontal page break

  Select the row that is underneath the row where you want the page to break.

  Vertical page break

  Select the column that is to the right of the column where you want the page to break.

 2. On the Layout tab, under Page Setup, click Breaks, and then click Insert Page Break.

  Layout tab, Page Setup group

Move a page break

 1. On the View menu, click Normal.

 2. Rest the pointer on the page break line until the pointer changes to a Horizontal page break handle, and then drag the page break line to a new location.

  Note: When you move an automatic page break, it changes to a manual page break. Manual page breaks are not adjusted automatically.

Remove a manual page break

 1. Do one of the following:

  To remove a

  Do this

  Horizontal page break

  Select the row below the page break.

  Vertical page break

  Select the column to the right of the page break.

 2. On the Layout tab, under Page Setup, click Breaks, and then click Remove Page Break.

  Layout tab, Page Setup group

Remove all manual page breaks

 • On the Layout tab, under Page Setup, click Breaks, and then click Reset All Page Breaks.

  Layout tab, Page Setup group

Need more help?

You can always ask an expert in the Excel Tech Community or get support in the Answers community.

See Also

Scale the sheet size for printing

Set page margins

Print part of a sheet

Preview pages before you print

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×