PivotTable theo truyền thống được xây dựng bằng OLAP cube và các nguồn dữ liệu phức tạp khác vốn đã có kết nối phong phú giữa các bảng. Tuy nhiên, trong Excel bảng, bạn có thể tự do nhập nhiều bảng và xây dựng kết nối của riêng bạn giữa các bảng. Mặc dù tính linh hoạt này có hiệu quả nhưng nó cũng làm cho việc kết hợp các dữ liệu không liên quan với nhau trở nên dễ dàng, dẫn đến kết quả lạ.

Bạn đã bao giờ tạo PivotTable như thế này chưa? Bạn dự định tạo phân tích các giao dịch mua hàng theo khu vực nên bạn bỏ một trường số tiền mua vào khu vực Giá trị, rồi bỏ trường khu vực bán hàng vào khu vực Nhãn Cột. Nhưng kết quả không đúng.

Ví dụ về PivotTable

Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách nào?

Vấn đề là các trường bạn đã thêm vào PivotTable có thể nằm trong cùng một sổ làm việc, nhưng các bảng có chứa từng cột không liên quan. Ví dụ: bạn có thể có một bảng liệt kê từng khu vực bán hàng và một bảng khác liệt kê các giao dịch mua hàng cho tất cả các khu vực. Để tạo PivotTable và có được kết quả đúng, bạn cần tạo mối quan hệ giữa hai bảng.

Sau khi bạn tạo mối quan hệ, PivotTable sẽ kết hợp dữ liệu từ bảng mua hàng với danh sách các khu vực chính xác và kết quả sẽ trông như sau:

Ví dụ về PivotTable

Excel 2013 có chứa công nghệ được phát triển bởi Microsoft Research (MSR) để tự động phát hiện và khắc phục các sự cố về quan hệ như thế này.

Đầu trang

Sử dụng tính năng Phát hiện Tự động

Tính năng phát hiện tự động sẽ kiểm tra các trường mới mà bạn thêm vào sổ làm việc có chứa PivotTable. Nếu trường mới không liên quan đến tiêu đề cột và hàng của PivotTable, một thông báo sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo ở đầu PivotTable cho bạn biết rằng có thể cần tới một mối quan hệ. Excel cũng sẽ phân tích dữ liệu mới để tìm các mối quan hệ tiềm năng.

Bạn có thể tiếp tục bỏ qua thông báo và làm việc với PivotTable; tuy nhiên, nếu bạn bấm Tạo, thuật toán sẽ hoạt động và phân tích dữ liệu của bạn. Tùy thuộc vào các giá trị trong dữ liệu mới, kích cỡ và tính phức tạp của PivotTable, cũng như các mối quan hệ mà bạn đã tạo, quy trình này có thể mất vài phút.

Quy trình này bao gồm hai giai đoạn:

  • Phát hiện mối quan hệ. Bạn có thể xem lại danh sách các mối quan hệ được gợi ý khi hoàn thành phân tích. Nếu bạn không hủy bỏ, Excel sẽ tự động tiếp tục đến bước tiếp theo tạo mối quan hệ.

  • Tạo mối quan hệ. Sau khi đã áp dụng các mối quan hệ, một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện và bạn có thể bấm vào nối kết Chi tiết để xem danh sách các mối quan hệ đã được tạo.

Bạn có thể hủy quy trình phát hiện, nhưng bạn không thể hủy quá trình tạo.

Thuật toán MSR tìm kiếm bộ quan hệ "tốt nhất có thể" để kết nối các bảng trong mô hình của bạn. Thuật toán phát hiện tất cả các mối quan hệ có thể có đối với dữ liệu mới, tính đến tên cột, kiểu dữ liệu của cột, giá trị trong cột và các cột nằm trong PivotTable.

Excel đó sẽ chọn mối quan hệ có điểm số 'chất lượng' cao nhất, như được xác định bởi sự quan hệ nội bộ. Để biết thêm thông tin, xem mục Tổng quan về Mối quan hệ và Khắc phục sự cố mối quan hệ.

Nếu tính năng phát hiện tự động không cung cấp cho bạn kết quả chính xác thì bạn có thể chỉnh sửa mối quan hệ, xóa hoặc tạo mối quan hệ mới theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo Mối quan hệ Giữa Hai Bảng hoặc Tạo mối quan hệ trong Dạng xem Sơ đồ

Đầu trang

Hàng Trống trong Bảng Pivot (Thành viên Không xác định)

Vì Một PivotTable tập hợp các bảng dữ liệu liên quan, nếu bất kỳ bảng nào chứa dữ liệu không thể liên quan bằng khóa hoặc bằng một giá trị khớp, dữ liệu đó phải được xử lý theo cách nào đó. Trong cơ sở dữ liệu đa chiều, cách xử lý dữ liệu không khớp là bằng cách gán tất cả các hàng không có giá trị khớp cho phần tử Không xác định. Trong PivotTable, thành viên không xác định xuất hiện dưới dạng đầu đề trống.

Ví dụ: nếu bạn tạo Pivot Table để nhóm các doanh số theo cửa hàng, nhưng một số bản ghi trong bảng bán hàng không có tên cửa hàng được liệt kê, tất cả các bản ghi không có tên cửa hàng hợp lệ sẽ được nhóm lại với nhau.

Nếu bạn kết thúc với hàng trống, bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể xác định một mối quan hệ bảng hoạt động, có thể bằng cách tạo một chuỗi các mối quan hệ giữa nhiều bảng hoặc bạn có thể loại bỏ các trường khỏi PivotTable làm cho các hàng trống xảy ra.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×