Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể đặt một số vuông Excelvớihàm nguồn, được thể hiện bằng biểu tượng carat ^. Dùng công thức =N^2,trong đó N là số hoặc giá trị của ô bạn muốn hình vuông. Công thức này có thể được sử dụng nhiều lần trong toàn bộ một trang tính.

Bình phương một số trong ô của chính nó

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào bên trong một ô trên trang tính của bạn.

 2. Nhập =N^2 vào ô, trong đó N là số bạn muốn hình vuông. Ví dụ, để chèn hình vuông 5 vào ô A1, hãy nhập =5^2 vào ô.  

  Công thức nằm trong ô.
 3. Nhấn Enter để xem kết quả.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào một ô khác để xem kết quả bình phương.

  Kết quả bình phương nằm trong ô.

Bình phương một số trong một ô khác

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào bên trong một ô và nhập số bạn muốn hình vuông.

 2. Chọn một ô trống khác trong trang tính.

 3. Nhập =N^2 vào ô trống, trong đó N là một tham chiếu ô có chứa giá trị số bạn muốn hình vuông. Ví dụ, để hiển thị bình phương của giá trị trong ô A1 vào ô B1, nhập =A1^2 vào ô B1.

 4. Nhấn Enter để xem kết quả.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Di chuyển hoặc sao chép ô, hàng hoặc cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×