Di chuyển hoặc sao chép ô, hàng và cột

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép mọi dữ liệu chứa trong các hàng và cột đó, bao gồm công thức và các giá trị kết quả, chú thích, định dạng ô cũng như các ô ẩn.

Nếu ô chứa công thức, các giá tham chiếu ô không được điều chỉnh. Do đó, nội dung của ô đã di chuyển hoặc sao chép và trong mọi ô trỏ tới chúng có thể hiển thị ô #REF! . Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ phải điều chỉnh thủ công các tham chiếu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Phát hiện lỗi trong công thức

Bạn có thể sử dụng lệnh Cắt hoặc lệnh Sao chép để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột đã chọn nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép các ô đó bằng cách sử dụng chuột.

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển hoặc sao chép ô:

 1. Chọn ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Cắt Ảnh nút .

   Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

   Phím tắt Nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép Ảnh nút .

   Phím tắt: Nhấn CTRL+C.

 3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

  • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

   Lưu ý: Nếu bạn bấm vào Dán Ảnh nút trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm (hoặc nhấn CTRL+V) thay vì bấm vào lệnh trên menu lối tắt, bạn sẽ thay thế nội dung hiện có của các ô đích.

Di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột bằng cách sử dụng chuột

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, hãy nhấn giữ phím CTRL, đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột trở thành con trỏ sao chép Con trỏ sao chép , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

   Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ phím CTRL trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả phím CTRL trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

  Khi bạn sử dụng chuột để chèn hàng hoặc cột đã sao chép hoặc cắt, nội dung hiện có của các ô đích sẽ được thay thế. Để chèn hàng và cột đã sao chép hoặc cắt mà không thay thế nội dung hiện có, bạn cần bấm chuột phải vào hàng hoặc cột bên dưới hay bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi bấm vào Chèn Các Ô Đã cắt hoặc Chèn Các ô Đã sao chép.

  Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

Di chuyển hoặc sao chép ô

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ vào viền của ô hoặc dải ô bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ trở thành hình Con trỏ hình bàn tay , hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển ô

Kéo các ô đến một vị trí khác.

Sao chép ô

Nhấn và giữ OPTION, rồi kéo các ô đến một vị trí khác.

Lưu ý: Khi bạn kéo hoặc dán ô vào vị trí mới, nếu có dữ liệu đã có trước ở vị trí đó, Excel sẽ ghi đè dữ liệu gốc.

Di chuyển hoặc sao chép hàng hoặc cột

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ vào viền của ô hoặc dải ô bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ trở thành hình Con trỏ hình bàn tay , hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để

Thực hiện như sau

Di chuyển hàng hoặc cột

Kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Sao chép hàng hoặc cột

Nhấn và giữ OPTION, rồi kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

Di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa các hàng hoặc cột hiện có

Nhấn giữ SHIFT và kéo hàng hoặc cột của bạn giữa các hàng hoặc cột hiện có. Excel tạo khoảng trống cho hàng hoặc cột mới.

Chuyển đổi cột thành hàng hoặc hàng thành cột

 1. Sao chép hàng hoặc cột mà bạn muốn hoán đổi.

 2. Chọn ô đích (ô đầu tiên của hàng hoặc cột mà bạn muốn dán dữ liệu) cho các hàng hoặc cột bạn đang hoán đổi.

 3. Trên tab Trang đầu, bên dưới Chỉnh sửa, bấm vào mũi tênbên cạnh Dán , rồi bấm vào Hoán đổi.

  Tab Nhà, nhóm Sửa

  Lưu ý: Các cột và hàng không thể chồng lấp lên nhau. Ví dụ: nếu bạn chọn các giá trị trong Cột C và cố gắng dán chúng vào một hàng chồng lên Cột C, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi. Khu vực đích của cột hoặc hàng đã dán phải nằm ngoài các giá trị gốc.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa ô, hàng, cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×