Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 năm 2010

Nội dung

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu được các thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các sản phẩm Microsoft Lync và phụ lục này.

Lưu trữ

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng lưu trữ cho phép người quản trị của bạn lưu trữ các hội thoại nhắn tin tức thời (IM), hoạt động và nội dung cuộc họp, cũng như các đặc điểm sử dụng, chẳng hạn như đăng nhập người dùng và bắt đầu hội thoại và gia nhập.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tính năng lưu trữ lưu trữ nội dung của hội thoại IM và thông tin về việc sử dụng nhắn tin tức thời của bạn trên máy chủ mà người quản trị của bạn cấu hình. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị của bạn có thể dùng thông tin này để quản trị việc doanh nghiệp của bạn sử dụng Microsoft Lync 2010 Attendant.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng lưu trữ được tắt theo mặc định và phải được người quản trị doanh nghiệp bật. Bạn nên xem lại chính sách sử dụng và giám sát dữ liệu của công ty để xác định xem tính năng lưu trữ có thể được bật hay không.

Dịch vụ Thử Âm thanh

Tác dụng của Tính năng này: Nút Kiểm tra Chất lượng Cuộc gọi cho phép bạn thực hiện cuộc gọi thử nghiệm Microsoft® Lync 2010 Attendant để bạn có thể kiểm tra chất lượng thoại của cuộc gọi. Nó cho phép bạn nghe âm thanh của bạn như thế nào trong một cuộc gọi thực sự. Khi bạn thực hiện một cuộc gọi thử, Dịch vụ Thử Âm thanh sẽ nhắc bạn ghi lại đoạn thoại mẫu sau một tiếng bíp. Mẫu giọng nói của bạn sẽ được ghi lại trong một khoảng thời gian xác định trước (ví dụ 5 giây) và sau đó được phát lại cho bạn. Nếu mạng không tối ưu, hoặc nếu bạn không có thiết lập thiết bị tốt, bạn sẽ phát hiện thấy điều này từ tính năng phát lại bản ghi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu bạn thực hiện một cuộc gọi thử, Dịch vụ Thử Âm thanh sẽ ghi lại đoạn thoại mẫu của bạn sau khi được nhắc. Các mẫu thoại sẽ bị xóa sau khi bạn kết thúc cuộc gọi. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Đoạn thoại mẫu dành cho riêng bạn để kiểm tra âm thanh của bạn trong cuộc gọi thực và cho bạn biết rằng thiết bị của bạn được thiết lập đúng cách và sẵn sàng để thực hiện cuộc gọi. Người dùng có thể nghe đoạn thoại được ghi lại này để xác định xem họ đã sẵn sàng thực hiện cuộc gọi thực tế hay chưa bằng cách xác minh rằng thiết bị của họ đang hoạt động đúng cách và âm thanh đang được kết xuất đúng cách.

Lựa chọn/Điều khiển: Nếu bạn không muốn ghi lại đoạn thoại mẫu, bạn có thể chọn không thực hiện cuộc gọi thử này. Bạn có thể thực hiện một cuộc gọi thử như sau:

 1. Trên Thanh Menu, bấm vào biểu tượng Thiết bị Âm thanh.

 2. Bấm Kiểm tra Chất lượng Cuộc gọi và làm theo hướng dẫn.

Nhật ký Cuộc gọi

Tác dụng của Tính năng này: Nhật ký Cuộc gọi cho phép bạn lưu trữ bản ghi cuộc gọi thoại do Attendant xử lý trong thư mục Microsoft Outlook của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về cuộc gọi thoại của bạn, chẳng hạn như thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời lượng và người dự cuộc gọi sẽ được lưu trữ trong thư mục Lịch sử Hội thoại Outlook của bạn. Nhật ký Cuộc gọi không lưu trữ nội dung cuộc gọi của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem lại lịch sử cuộc gọi thoại của mình.

Lựa chọn/Điều khiển: Nhật ký Cuộc gọi được bật theo mặc định. Nếu người quản trị của bạn không vô hiệu hóa khả năng kiểm soát Nhật ký Cuộc gọi, bạn có thể thay đổi thiết đặt của mình bằng cách thực hiện các bước sau đây:

 1. Từ biểu tượng Thanh Menu , hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab Cá nhân, bỏ chọn hộp kiểm Lưu nhật ký cuộc gọi của tôi Outlook lịch sử Hội thoại.

 3. Bấm OK.

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Tác dụng của Tính năng này: Tính Client-Side Ghi nhật ký cho phép bạn ghi nhật ký thông tin về việc sử dụng Attendant trên máy tính, trong hồ sơ người dùng của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để khắc phục các sự cố với Attendant mà bạn có thể gặp phải.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu bạn hoặc người quản trị của bạn bật tính năng Ghi nhật ký Client-Side, các thông tin như sau đây sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn: chủ đề cuộc họp, vị trí, thư giao thức khởi tạo phiên (SIP), phản hồi các hội thoại Attendant của bạn, thông tin về người gửi và người nhận của mỗi thư Attendant, tuyến đường mà thư đã thực hiện, danh sách Liên hệ của bạn, và thông tin hiện diện của bạn. Nội dung cuộc hội thoại Attendant của bạn không được lưu trữ. Không có Thông tin nào được tự động gửi cho Microsoft, nhưng bạn có thể chọn gửi chúng theo cách thủ công.

Sử dụng Thông tin: Nhật ký phía máy khách có thể được sử dụng để khắc phục sự cố các vấn đề của Attendant.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính Client-Side Ghi nhật ký được tắt theo mặc định và phải được người quản trị doanh nghiệp bật. Nếu người quản trị của bạn không tắt khả năng kiểm soát ghi nhật ký của bạn, bạn có thể thay đổi thiết đặt của mình bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Từ biểu tượng Thanh Menu , hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab Chung, chọn hộp kiểm Bật ghi nhật ký trong Attendantvà Bật ghi nhật ký Windows kiện cho Người dự.

 3. Bấm OK.

Nhận dạng đối tượng gọi trong Bảng phân công Cuộc họp

Tác dụng của Tính năng này: Danh sách người dự (danh sách người dự) hiển thị danh sách tất cả người dự trong cuộc họp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi bạn quay số vào cuộc gọi hội thảo, số điện thoại mà bạn đang gọi từ đó (ID người gọi của bạn) sẽ được hiển thị cho tất cả người dự. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Những người trong cuộc họp có thể sử dụng thông tin này để phân biệt giữa những người dự khác nhau đã gia nhập cuộc họp qua điện thoại.

Lựa chọn/Điều khiển: Nhận dạng đối tượng gọi được hiển thị theo mặc định và được truy xuất từ công ty điện thoại. Bạn có thể chọn không chia sẻ số điện thoại của mình bằng cách chặn nhận dạng đối tượng gọi khi bạn thực hiện cuộc gọi điện thoại.

 • Để chặn nhận dạng đối tượng gọi vĩnh viễn, hãy liên hệ với công ty điện thoại địa phương của bạn.

Nếu chức năng này sẵn dùng trong khu vực của bạn, bạn có thể nhập mã đặc biệt trước khi quay số điện thoại để chặn nhận dạng đối tượng gọi cho một cuộc gọi duy nhất. Vui lòng liên hệ với công ty điện thoại địa điểm của bạn để được hướng dẫn.

Thẻ Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thẻ liên hệ thu thập thông tin tĩnh và linh động về những người khác trong doanh nghiệp của bạn và hiển thị thông tin đó trong Attendant và cho các liên hệ trong các phiên bản gần đây của Outlook. Thẻ liên hệ cung cấp các hành động một lần bấm để gửi email, gọi điện, nhắn tin tức thời và lên lịch cuộc họp, trong số các hành động khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin tĩnh trong thẻ liên hệ được thu thập từ danh bạ công ty của doanh nghiệp (chẳng hạn như Dịch vụ miền danh mục hiện hoạt) và được chia sẻ với người khác thông qua Lync Server 2010. Bạn có thể nhập thông tin động được thu thập, chẳng hạn như số điện thoại và hiện diện, rồi chia sẻ với người khác thông qua Lync Server 2010. Thông tin rảnh/bận trên lịch được hiển thị trên thẻ được truy xuất từ Microsoft Exchange Server. Thông tin vị trí được hiển thị trên thẻ liên hệ được truy xuất như mô tả trong phần Địa điểm. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin thẻ liên hệ được hiển thị để bạn có thể chia sẻ thông tin liên hệ của mình với người khác.

Lựa chọn/Điều khiển:

Bạn có các tùy chọn điều khiển sau đây:

Quan hệ Bảo mật: Bạn có thể chọn đặt các liên hệ cụ thể trong các quan hệ bảo mật khác nhau (Gia đình và Bạn bè, Nhóm làm việc, Đồng nghiệp, Liên hệ Bên ngoài và Liên hệ Bị chặn). Điều này kiểm soát những phần thông tin nào được chia sẻ với những liên hệ nào. Đặt quan hệ bảo mật bằng cách làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào liên hệ.

 2. Bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật.

 3. Bấm vào lựa chọn áp dụng cho cách bạn muốn chia sẻ thông tin của mình.

Thông tin lịch: Bạn có thể kiểm soát "quyền xem thông tin rảnh/bận" từ các Outlook chọn này.

Lịch sử Hội thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lịch sử Hội thoại Của Người dự lấy lịch sử hội thoại của người dùng từ Exchange Server và hiển thị lịch sử hội thoại trong Outlook.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu bạn đã bật tính năng ghi nhật ký Lịch sử Hội thoại, nội dung của hội thoại IM và thống kê về hội thoại của bạn (chẳng hạn như thông tin về ngày tháng, thời gian, thời lượng và người gọi) sẽ được lưu trữ trong tài khoản Exchange của bạn. Nếu tính năng ghi nhật ký lịch sử hội thoại bị vô hiệu hóa trong Attendant bởi bạn hoặc theo chính sách được xác định bởi người quản trị doanh nghiệp của bạn, thì những mục này sẽ không được thu thập hoặc hiển thị. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tổng đài hiển thị thông tin này trong Outlook, cho phép người dùng xem và tiếp tục các cuộc hội thoại trước đây của họ. Nó cũng hiển thị tóm tắt các cuộc hội thoại trong menu chính của Attendant.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn có thể tắt tính năng ghi nhật ký hội thoại IM, cuộc gọi hoặc cả hai. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này như sau:

 1. Từ biểu tượng Thanh Menu , hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab Cá nhân, chọn hộp kiểm Lưu hội thoại IM của tôi Outlook thư mục Lịch sử Hội thoại.

 3. Bấm OK.

Nếu bạn bật Lịch sử Hội thoại, bạn nên thông báo cho mọi người rằng bạn liên lạc với hội thoại IM của họ sẽ được lưu.

Tính năng Hồ sơ Tùy chỉnh

Tác dụng của Những Tính năng này: Các Tính năng Hồ sơ Tùy chỉnh sau đây cho phép bạn tùy chỉnh việc sử dụng Attendant:

 • Tìm kiếm Gần đây nhất lưu trữ tìm kiếm gần đây nhất được nhập trong Attendant, cho phép truy nhập nhanh hơn vào thông tin này trong tương lai.

 • Hội thoại Gần đây hiển thị danh sách các hội thoại mà Attendant đã xử lý gần đây, cho phép truy nhập nhanh hơn vào thông tin này trong tương lai.

 • Các Số được Nhập Thường xuyên lưu trữ các số bạn chọn, cho phép truy nhập nhanh hơn vào thông tin này trong tương lai.

 • Thể loại Liên hệ và Chú thích hiển thị các ghi chú và nhiệm vụ thể loại tùy chỉnh cho các liên hệ của bạn, cho phép bạn dễ dàng xác định tầm quan trọng của liên hệ khi nhận được cuộc hội thoại được chuyển tiếp.

 • Mẫu Hội thoại lưu trữ ngôn ngữ thường dùng từ hội thoại IM của bạn trong mẫu, cho phép bạn bắt đầu hội thoại IM mới nhanh hơn bằng cách chọn một trong các mẫu này.

 • Mẫu Hội thảo lưu trữ các thiết đặt cấu hình thường dùng từ hội thảo của bạn trong mẫu, cho phép bạn bắt đầu hội thảo mới nhanh hơn bằng cách chọn một trong các mẫu này.

 • Cấu hình Dạng xem Ô cho phép bạn thay đổi cách hiển thị thẻ liên hệ.

 • Đơn hàng Nhóm Phân phối cho phép bạn thay đổi thứ tự hiển thị các nhóm phân phối tùy chỉnh.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tính năng Hồ sơ Tùy chỉnh lưu trữ thông tin sử dụng Attendant, tùy chọn và mẫu trong hồ sơ người Windows bạn trên máy tính của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dùng thông tin Tính năng Hồ sơ Tùy chỉnh để tùy chỉnh việc bạn dùng Attendant. Nếu bạn chia sẻ một tài khoản Windows với người dùng Attendant khác, bạn và những người dùng khác chia sẻ thiết đặt Tính năng Hồ sơ Khách hàng phổ biến. Nếu bạn có tài khoản Attendant khác nhau, thì thông tin đó là riêng biệt và không thể được xem bởi một người có cùng một Windows khoản.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng Hồ sơ Tùy chỉnh được bật theo mặc định và không thể tắt được. Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào Attendant bằng tài khoản Windows duy nhất nếu bạn muốn ngăn người dùng khác xem thông tin sử dụng Attendant, tùy chọn và mẫu của bạn.

Bạn có thể loại bỏ Lịch sử Tìm kiếm được lưu trữ và thông tin trên danh sách Số được Nhập Thường xuyên. Bạn có thể xóa các mục này như sau:

 1. Từ biểu tượng Thanh Menu , hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab Cá nhân , tìm cài đặt Xóa lịch sử tìm kiếm của tôi và các số trong danh sách Số được Nhập Thường xuyên của tôi.

 3. Bấm vào Xóa.

 4. Bấm OK.

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Tác dụng của Tính năng này: Khi được người quản trị doanh nghiệp của bạn cung cấp, Dịch vụ Khẩn cấp cho phép Attendant truyền một địa điểm đến những người phản hồi khẩn cấp khi số dịch vụ khẩn cấp được quay (chẳng hạn như 911 tại Hoa Kỳ). Người quản trị doanh nghiệp của bạn có thể giới hạn khả năng gọi khẩn cấp tới địa điểm làm việc của bạn để bạn nên kiểm tra với người quản trị của mình để biết thông tin về mức độ khả dụng của chức năng gọi khẩn cấp. Khi được bật, thông tin địa điểm được truyền tới nhân viên dịch vụ khẩn cấp là vị trí mà người quản trị doanh nghiệp của bạn đã gán cho địa điểm của bạn (ví dụ như số văn phòng của bạn) và đã nhập vào cơ sở dữ liệu địa điểm. Nếu bạn quay số dịch vụ khẩn cấp trong khi đang sử dụng Attendant bằng kết nối Internet không dây, trong khi bạn vẫn đang ở địa điểm làm việc của mình, thông tin địa điểm được truyền đến những người phản hồi khẩn cấp sẽ chỉ là một vị trí gần đúng vì nó sẽ là vị trí của điểm cuối không dây cụ thể mà máy tính của bạn đang liên lạc. Hơn nữa, thông tin vị trí của điểm cuối không dây đó được người quản trị doanh nghiệp của bạn nhập thủ công và do đó, thông tin địa điểm được truyền đến nhân viên dịch vụ khẩn cấp có thể không phải là vị trí thực sự của bạn. Để hoạt động đầy đủ chức năng, tính năng này yêu cầu doanh nghiệp của bạn duy trì dịch vụ định tuyến được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp được chứng nhận và dịch vụ chỉ sẵn dùng trong phạm vi Hoa Kỳ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin địa điểm do Attendant thu thập được xác định bởi thông tin địa điểm tự động điền bởi Máy chủ Thông tin Địa điểm. Thông tin này được lưu trữ trong bộ nhớ trên máy tính của bạn, vì vậy khi nhập một số dịch vụ khẩn cấp, thông tin địa điểm này sẽ được truyền cùng với cuộc gọi với mục đích định tuyến đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và cung cấp địa điểm gần đúng của bạn. Đối với cuộc gọi khẩn cấp, bản ghi chi tiết cuộc gọi sẽ chứa thông tin địa điểm của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa điểm được dùng để định tuyến cuộc gọi đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và để điều vận những người trả lời khẩn cấp. Thông tin này cũng có thể được gửi đến bộ phận an ninh của doanh nghiệp dưới dạng thông báo cùng với thông tin địa điểm và thông tin gọi lại của người gọi.

Lựa chọn/Điều khiển:

Tính năng này được tắt theo mặc định và phải được bật bởi người quản trị doanh nghiệp của bạn. Kiểm tra với người quản trị của doanh nghiệp của bạn để xác định xem liệu tính năng này đã được bật hay chưa. Bạn không thể kiểm soát xem địa điểm đã được thu nhận tự động hoặc truyền đi tới người điều phối khẩn cấp hay chưa khi cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện.

Tuy nhiên, nếu một địa điểm không được mua tự động, bạn sẽ được thông báo để liên hệ với người quản trị của bạn để đặt cấu hình đúng vị trí. Bạn có thể xác nhận thông tin vị trí hiện tại như sau:

 1. Từ biểu tượng Thanh Menu , hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab Cá nhân , tìm nhóm Vị trí và xem vị trí của bạn.

 3. Bấm OK.

Quay số ra trong cuộc họp

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng này cho phép người dùng Attendant hiện đang có mặt trong cuộc họp có thể thêm số PSTN vào cuộc họp video âm thanh (AV) hiện có.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi người dùng PSTN đang được mời tham dự cuộc họp AV nhận được cuộc gọi, họ sẽ nhận được nhận dạng đối tượng gọi của người tổ chức cuộc họp AV (và không nhất thiết phải nhận dạng đối tượng gọi của bên thêm họ vào cuộc họp). Ngay khi người dùng PSTN trả lời điện thoại, họ sẽ ngay lập tức được tham gia vào cuộc họp.

Sử dụng Thông tin:

Nhận dạng đối tượng gọi của người tổ chức được gửi đến người dùng PSTN đang được mời vào cuộc họp.

Lựa chọn/Điều khiển:

Tính năng này không có quyền kiểm soát của người quản trị doanh nghiệp hoặc người dùng. Nếu có thể, trước khi thêm người dùng PSTN, bạn có thể gửi một tin nhắn tức thời hoặc email đến người dùng PSTN để hỏi xem liệu họ có muốn tham gia cuộc họp AV để họ biết được những gì đang xảy ra hay không. Người dùng PSTN có thể chọn không chấp nhận cuộc gọi.

Bổ trợ Họp Trực tuyến cho Outlook

Tác dụng của Tính năng này: Đây là một Outlook bổ trợ mới được cài đặt với Attendant và cho phép người dùng lên lịch và tùy chỉnh các cuộc họp trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi:

 • Tên người tổ chức

 • Tên người dự

 • Tên diễn giả

 • Danh sách địa chỉ email

 • Chủ đề của cuộc họp và các thông tin khác về cuộc họp (chẳng hạn như thời gian bắt đầu/kết thúc, ID hội thảo, mã truyền và thông tin tổng đài tự động hội thảo/ nhà cung cấp hội thảo âm thanh cho người dùng)

 • Tất cả địa chỉ proxy cho trong Microsoft Exchange (địa chỉ X400-X500, địa chỉ Exchange Unified Messaging (UM) và SIP và URI điện thoại/thư thoại Exchange UM)

 • Thông tin về địa điểm cuộc họp

Sử dụng Thông tin: Thông tin chỉ được dùng để lên lịch cuộc họp và ghi nhật ký liên quan như được mô tả Client-Side ghi nhật ký. Để lên lịch, thông tin được xử lý trong bộ nhớ và được lưu trữ trong sổ đăng ký của máy tính cục bộ của bạn để truy cập nhanh.

Lưu ý:  Thông tin này được chia sẻ với API được Quản lý của Microsoft Lync 2010 và Lync Server.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng ghi nhật ký thông tin cá nhân được tắt theo mặc định. Với sự trợ giúp từ người quản trị doanh nghiệp, bạn có thể cập nhật sổ đăng ký để cho phép ghi nhật ký nâng cao trên máy tính của bạn.

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng này cho phép bạn truy nhập thông tin được phát hành về những người dùng khác (từ cả trong và ngoài tổ chức của bạn) và cung cấp cho người dùng khác quyền truy nhập vào thông tin được phát hành về bạn, chẳng hạn như trạng thái, chức danh, số điện thoại, vị trí và ghi chú. Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình tích hợp với Outlook và Exchange để bạn sẽ hiển thị thông báo văn phòng và các thông tin trạng thái khác (ví dụ, khi bạn đã lên lịch cuộc họp trong Outlook của bạn).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi:: Bạn hãy dùng địa chỉ và mật khẩu đăng nhập để kết nối Lync Server. Bạn và người quản trị của bạn có thể phát hành thông tin về trạng thái hiện diện và thông tin liên hệ của bạn sẽ được liên kết với đăng nhập của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Những người dùng và chương trình Microsoft Lync 2010 và Attendant khác sẽ có thể truy nhập thông tin hiện diện và liên hệ của bạn để xác định trạng thái và thông tin đã phát hành của bạn để có thể liên lạc tốt hơn với bạn.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn có thể chọn thông tin nào được phát hành về bạn. Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình thông tin được phát hành thay mặt bạn. Nếu người quản trị của bạn không tắt khả năng kiểm soát thông tin được phát hành của bạn, bạn có thể thay đổi cài đặt của mình bất cứ lúc nào bằng cách làm như sau:

 1. Từ biểu tượng Thanh Menu , hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab Điện thoại , xem thông tin về số điện thoại mà người quản trị của bạn đã phát hành. Bạn cũng có thể nhập thêm số và đưa ra quyết định về nội dung cần phát hành cho người dùng khác.

 3. Bấm OK.

Để thay đổi thông tin đăng nhập của bạn, hãy làm như sau:

 1. Nếu bạn đã đăng nhập vào Attendant, trước tiên hãy đăng xuất.

 2. Trên màn hình Đăng nhập, nhập địa chỉ đăng nhập của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng Cài đặt kết Thay đổi để nhập thủ công tên máy chủ cần kết nối.

 3. Bấm Đăng nhập.

Bạn cũng có thể thiết lập quan hệ bảo mật để chỉ định những gì mỗi người dùng có thể nhìn thấy liên quan đến mức độ hiện diện và thông tin của bạn. Để thực hiện điều này:

 1. Bấm chuột phải vào một liên hệ.

 2. Bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật.

 3. Chọn mức truy nhập thích hợp cho người dùng.

Chế độ Bảo mật

Tác dụng của Tính năng này: Chế độ Quyền riêng tư là một thiết đặt cho phép bạn chia sẻ thông tin hiện diện của mình (chẳng hạn như Sẵn sàng, Bận, Không Làm Phiền, v.v.) chỉ với các liên hệ được liệt kê trong danh sách Liên hệ của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bật Chế độ Quyền riêng tư sẽ đưa Attendant vào chế độ mà trong đó bạn có thể chuyển đổi thiết đặt người dùng sao cho thông tin hiện diện của bạn chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thiết đặt của chế độ này xác định cách chia sẻ dữ liệu hiện diện.

Lựa chọn/Điều khiển: Nếu Chế độ Tiêu chuẩn được bật trên máy chủ thông qua thiết đặt người quản trị, bạn không thể thay đổi sang Chế độ Quyền riêng tư.

Ghi

Tác dụng của tính năng này:

Tính năng này cho phép người tổ chức và/hoặc diễn giả ghi lại tất cả các khía cạnh của phiên Lync 2010 bao gồm những người đã tham dự cuộc họp, âm thanh, video và nội dung, chẳng hạn như hội thoại IM, chia sẻ chương trình, bản trình bày Microsoft PowerPoint, bản phân phát và bảng trắng. Khi người tổ chức hoặc diễn giả khác tạm dừng hoặc dừng ghi âm của họ, các bản ghi khác đang diễn ra không bị ảnh hưởng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi:

Nếu diễn giả chọn ghi, bản ghi sẽ được lưu vào máy tính của họ. Các tệp video bổ sung được tạo từ bản ghi được lưu vào máy tính cục bộ của diễn giả theo mặc định nhưng cũng có thể được lưu vào một máy tính khác nếu được chỉ định bởi diễn giả đang ghi. Khi người dùng tải nội dung lên một cuộc họp, quyền sẽ được cấp để thêm nội dung đó vào bản ghi mà những người dùng đó hoặc những người dùng khác tạo.

Nếu xảy ra lỗi trong giai đoạn xuất bản của bản ghi, dữ liệu được chụp ở trạng thái tạm dừng ghi có thể vô tình được đưa vào bản ghi. Nếu bất kỳ phần nào của giai đoạn xuất bản gặp lỗi (Xem phần Trình quản lý Ghi để biết về trạng thái "Cảnh báo.."), thì bạn không nên phân phối các bản ghi cho những người khác ngay cả khi chúng có thể được phát lại ở một số dạng thức.

Sử dụng Thông tin:

Bất kỳ ai có quyền truy nhập vào vị trí lưu bản ghi cũng có thể phát bản ghi.

Lựa chọn/Điều khiển:

Theo mặc định, khả năng ghi bị tắt và phải được người quản trị doanh nghiệp bật. Nếu tính năng này được bật, bất kỳ diễn giả nào trong số các diễn giả cuộc họp đều có thể bắt đầu ghi. Khi diễn giả bật ghi, một thông báo cho biết một bản ghi đã bắt đầu sẽ phát cho người dự với các máy khách và thiết bị tương thích. Những người dùng tham gia vào phiên đã ghi bằng cách sử dụng bất kỳ máy khách hoặc thiết bị nào sau đây không tương thích sẽ được ghi lại nhưng sẽ không nhận được thông báo ghi.

Máy khách không tương thích bao gồm:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Thiết bị không tương thích bao gồm:

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng Này: Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm có ba tính năng chính:

 • Phối tìm kiếm – Tính năng này phối danh sách Địa chỉ Toàn cầu của bạn (GAL) với các liên hệ Outlook cá nhân của bạn để khi bạn tìm kiếm một liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập duy nhất trong kết quả tìm kiếm.

 • Phối liên hệ – Tính năng này tổng hợp thông tin liên hệ giữa các mục nhập của Outlook và GAL dựa trên các email và/hoặc mã định danh đăng nhập khớp nhau. Khi một kết quả khớp được xác định, Lync sẽ tổng hợp dữ liệu từ ba nguồn dữ liệu (Outlook, GAL và hiện diện). Dữ liệu tổng hợp này được hiển thị trên nhiều cấu phần giao diện người dùng, bao gồm kết quả tìm kiếm, danh sách Liên hệ của bạn và thẻ liên hệ.

 • Tạo liên hệ Outlook cho các liên hệ Lync (đồng bộ hóa liên hệ) – Lync sẽ tạo liên hệ Outlook cho tất cả các liên hệ của người dùng trong thư mục liên hệ mặc định, nếu người dùng có Microsoft Exchange Server 2010 hoặc hộp thư phiên bản mới hơn. Nhờ có liên hệ Outlook cho mọi liên hệ Lync, người dùng có thể truy nhập thông tin liên hệ Lync từ Outlook, Outlook Web Access và các thiết bị di động có đồng bộ hóa liên hệ với Exchange.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tổng hợp thông tin liên hệ từ hiện diện, Thư mục Hoạt động Outlook. Thông tin này được sử dụng nội bộ bởi Attendant trong doanh nghiệp của bạn. Khi tạo liên Outlook, Attendant sẽ ghi thông tin liên hệ, Active Directory và Outlook hiện diện vào Exchange. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin liên hệ từ hiện diện, Thư mục Hoạt động và Outlook được hiển thị trong giao diện người dùng Attendant (Danh sách liên hệ, thẻ liên hệ, kết quả tìm kiếm, v.v.). Thông tin này cũng có thể được ghi vào Exchange bằng chức năng đồng bộ hóa liên hệ (mục thứ ba trong danh sách trước).

Lựa chọn/Điều khiển:

Thiết đặt đồng bộ hóa được kiểm soát bởi các chính sách do người quản trị doanh nghiệp của bạn đặt.

Cải thiện Chất lượng Thoại

Tác dụng của Tính năng này: Tổng đài cung cấp thông báo để giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc gọi của mình nếu nó phát hiện thấy vấn đề về thiết bị, mạng hoặc máy tính trong cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu thiết lập thiết bị của bạn làm cho âm thanh trong cuộc gọi kém hơn (ví dụ: âm thanh dội lại hoặc tiếng ồn), Attendant sẽ thông báo cho bạn và cũng sẽ thông báo cho người khác trong cuộc gọi rằng chất lượng của cuộc gọi đang bị xuống cấp do thiết lập thiết bị ở phần cuối của bạn. Những mục khác chỉ được hiển thị thông báo rằng bạn đang sử dụng thiết bị gây ra chất lượng âm thanh kém. Họ không biết bạn đang dùng loại thiết bị nào. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được gửi đến những người khác trong cuộc gọi sẽ giúp họ cải thiện chất lượng của cuộc gọi. Ví dụ, diễn giả có thể tắt tiếng đường dây của bạn nếu bạn chỉ cần nghe trong cuộc gọi đó.

Lựa chọn/Điều khiển: Tổng đài không cho phép bạn tắt thông báo chất lượng cuộc gọi.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×