Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hàm PY để truy nhập Python trong Excel từ lưới Microsoft 365 Excel.  

Quan trọng: Sau khi nhập =PY vào ô và chọn hàm PY từ menu Tự động Hoàn tất, trải nghiệm chỉnh sửa ô sẽ chuyển thành trình soạn thảo Python. Để tìm hiểu thêm, xem mục Giới thiệu về Python trong Excelvà Bắt đầu với Python trong Excel

Cú pháp 

Hàm PY chạy mã Python trên thời gian chạy Microsoft Cloud an toàn. Kết quả được trả về dưới dạng đối tượng Python hoặc giá trị Excel. 

=PY(python_code,return_type) 

Tranh luận

Mô tả

python_code

(bắt buộc)

Mã Python để chạy trên thời gian chạy Microsoft Cloud an toàn. Phải là văn bản tĩnh.

return_type

(bắt buộc)

Chỉ định loại trả lại mong muốn. Phải là số tĩnh 0 hoặc 1. 

  • 0 cho biết giá trị Excel.

  • 1 chỉ báo đối tượng Python.

Tham chiếu Excel 

Mã Python có thể tham chiếu các giá trị trong Excel bằng cách sử dụng hàm Python tùy xl().  

Hàmxl()hỗ trợ tham chiếu đến các đối tượng Excel sau đây.

  • Phạm vi

  • Tên

  • Bảng

  • Power Query nối

Hàm xl() hỗ trợ đối số headers tùy chọn. Đối số tiêu đề chỉ rõ hàng đầu tiên có đầu đề hay không. Ví dụ, chỉ xl("A1:Z10", headers=True)rằng các ô A1:Z1 là tiêu đề. 

Chú thích 

  • Không thể dùng hàm PY với bất kỳ hàm Excel nào khác. Nếu được sử dụng với các hàm khác, bạn không thể nhập công thức.

  • Hàm PY có thể hiển thị bằng hàm FORMULATEXT và được viết và đọc bằng các phần bổ trợ.

  • Cả tham python_codereturn_type đều phải tĩnh.

Ví dụ 

Ví dụ 1 sử dụng toán tử dấu cộng Python để tạo "Hello World" từ 3 phân đoạn văn bản. 

=PY('Hello' + ' ' + 'World',0) 

 ——————————————————————————— 

Ví dụ 2 dùng hàm xl() để lấy dữ liệu từ Table1 và trả về kết quả dưới dạng đối tượng Python. 

=PY("xl(""Table1[#All]"", headers=True)",1) 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×