Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Xem danh sách người dự và số lượng

Để xem người dự nhóm:

 • Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

  • Tên của tất cả người dự được hiển thị trong danh sách Người dự.

  • Số lượng người dự trong nhóm được hiển thị trực tiếp bên dưới tên nhóm.

  • Nếu nhóm chứa các nhóm con, thì số lượng nhóm con sẽ hiển thị. Ngoài ra, người quản trị có thể chọn các nhóm con để xem danh sách người dự nhóm con.

Loại bỏ mọi người khỏi nhóm

Để loại bỏ một người khỏi nhóm:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Trong danh sách Người dự, hãy gõ nhẹ vào tên của người mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Gõ nhẹ Loại bỏ Khỏi Nhóm.

 4. Người bị xóa sẽ không thể tham gia nhóm trừ khi được người quản trị thêm lại.

  Lưu ý: Chỉ người quản trị mới có thể loại bỏ mọi người. Nếu một người được loại bỏ khỏi một nhóm tổ chức, dữ liệu nhóm của người đó có thể bị xóa.

Gán hoặc loại bỏ vai trò quản trị cho người khác

Người quản trị có thể chọn đặt bất kỳ thành viên nào khác làm người quản trị của nhóm.

Để gán vai trò quản trị cho một người trong nhóm:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Trong danh sách Người dự, hãy gõ nhẹ vào tên của người mà bạn muốn đặt làm người quản trị của nhóm.

 3. Nhấn vào Tạo Quản trị.

Để loại bỏ vai trò quản trị khỏi một người trong nhóm:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Trong danh sách Người dự, nhấn vào tên của người mà bạn muốn loại bỏ vai trò quản trị.

 3. nhẹ vào Loại bỏ Dưới Quản trị.

Rời khỏi nhóm

Bạn có thể rời khỏi nhóm Kaizala bất cứ lúc nào. Nếu bạn là người quản trị duy nhất, bạn phải tăng cấp một người nào đó lên người quản trị trước khi rời khỏi. Rời khỏi nhóm sẽ xóa lịch sử trò chuyện của bạn.

Để rời khỏi nhóm:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Xem thêm Hình ảnh biểu tượng Xem thêm trong Kaizala, rồi nhấn vào Rời khỏi.

Tắt hoặc bật tiếng âm thanh một nhóm

Bạn có thể tắt tiếng một nhóm để ngừng nhận thông báo của nhóm đó. Khi bạn tắt tiếng một nhóm, bạn sẽ không được thông báo nếu ai đó trả lời thư của bạn trong nhóm.

Để tắt tiếng một nhóm:

 • Trên Android, từ danh sách Trò chuyện, nhấn và giữ cuộc hội thoại nhóm, gõ nhẹ Tắt tiếng nhóm, chọn khoảng thời gian từ các tùy chọn và chọn OK. Nếu bạn cũng chọn tùy chọn Hiển thị thông báo, thì thông báo cho nhóm đó sẽ hiển thị ngầm.

 • Trên iOS, từ danh sách Trò chuyện, chọn hội thoại nhóm và vuốt sang trái, gõ nhẹ Tắt tiếng nhóm, sau đó chọn khoảng thời gian từ các tùy chọn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Xem thêm Hình ảnh biểu tượng Xem thêm trong Kaizala, nhấn Tắt tiếng, rồi làm theo các bước tương tự như đã đề cập ở trên.

Để bật tiếng nhóm:

 • Trên Android, từ danh sách Trò chuyện , nhấn và giữ cuộc hội thoại nhóm, sau đó gõ nhẹ Bật tiếng.

 • Trên iOS, từ danh sách Trò chuyện , chọn hội thoại nhóm và vuốt sang trái, sau đó gõ nhẹ Bật tiếng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Ở góc trên bên phải, nhấn xem thêm Hình ảnh biểu tượng Xem thêm trong Kaizala, rồi nhấn Bật tiếng.

Xóa nhóm

Xóa nhóm sẽ loại bỏ nhóm đó khỏi danh sách Trò chuyện. Nếu bạn là người quản trị duy nhất trong nhóm, bạn sẽ cần gán vai trò người quản trị cho ít nhất một người trong nhóm trước khi xóa.

Để xóa nhóm:

 1. Từ danh sách Trò chuyện , nhấn và giữ cuộc hội thoại nhóm.

 2. nhẹ Xóa nhóm.

Thay đổi ảnh hồ sơ của một nhóm

Để thay đổi ảnh hồ sơ của nhóm bạn:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Trên ảnh hồ sơ, hãy gõ nhẹ vào Ảnh Hình ảnh biểu tượng Camera trong Kaizala.

 3. Chụp ảnh mới hoặc chọn một ảnh từ bộ sưu tập của bạn.

  Lưu ý: Bất kỳ người dự nhóm nào cũng có thể thay đổi ảnh nhóm.

Thay đổi tên nhóm

Để thay đổi tên của một nhóm:

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Gần tên nhóm, hãy gõ nhẹ sửa nhóm Hình ảnh biểu tượng Chỉnh sửa trong Kaizala.

 3. Thay đổi tên, rồi gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Lưu ý: Bất kỳ người dự nhóm nào cũng có thể thay đổi tên nhóm.

Ghim hoặc tháo ghim một nhóm

Việc ghim một nhóm sẽ giữ nhóm đó hiển thị trong danh sách Trò chuyện của bạn. Ngay cả khi nhận được tin nhắn trong các nhóm khác, các nhóm được ghim sẽ luôn hiển thị ở trên cùng. Có thể ghim tối đa 10 cuộc hội thoại mỗi lần.

Để ghim một nhóm:

 • Trên Android, từ danh sách Trò chuyện , nhấn và giữ cuộc hội thoại nhóm, rồi nhấn Ghim cuộc hội thoại.

 • Trên iOS, từ danh sách Trò chuyện, hãy chọn hội thoại nhóm và vuốt sang trái, gõ nhẹ thêm Hình ảnh biểu tượng Xem thêm trong Kaizala, sau đó gõ nhẹ Ghim hội thoại.

Để hủy ghim một nhóm:

 • Trên Android, từ danh sách Trò chuyện , nhấn và giữ cuộc hội thoại nhóm, rồi nhấn vào Hủy ghim cuộc hội thoại này.

 • Trên iOS, từ danh sách Trò chuyện, chọn hội thoại nhóm và vuốt sang trái, gõ nhẹ thêm Hình ảnh biểu tượng Xem thêm trong Kaizala, sau đó gõ nhẹ Hủy ghim hội thoại này.

Đặt chính sách nhóm

Người quản trị nhóm và tổ chức có thể cấu hình các chính sách nhóm cho các nhóm tổ chức và nhóm công cộng. Các chính sách cho phép bạn kiểm soát tốt hơn cách thức người dự tương tác trong một nhóm, chẳng hạn như liệu họ có thể chia sẻ và chuyển tiếp nội dung hay không. Các chính sách nhóm chỉ có thể được cấu hình cho các nhóm tổ chức và nhóm công cộng, không thể cấu hình riêng tư. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cổng thông tin quản lý Kaizala.

Báo cáo nội dung lạm dụng

Báo cáo nội dung cho người quản trị

Bạn có thể báo cáo nội dung lạm dụng cho người quản trị nhóm để hành động.

 1. Mở cuộc hội thoại nhóm, sau đó gõ nhẹ lâu vào nội dung lạm dụng.

 2. Chọn Báo cáo.

 3. Chọn lý do báo cáo từ danh sách, rồi nhấn gửi.

 4. Nội dung sẽ được báo cáo cho người quản trị và bị xóa cho bạn.

 5. Quản trị có thể thực hiện hành động cần thiết – xóa nội dung cho tất cả mọi người trong nhóm hoặc loại bỏ người dùng khỏi nhóm, nếu cần.

  Lưu ý: Quản trị sẽ không nhìn thấy tên của người báo cáo nội dung.

Báo cáo nội dung cho Microsoft

Trong các nhóm công khai, bạn có thể báo cáo nội dung lạm dụng cho Microsoft để hành động.

 1. Mở cuộc hội thoại nhóm, sau đó gõ nhẹ lâu vào nội dung lạm dụng.

 2. Chọn Báo cáo.

 3. Chọn lý do báo cáo từ danh sách.

 4. Chọn hộp kiểm Báo cáo cho Microsoft cũng trên Android hoặc nhấn vào trong hộp thoại có cùng tiêu đề trên iOS.

 5. Nội dung sẽ được báo cáo cho quản trị viên cũng như Microsoft và bị xóa cho bạn.

 6. Microsoft có thể loại bỏ nội dung cho mọi người trong nhóm, nếu cần.

  Lưu ý: Quản trị sẽ không nhìn thấy tên của người báo cáo nội dung.

Báo cáo cho hồ sơ nhóm cho Microsoft

Bạn có thể báo cáo các nhóm công cộng có hồ sơ nhóm bị lạm dụng hoặc bị phản đối cho Microsoft để hành động.

 1. Mở hội thoại nhóm, rồi gõ nhẹ Thông tin Nhóm.

 2. Chọn Báo cáo.

 3. Chọn lý do báo cáo từ danh sách, rồi nhấn gửi.

 4. Hồ sơ nhóm sẽ được báo cáo cho Microsoft.

  Lưu ý: Quản trị sẽ không nhìn thấy tên của người báo cáo nội dung.

Xem và hành động đối với nội dung được báo cáo

Người quản trị của nhóm sẽ được thông báo mỗi khi có người dự nhóm báo cáo thư.

 1. Từ danh sách Trò chuyện, mở hội thoại nhóm.

 2. Trên trang Thông tin Nhóm, gõ nhẹ Tin nhắn được Báo cáo.

 3. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào thông báo tin nhắn được báo cáo để đến được Tin nhắn được Báo cáo.

  Lưu ý: Tính năng này chỉ hiển thị với người quản trị nhóm.

 4. Bạn sẽ thấy tất cả các tin nhắn được báo cáo cần được hành động dựa trên.

 5. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng cho phép thư được báo cáo. cho phép tin nhắn được báo cáo, gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng để xóa thư được báo cáo khỏi nhóm. xóa thư cho mọi người trong nhóm hoặc gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng để loại bỏ người gửi thư khỏi nhóm. để xóa thư cho tất cả mọi người trong nhóm và cũng loại bỏ người gửi thư khỏi nhóm.

  Lưu ý: Người dùng bị xóa sẽ bị cấm tham gia lại nhóm. Chỉ người quản trị mới có thể thêm lại họ.

Tìm hiểu về nhóm

Tạo nhóm và thêm người Tham gia

và khám phá trung tâm

trợ giúp Nhóm Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×