Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển các tác vụ giữa hoặc trong danh sách To Do

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Làm với bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Di chuyển tác vụ sang một danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các nhiệm vụ từ danh sách này sang danh sách khác.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (Danh sách), theo sau là tên của danh sách hiện được chọn.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách chứa tác vụ bạn muốn di chuyển. Nhấn Enter để mở danh sách.

 3. Để di chuyển đến nội dung danh sách tác vụ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "List options, button" (Nút Tùy chọn danh sách), rồi nhấn phím Tab một lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy "Task" (Tác vụ), theo sau là tên tác vụ đầu tiên.

 4. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn di chuyển.

 5. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10 hoặc phím Windows Menu.

 6. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move task to" (Di chuyển tác vụ đến), rồi nhấn Enter.

 7. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn danh sách đích, rồi nhấn Enter để di chuyển tác vụ đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Danh sách đích có thể có bao gồm danh sách Tác vụ và danh sách bạn đã tạo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách Có kế hoạch trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng cho tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ To Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng To Do

Sử To Do cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sắp xếp các mục trong danh sách nhiệm vụ theo thứ tự mà bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Di chuyển tác vụ sang một danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các nhiệm vụ từ danh sách này sang danh sách khác.

 1. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách chứa tác vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "List options" (Tùy chọn danh sách). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để vào chế độ chỉnh sửa danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn di chuyển, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tác vụ đó.

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều tác vụ để di chuyển đến cùng một danh sách.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển), rồi nhấn đúp để chọn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách đích mình muốn, rồi nhấn đúp để di chuyển tác vụ đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Danh sách đích có thể có bao gồm danh sách Tác vụ và danh sách bạn đã tạo.

Sắp xếp lại các nhiệm vụ trong một danh sách

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự bạn muốn.

 1. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn sắp xếp. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "List options" (Tùy chọn danh sách). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để vào chế độ soạn thảo danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Đối với mỗi tác vụ bạn muốn sắp xếp lại trong danh sách, hãy làm như sau:

  1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn di chuyển, rồi trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Reorder" (Sắp xếp lại), theo sau là tên tác vụ.

  2. Để cho phép di chuyển tác vụ, nhấn đúp vào màn hình và giữ. Khi bạn nghe thấy dấu hiệu âm thanh, hãy kéo ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình cho đến khi nghe thấy vị trí mình muốn di chuyển tác vụ đến.

  3. Khi nhiệm vụ ở vị trí bạn muốn, hãy nhấc ngón tay lên.

 6. Khi bạn đã sắp xếp lại danh sách xong, để rời khỏi chế độ soạn thảo danh sách, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel" (Hủy bỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách Có kế hoạch trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng cho tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ To Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng To Do

Sử To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sắp xếp các mục trong danh sách nhiệm vụ theo thứ tự mà bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Di chuyển tác vụ sang một danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các nhiệm vụ từ danh sách này sang danh sách khác.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách chứa tác vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình và giữ để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Showing toolbar for bulk action" (Hiển thị thanh công cụ cho hành động hàng loạt).

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều tác vụ để di chuyển đến cùng một danh sách. Để chọn tác vụ khác, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "More options" (Xem thêm tùy chọn). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển), rồi nhấn đúp để chọn.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách đích mình muốn, rồi nhấn đúp để di chuyển tác vụ đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Danh sách đích có thể có bao gồm danh sách Tác vụ và danh sách bạn đã tạo.

Sắp xếp lại các nhiệm vụ trong một danh sách

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự bạn muốn.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar" (Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách chứa tác vụ mà bạn muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách.

 3. Đối với mỗi tác vụ bạn muốn sắp xếp lại trong danh sách, hãy làm như sau:

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn di chuyển. Nhấn đúp vào màn hình và giữ để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Showing toolbar for bulk action" (Hiển thị thanh công cụ cho hành động hàng loạt).

  2. Kéo ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình rồi nhấc ngón tay lên. TalkBack sẽ thông báo vị trí mới của tác vụ trong danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách Có kế hoạch trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng cho tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ To Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng To Do

Sử dụng To Do phiên bản web với bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách di chuyển chúng giữa các danh sách. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge và JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng To Do phiên bản web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì To Do phiên bản web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – To Do phiên bản web.

Di chuyển tác vụ sang một danh sách khác

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ của mình bằng cách di chuyển các nhiệm vụ từ danh sách này sang danh sách khác.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (Danh sách), theo sau là danh sách hiện được chọn.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách chứa tác vụ bạn muốn di chuyển, rồi nhấn Enter để mở danh sách.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Task" (Tác vụ), theo sau là tên tác vụ.

 4. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tác vụ mình muốn di chuyển, rồi nhấn phím Tab hai lần. Bạn sẽ nghe thấy tên tác vụ, rồi đến "Button" (Nút).

 5. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10 hoặc phím Windows Menu.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move task to" (Di chuyển tác vụ đến), rồi nhấn Enter.

 7. Để chọn danh sách đích, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn, rồi nhấn Enter. Tác vụ sẽ được di chuyển đến danh sách đã chọn.

  Lưu ý: Danh sách đích có thể có bao gồm danh sách Tác vụ và danh sách bạn đã tạo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách Có kế hoạch trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng cho tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng To Do

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×