Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý các tài khoản trong Ứng dụng Office

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng bộ Ứng dụng Office với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm và quản lý tài khoản của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm tài khoản

Thật dễ dàng để thêm tài khoản Office của bạn vào danh Ứng dụng Office.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, nhấn bằng bốn ngón tay gần phía trên cùng màn hình để di chuyển tiêu điểm đến nút Hồ sơ tài khoản và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhấn bốn ngón tay gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Email, phone, or Skype" (Email, điện thoại hoặc Skype) thì nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn.

 4. Nhấn bốn ngón tay gần cuối màn hình để di chuyển tiêu điểm đến nút Return và nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem Nhập mật khẩu sẽ mở ra.

 5. Nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 6. Gõ nhẹ bằng bốn ngón tay gần dưới cùng của màn hình để di chuyển tiêu điểm đến nút Đi và nhấn đúp vào màn hình.

Màn hình Ứng dụng Office hiển thị một hoặc nhiều màn hình giới thiệu sau khi bạn đăng nhập. Để di chuyển qua chúng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút đó ở cuối mỗi màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Quản lý tài khoản của bạn

Bạn chỉ cần xem lại thông tin tài khoản của mình và đăng xuất nếu chẳng hạn như bạn muốn đăng nhập bằng một tài khoản Office khác.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, nhấn bằng bốn ngón tay gần phía trên cùng màn hình để di chuyển tiêu điểm đến nút Hồ sơ tài khoản và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được tài khoản của mình, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem Thông tin tài khoản sẽ mở ra.

 3. Để xem lại thông tin tài khoản của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "View profile" (Xem hồ sơ) thì nhấn đúp vào màn hình. Sau đó trượt nhanh sang phải để cho VoiceOver đọc các chi tiết của tài khoản của bạn từng mục một, chẳng hạn như tên người dùng và chi tiết liên hệ của bạn. Để trở về dạng xem Thông tin tài khoản, nhấn bằng bốn ngón tay gần phía trên cùng màn hình để di chuyển tiêu điểm đến nút Quay lại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đăng xuất bằng tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign out" (Đăng xuất) rồi nhấn đúp vào màn hình. Để xác nhận đăng xuất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign out" (Đăng xuất) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại hồ sơ của bạn.

Xem thêm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Sử dụng ứng Ứng dụng Office với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thêm và quản lý tài khoản của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm tài khoản

Thật dễ dàng để thêm một hoặc nhiều tài Office của bạn vào danh Ứng dụng Office.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, trượt nhanh lên rồi xuống để di chuyển tiêu điểm tới nút Hồ sơ của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Kết nối account" (Tài khoản người dùng cá nhân) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box, email, phone, or Skype" (Hộp Chỉnh sửa, email, điện thoại hoặc máy tính bảng) thì nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn.

 4. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Password" (Mật khẩu) thì nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 6. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Màn hình Ứng dụng Office hiển thị một hoặc nhiều màn hình giới thiệu sau khi bạn đăng nhập. Để di chuyển qua chúng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút đó ở cuối mỗi màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để thêm một tài khoản khác, chỉ cần lặp lại các bước ở trên.

Quản lý tài khoản của bạn

Nếu bạn đã thêm một số tài khoản vào Ứng dụng Office, rất đơn giản để xem lại thông tin của chúng, đồng thời, nếu cần, hãy loại bỏ chúng khỏi Ứng dụng Office.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, trượt nhanh lên rồi xuống để di chuyển tiêu điểm tới nút Hồ sơ của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Tất cả các tài khoản liên kết được liệt kê ở đầu hồ sơ của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tài khoản mình muốn quản lý, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem Thông tin tài khoản sẽ mở ra.

 3. Để xem lại thông tin tài khoản của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "View account information" (Xem thông tin tài khoản) thì nhấn đúp vào màn hình. Sau đó trượt nhanh sang phải để TalkBack đọc các chi tiết về tài khoản của bạn từng mục một, chẳng hạn như tên người dùng và chi tiết liên hệ của bạn. Để trở về dạng xem Thông tin tài khoản, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái.

 4. Để loại bỏ tài khoản khỏi tài khoản Ứng dụng Office, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove account" (Loại bỏ tài khoản) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy chi tiết về những gì xảy ra khi tài khoản bị loại bỏ. Để xác nhận loại bỏ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove, button" (Nút, Loại bỏ) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại hồ sơ của bạn.

Xem thêm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×