Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để truy Ghi chú dính trong OneNote for mobile

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử OneNote for iOS dụng tính năng này với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm và chỉnh sửa Ghi chú dính sổ tay OneNote bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đăng nhập vào OneNote

Trước khi bạn có thể Ghi chú dính sổ ghi chép OneNote của mình, bạn cần đăng nhập. Để đăng nhập theo cách thủ công:

 1. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open your account settings" (Mở cài đặt tài khoản của bạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn bằng bàn phím trên màn hình khi được yêu cầu.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng ngăn Ghi chú dính trang

 1. Ở dạng xem chính trong OneNote for iOS, trượt ngón tay xung quanh cuối màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Ghi chú dính tab" (Tab Trang chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để dẫn hướng ngăn Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy thành phần mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn thành phần đó.

Thêm Ghi chú Dính

 1. Trong ngăn ghi Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New note button" (Nút Ghi chú mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập văn bản của ghi chú bằng bàn phím trên màn hình. Khi bạn hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu ghi chú.

 3. Để trở về ngăn màn Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chỉnh sửa Ghi chú Dính

Trong menu Xem thêm hành động cho ghi chú, bạn có thể thay đổi màu cho ghi chú xuất hiện, chia sẻ ghi chú với người khác hoặc xóa ghi chú.

 1. Trong ngăn Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy ghi chú mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chỉnh sửa văn bản của ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nội dung ghi chú, theo sau là "Text field" (Trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa ghi chú. Khi bạn hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu thay đổi của bạn.

 3. Để truy cập menu Tác vụ khác , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More actions button" (Nút Xem thêm hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thay đổi màu ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy màu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chia sẻ ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share note button" (Nút Chia sẻ ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để chọn phương pháp chia sẻ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phương pháp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tùy thuộc vào phương pháp bạn chọn, bạn có thể cần nhập thông tin bổ sung, chẳng hạn như địa chỉ email bạn muốn gửi ghi chú.

 6. Để xóa ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete note button" (Nút Xóa ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete note?" (Xóa ghi chú? Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình để xóa ghi chú.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm và chỉnh sửa các Ghi chú dính trong sổ tay OneNote bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Đăng nhập vào OneNote

Trước khi bạn có thể Ghi chú dính sổ ghi chép OneNote của mình, bạn cần đăng nhập. Để đăng nhập:

 1. Bắt đầu OneNote for Android. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter your email, phone, or Skype name" (Nhập email, điện thoại hoặc tên Skype của bạn).

 2. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype của bạn bằng bàn phím trên màn hình khi được yêu cầu.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nhập mật khẩu của bạn bằng bàn phím trên màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng ngăn Ghi chú dính trang

 1. Ở dạng xem chính trong OneNote for Android, trượt ngón tay xung quanh cuối màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Ghi chú dính tab" (Tab Trang chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để dẫn hướng ngăn Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy thành phần mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn thành phần đó.

Thêm Ghi chú Dính

 1. Trong ngăn Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take a new note button" (Nút Ghi chú mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập văn bản của ghi chú bằng bàn phím trên màn hình.

 3. Để trở về ngăn Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chỉnh sửa Ghi chú Dính

Trong menu Tùy chọn ghi chú cho ghi chú, bạn có thể thay đổi màu cho ghi chú xuất hiện, chia sẻ ghi chú với người khác hoặc xóa ghi chú.

 1. Trong ngăn Ghi chú dính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy ghi chú mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chỉnh sửa văn bản của ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nội dung ghi chú, theo sau là "Edit box" (Hộp Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa ghi chú.

 3. Để truy nhập menu tùy chọn Ghi chú , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Notes options" (Tùy chọn ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thay đổi màu ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy màu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chia sẻ ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để chọn phương pháp chia sẻ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phương pháp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tùy thuộc vào phương pháp bạn chọn, bạn có thể cần nhập thông tin bổ sung, chẳng hạn như địa chỉ email bạn muốn gửi ghi chú.

 6. Để xóa ghi chú, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete note?" (Xóa ghi chú? Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn đúp vào màn hình để xóa ghi chú.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×