Bài viết này giải thích cách sửa đổi hoặc thay đổi kiểu dữ liệu được áp dụng cho một trường bảng trong cơ sở dữ liệu Access.

Trong bài viết này

Hiểu về kiểu dữ liệu

Lần đầu thiết kế và xây dựng một cơ sở dữ liệu, bạn sẽ dự tính một hay nhiều bảng, dự tính các trường (cột) cho từng bảng và đặt kiểu dữ liệu cho mỗi trường. Ví dụ: nếu bạn cần lưu trữ ngày và giờ, bạn đặt một trường thành kiểu dữ liệu Ngày/Giờ. Nếu bạn cần lưu trữ tên và địa chỉ, bạn đặt một hoặc nhiều trường thành kiểu dữ liệu Văn bản, v.v..

Access cung cấp nhiều kiểu dữ liệu khác nhau và mỗi kiểu có một mục đích cụ thể. Để biết danh sách đầy đủ tất cả các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trên những phiên bản Access khác nhau, hãy xem Kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tínhGiới thiệu về kiểu dữ liệu và thuộc tính trường.

Để biết thêm thông tin về việc tạo và sử dụng trường tra cứu, hãy xem bài viết tạo hoặc xóa bỏ một trường đa giá trị.

Cuối cùng, các kiểu dữ liệu đóng vai trò như một hình thức xác thực dữ liệu cơ bản vì chúng giúp đảm bảo người dùng sẽ nhập kiểu dữ liệu thích hợp vào các trường bảng của bạn. Ví dụ: bạn không thể nhập văn bản trong trường được đặt là chỉ chấp nhận giá trị số.

Thay đổi kiểu dữ liệu

Trước khi bạn làm theo các bước này, hãy nhớ rằng việc thay đổi kiểu dữ liệu có thể cắt bớt (cắt bỏ) một số hoặc tất cả dữ liệu trong một trường và trong một số trường hợp có thể loại bỏ toàn bộ dữ liệu. Để biết thông tin về cách Access thay đổi dữ liệu khi bạn thay đổi kiểu dữ liệu, hãy xem mục Hạn chế về việc thay đổi kiểu dữ liệu ở phần sau trong bài viết này.

Lưu ý: Trong Access, bạn có thể đặt kiểu dữ liệu cho các trường bảng của mình bằng cách làm việc trong dạng xem Biểu dữ liệu hoặc cửa sổ Thiết kế. Các bước trong mục này giải thích cách đặt kiểu dữ liệu ở cả hai dạng xem. Khi bạn đặt kiểu dữ liệu trong cửa sổ Thiết kế, bạn sẽ thấy thêm một lựa chọn, Trình hướng dẫn Tra cứu. Lựa chọn đó thực ra không phải là một kiểu dữ liệu. Thay vào đó, bạn sử dụng Trình hướng dẫn Tra cứu để tạo các trường tra cứu liên kết các trường khóa ngoại đến những bảng khác. Theo mặc định, Access đặt trường tra cứu thành kiểu dữ liệu Số.

Thay đổi kiểu dữ liệu ở dạng xem Biểu dữ liệu

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, định vị và bấm đúp vào bảng mà bạn muốn thay đổi.

  Access mở bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu.

 2. Chọn trường (cột) mà bạn muốn thay đổi.

 3. Ở tab Trường, trong nhóm Thuộc tính, bấm vào mũi tên trong danh sách thả xuống bên cạnh Kiểu Dữ liệu, rồi chọn một kiểu dữ liệu. 

 4. Lưu các thay đổi của bạn.

Thay đổi kiểu dữ liệu trong cửa sổ Thiết kế

 1. Nếu bạn mở bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu, bấm chuột phải vào tab tài liệu để xem bảng rồi bấm vào Cửa sổ Thiết kế.

  -hoặc-

  Nếu bạn không mở bảng, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào Cửa sổ Thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Định vị trường mà bạn muốn thay đổi và chọn một kiểu dữ liệu mới từ danh sách trong cột Kiểu Dữ liệu.

 3. Lưu các thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Hạn chế về việc thay đổi kiểu dữ liệu

Theo quy tắc, bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu của tất cả các trường, ngoại trừ:

 • Trường Số có thuộc tính ID Bản sao được bật.

 • Trường Đối tượng OLE.

 • Trường Tệp đính kèm.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi hầu hết các kiểu dữ liệu khi một trường có chứa dữ liệu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu gốc và kiểu dữ liệu mới mà bạn muốn sử dụng, Access có thể cắt bớt hoặc xóa một số dữ liệu hoặc có thể hoàn toàn không cho phép chuyển đổi.

Bảng sau đây liệt kê các chuyển đổi kiểu dữ liệu khả dĩ mà bạn có thể thực hiện trong Access và mô tả mọi hạn chế mà Access có thể tác động lên quá trình chuyển đổi.

Chuyển thành kiểu này

Từ kiểu này

Thay đổi hoặc hạn chế

Văn bản

Bản ghi nhớ

Access xóa tất cả trừ 255 ký tự đầu tiên.

Số

Không có giới hạn.

Ngày và Giờ

Không có hạn chế cho ngày/giờ.

Không được phép mở rộng ngày/thời gian.

Tiền tệ

Không có giới hạn.

Số Tự động

Không có giới hạn.

Có/Không

Giá trị -1 (Có trong trường Có/Không) chuyển đổi thành Có. Giá trị 0 (Không trong trường Có/Không) chuyển đổi thành Không.

Siêu kết nối

Access cắt cụt các nối kết dài hơn 255 ký tự.

Bản ghi nhớ

Văn bản

Không có giới hạn.

Số

Không có giới hạn.

Ngày và Giờ

Không có hạn chế cho ngày/giờ.

Không được phép mở rộng ngày/thời gian.

Tiền tệ

Không có giới hạn.

Số Tự động

Không có giới hạn.

Có/Không

Giá trị -1 (Có trong trường Có/Không) chuyển đổi thành Có. Giá trị 0 (Không trong trường Có/Không) chuyển đổi thành Không.

Siêu kết nối

Không có giới hạn.

Số

Văn bản

Văn bản phải bao gồm số, tiền tệ hợp lệ và dấu tách thập phân. Số lượng ký tự trong trường Văn bản phải nằm trong kích cỡ được đặt cho trường Số.

Để biết thêm thông tin về kích cỡ của trường số, hãy xem bài viết Chèn, tạo hoặc xóa trường để lưu trữ giá trị số.

Bản ghi nhớ

Trường Bản ghi nhớ chỉ được chứa văn bản và tiền tệ hợp lệ và dấu tách thập phân. Số lượng ký tự trong trường Bản ghi nhớ phải nằm trong giới hạn kích cỡ dành cho trường Number.

Để biết thêm thông tin về kích cỡ của trường số, hãy xem bài viết Chèn, tạo hoặc xóa trường để lưu trữ giá trị số.

Number nhưng với kích cỡ và độ chuẩn trường khác nhau

Các giá trị không được lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị mà kích cỡ trường mới có thể lưu trữ. Việc thay đổi độ chính xác có thể khiến cho Access làm tròn một vài giá trị.

Ngày và Giờ

Ngày/giờ:

Giá trị ngày mà bạn có thể chuyển đổi tùy thuộc vào kích cỡ của trường số. Hãy nhớ rằng Access lưu trữ tất cả các ngày dưới dạng ngày chuỗi và lưu trữ các giá trị ngày dưới dạng số nguyên động có độ chính xác kép.

Access sử dụng ngày 30/12/1899 làm ngày số 0. Những ngày nằm ngoài phạm vi ngày 18/04/1899 và ngày 11/09/1900 sẽ vượt quá kích cỡ của trường Byte. Những ngày nằm ngoài phạm vi ngày 13/04/1810 và ngày 16/09/1989 sẽ vượt quá kích cỡ của trường Số nguyên.

Để làm cho tất cả các ngày có thể trở thành phù hợp, hãy đặt thuộc tính Cỡ Trường của trường Số thành Số nguyên Dài hoặc lớn hơn.

Để biết thêm thông tin về ngày nối tiếp và cách thức Access sử dụng và lưu trữ các giá trị ngày, hãy xem bài viết định dạng một trường ngày và thời gian.

Đã mở rộng ngày/thời gian:

Không được phép.

Tiền tệ

Các giá trị không được vượt quá (hoặc thấp hơn) giới hạn kích cỡ đã đặt cho trường. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi trường tiền tệ thành trường Số nguyên chỉ khi những giá trị đó lớn hơn 255 và không vượt quá 32.767.

Tự động Đánh số

Các giá trị phải nằm trong giới hạn kích cỡ của trường.

Có/Không

Giá trị "Yes" chuyển thành -1. Giá trị "No" chuyển thành 0.

Siêu kết nối

Không áp dụng.

Ngày/Giờ

Văn bản

Văn bản gốc phải là ngày hoặc tổ hợp ngày-giờ có thể nhận diện được. Ví dụ: 18/01/2006.

Bản ghi nhớ

Văn bản gốc phải là ngày hoặc tổ hợp ngày-giờ có thể nhận diện được. Ví dụ: 18/01/2006.

Số

Giá trị phải nằm trong khoảng -657.434 và 2.958.465,99998843.

Đã mở rộng ngày/thời gian

Không có giới hạn.

Tiền tệ

Giá trị phải nằm trong khoảng -$657.434 và $2.958.465,9999.

Số Tự động

Giá trị phải lớn hơn -657.434 và nhỏ hơn 2.958.466.

Có/Không

Giá trị -1 (Có) chuyển đổi thành ngày 29/12/1899. Giá trị 0 (Không) chuyển đổi thành nửa đêm (12:00:00 SA).

Siêu kết nối

Không áp dụng.

Đã mở rộng ngày/thời gian

Văn bản

Không được phép.

Bản ghi nhớ

Không được phép.

Number

Không được phép.

Ngày/Giờ

Giây phân đoạn bị mất, và nếu năm nằm ngoài phạm vi được hỗ trợ theo ngày/giờ thì giá trị sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng kiểu dữ liệu ngày/giờ được mở rộng.

Tiền

Không được phép.

AutoNumber

Không được phép.

Có/Không

Không được phép.

Siêu kết nối

Không áp dụng.

Tiền tệ

Văn bản

Văn bản phải bao gồm chữ số và dấu tách hợp lệ.

Bản ghi nhớ

Văn bản phải bao gồm chữ số và dấu tách hợp lệ.

Số

Không hạn chế

Ngày và Giờ

Ngày/thời gian: không hạn chế, nhưng Access có thể làm tròn giá trị.

Đã mở rộng ngày/thời gian: không được phép.

Tự động Đánh số

Không hạn chế

Có/Không

Giá trị -1 (Có) chuyển đổi thành $1. Giá trị 0 (Không) chuyển đổi thành 0$.

Siêu kết nối

Không áp dụng.

Tự động Đánh số

Văn bản

Không được phép nếu trường Tự động Đánh số được dùng làm khóa chính.

Bản ghi nhớ

Không được phép nếu trường Tự động Đánh số được dùng làm khóa chính.

Số

Không được phép nếu trường Tự động Đánh số được dùng làm khóa chính.

Ngày và Giờ

Ngày/thời gian: không cho phép nếu trường AutoNumber phục vụ như một khóa chính.

Đã mở rộng ngày/thời gian: không được phép.

Tiền tệ

Không được phép nếu trường Tự động Đánh số được dùng làm khóa chính.

Có/Không

Không được phép nếu trường Tự động Đánh số được dùng làm khóa chính.

Siêu kết nối

Không áp dụng.

Có/Không

Văn bản

Văn bản gốc chỉ được bao gồm Yes, No, True, False, On hoặc Off.

Bản ghi nhớ

Văn bản gốc chỉ được bao gồm Yes, No, True, False, On hoặc Off.

Số

Số 0 hoặc Null chuyển thành No, tất cả các giá trị khác chuyển thành Yes.

Ngày và Giờ

Ngày/giờ: null hoặc 12:00:00 đang chuyển đổi thành không, tất cả các giá trị khác chuyển thành yes.

Đã mở rộng ngày/thời gian: không được phép.

Tiền tệ

Số Không hoặc Null chuyển đổi thành Không, tất cả các giá trị khác thành Có.

Tự động Đánh số

Access chuyển đổi tất cả các giá trị thành Có.

Siêu kết nối

Không áp dụng.

Siêu kết nối

Văn bản

Nếu văn bản gốc chứa một địa chỉ Web hợp lệ, chẳng hạn như adatum.com , www.adatum.com hoặc http://www.adatum.com, Access sẽ chuyển đổi văn bản thành siêu kết nối. Access cố gắng chuyển đổi các giá trị khác, nghĩa là bạn sẽ thấy văn bản được gạch dưới và con trỏ chuột thay đổi khi bạn trỏ vào liên kết nhưng các liên kết sẽ không hoạt động. Văn bản có thể chứa bất kỳ giao thức Web hợp lệ nào: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais://, v.v..

Bản ghi nhớ

Xem mục nhập trước. Các giới hạn tương tự được áp dụng.

Số

Không được phép khi trường Số là một phần của mối quan hệ. Nếu giá trị gốc có dạng địa chỉ I.P. hợp lệ (bốn bộ ba số được phân tách bằng dấu chấm: nnn.nnn.nnn.nnn) và các số lại vô tình trùng với địa chỉ Web thì việc chuyển đổi sẽ tạo ra một liên kết hợp lệ. Nếu không, Access sẽ gắn thêm http:// vào đầu mỗi giá trị và liên kết sau cùng được tạo ra không hợp lệ.

Ngày/Giờ

Access nối http:// vào đầu mỗi địa chỉ nhưng các nối kết được tạo ra gần như không hoạt động được.

Tiền tệ

Access nối http:// vào đầu mỗi giá trị, nhưng giống như ngày, các nối kết được tạo ra gần như không hoạt động được.

Số Tự động

Không được phép khi trường Tự động Đánh số là một phần của mối quan hệ. Access nối http:// vào đầu mỗi giá trị nhưng các nối kết được tạo ra gần như không hoạt động được.

Có/Không

Access chuyển tất cả các giá trị Yes thành -1 và tất cả các giá trị No thành 0 và nối http:// vào đầu mỗi giá trị. Các nối kết được tạo ra không hoạt động được.

Đầu Trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×